Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Úrad inšpekčnej služby

Úrad inšpekčnej služby je osobitnou súčasťou Policajného zboru s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, na odhaľovanie, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (s účinnosťou od 1. februára 2019). V pôsobnosti Úradu inšpekčnej služby je aj vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov príslušníkov Finančnej správy /colníkov/ (s účinnosťou od 1. januára 2020). Úrad inšpekčnej služby plní tiež v rozsahu vymedzenom ministrom vnútra Slovenskej republiky úlohy na úseku vnútornej kontroly, finančnej kontroly, ochrany osobných údajov, vybavovania sťažností, vybavovania petícií a úlohy zodpovednej osoby podľa osobitných predpisov v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Úrad inšpekčnej služby riadi riaditeľ. Riaditeľ Úradu inšpekčnej služby je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde


Chcete oznámiť informácie o protiprávnom konaní príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, príslušníkov Finančnej správy (colníkov), príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, príslušníkov Horskej záchrannej služby alebo zamestnancov MV SR, ktoré budú využité pri plnení úloh Úradu inšpekčnej služby? Môžete tak urobiť viacerými spôsobmi:

  • písomne na adresu: 
    Úrad inšpekčnej služby
    Pribinova 2, 812 72 Bratislava
  • osobne na ktoromkoľvek organizačnom celku Úradu inšpekčnej služby,
    alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru
  • telefonicky na tel. číslach Úradu inšpekčnej služby uvedených v kontaktoch, alebo na tel. čísle 158
  • prostredníctvom elektronického formulára

Upozornenie. Podnety podané telefonicky alebo prostredníctvom elektronického formulára nenahrádzajú podania, ktoré je potrebné podľa osobitných právnych predpisov podať, resp. potvrdiť osobne ústne do zápisnice alebo písomne - napr. sťažnosť alebo trestné oznámenie.

 

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti:

Postup pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

 

Kontakty:


 

Zverejňované informácie:

V zmysle plnenia úlohy B.7 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 403/2015 k návrhu Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu "zabezpečovať prístup verejnosti k výsledkom z inšpekčných a kontrolných činností a informovať ju o vydaných rozhodnutiach" sú zverejňované nižšie uvedené správy a informácie: