Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Národná expertná skupina na riešenie problematiky v oblati bezpilotných prostriedkov

      V súvislosti s informáciami a poznatkami získanými pri praktickom využití bezpilotných prostriedkov  je nevyhnutné sa zamerať na skvalitnenie a zefektívnenie praktického výkonu služobnej činnosti vo všetkých bezpečnostných zložkách štátu v oblasti ochrany osôb, majetku a určených objektov, pátraní po osobách a veciach, monitorovaní verejných, športových a kultúrnych podujatí , podujatí pri zabezpečovaní ochrany verejného poriadku, ktoré boli označené ako rizikové z hľadiska aktuálnej bezpečnostnej situácie, monitorovaní dopravnej situácie, pri závažných dopravných obmedzeniach alebo dopravných nehodách, monitorovaní priestoru mimoriadnej udalosti alebo priestoru vzniku krízovej situácie, monitorovaní neoprávneného prekročenia štátnej hranice, mapovaní terénu, spracovaní plánov zásahu, kontroly a ochrany priľahlých priestorov pri zákrokoch špeciálnych jednotiek. Ďalšou nie menej dôležitou témou je protidronová ochrana.

     Dostupnosť a tým aj zneužitie bezpilotných prostriedkov výrazným tempom naberá na intenzite. Sú zaznamenávané incidenty spôsobené bezpilotnými prostriedkami, či už v oblasti narušenia ochrany súkromia, monitorovania objektov štátneho záujmu, alebo narušenia bezletových zón. V neposlednom rade je nevyhnutné riešiť aj súčasnú právnu úpravu k tejto problematike v spolupráci s ozbrojenými zložkami štátu a zainteresovanými subjektami.

     Na základe uvedených skutočností bola na podnet nominanta Prezídia Policajného zboru uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 19 zo dňa 26. februára 2019 zriadená národná expertná skupina na riešenie problematiky v oblasti bezpilotných prostriedkov.    

Úlohy skupiny na riešenie problematiky v oblasti bezpilotných prostriedkov :

- aktívne sa podieľať na tvorbe právnych noriem upravujúcich problematiku použitia bezpilotných prostriedkov v správe štátu,
- na základe zistení z praxe iniciovať legislatívne návrhy,
- vypracovanie legislatívneho návrhu v tejto veci a zabezpečenie vykonania súvisiaceho legislatívneho procesu,
- stanoviť kompetencie pri použití bezpilotných prostriedkov (povinnosti, spolupráca, pravidlá hlásnej služby a iné),
- pripravovať podklady vyplývajúce z potreby prijímania strategických dokumentov v predmetnej oblasti,
- spolupracovať pri príprave a realizácii opatrení vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná,
- analyzovať situáciu a koordinovať činnosť kompetentných subjektov podľa potrieb aktuálnej praxe a bezpečnostnej situácie,
- monitorovať poznatky z praxe a navrhovať koordinované postupy na riešenie vzniknutých problémov,
- koordinovať použitie bezpilotných prostriedkov v rámci ozbrojených a bezpečnostných zložiek Slovenskej republiky,
- navrhovať preventívne odporúčania,
- zabezpečovať vhodný a efektívny informačný tok medzi zainteresovanými subjektmi,
- navrhovať nové postupy pri zbere, vyhodnocovaní a využiteľnosti informácií,   
- zamerať sa na ochranu objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov pred bezpilotnými prostriedkami,
- pripraviť výkon kontroly nad prevádzkou civilných bezpilotných prostriedkov,
- spolupracovať pri príprave a realizácii projektov,
- navrhovať nové metodické pokyny v rámci rezortného aj mimorezortného edukačného programu,
- podieľať sa na vytváraní systému vzdelávania operatívnych orgánov polície, orgánov činných v trestnom konaní a súdov v uvedenej oblasti,
- spolupracovať na výchovnovzdelávacích programoch a školeniach pracovníkov subjektov zainteresovaných v danej problematike,
- spolupracovať pri vydávaní a distribúcií metodických publikáciách zameraných 
  na problematiku bezpilotných prostriedkov.

     Členmi skupiny sú predsedom medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou menovaní zástupcovia nasledujúcich útvarov a inštitúcií:

     Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
     Prezídium Policajného zboru
     Akadémia Policajného zboru v Bratislave
     Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
     Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
     Divízia civilného letectva Dopravného úradu
     Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
     Zbor väzenskej a justičnej stráže
     Ministerstvo financií Slovenskej republiky
     Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
     Kriminálny úrad finančnej správy
     Slovenská informačná služba
     Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
     Národný bezpečnostný úrad
     Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
     Úrad jadrového dozoru
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb