Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. marec 2024, sobota
 

Národná expertná skupina na elimináciu daňovej trestnej činnosti na úseku štátneho rozpočtu

     Slovenská republika nie je výnimkou v náraste škôd vznikajúcich na štátnom rozpočte. Záujmom niektorých daňových subjektov, ako aj účelových zoskupení daňových subjektov je zamedziť nezákonnému čerpaniu prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „štátny rozpočet“) prostredníctvom  neoprávnene nárokovaných nadmerných odpočtov dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). Správca dane veci spravidla dokumentuje až kontrolou oprávnenosti nároku v daňovom priznaní deklarovaný nadmerný odpočet DPH, a až po správoplatnení dodatočného platobného výmeru podáva o podozrení z trestného činu oznámenie orgánu činnému v trestnom konaní. Medzitým druhá strana pokračuje v protizákonnom konaní, ktorým si pripravuje v spolupráci s inými daňovými subjektmi podmienky pre ďalšie neoprávnené čerpanie nadmerných odpočtov DPH  a súčasne účelovo spôsobuje prieťahy v procese kontroly, ktorú má záujem správca dane vykonať. Takýto spôsob konania a v konečnom dôsledku nezákonného obohacovania sa na štátnom rozpočte neustále narastá, je čoraz zaužívanejší aj u doteraz korektne podnikajúcich daňových subjektov, nakoľko riziko reálnych trestnoprávnych následkov pri nedostatku dôkazov a pri nespolupráci daňového subjektu so správcom dane je minimálne. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné zasiahnuť do uvedeného procesu podvodov už po zachytení prvých príznakov rizikového správania sa daňových subjektov sústredenou súčinnosťou zložiek Policajného zboru a iných štátnych orgánov a spoločne vykonávať opatrenia podporujúce činnosť správcu dane pri zabezpečovaní dôkazov a prítomnosti osôb, ako aj pre následné efektívne vyšetrovanie a spravodlivé potrestanie vinníkov.

     Na základe uvedených skutočností bola na podnet nominanta Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 2 z 21. marca 2012 zriadená multidisciplinárna integrovaná skupina odborníkov zameraná na elimináciu trestnej činnosti na úseku štátneho rozpočtu. Uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 23 z 26. februára 2019 bola odsúhlasená zmena názvu skupiny na „národná expertná skupina na elimináciu daňovej trestnej činnosti na úseku štátneho rozpočtu.“        

      Členmi skupiny sú predsedom medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou menovaní zástupcovia nasledujúcich útvarov a inštitúcií:

       Prezídium Policajného zboru
       Akadémia Policajného zboru v Bratislave
       Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
       Kriminálny úrad finančnej správy
       Slovenská informačná služba