Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. september 2022, pondelok
 

Základné informácie

Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie bol zriadený na základe uznesenia vlády SR č. 158 zo dňa 2. marca 2011 ako jeden z výborov Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Do pôsobnosti MV SR Výbor prešiel uznesením vlády č. 276 zo dňa 20. júna 2012, pričom jeho predsedom sa stal minister vnútra SR. V súčasnosti je jediným poradným orgánom vlády špecificky zameraným na problematiku predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných obdobných foriem intolerancie v spoločnosti. Nový štatút Výboru, ktorý odráža zmeny v zložení výboru bol schválený na zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť dňa 15.4.2013.

Potreba zriadenia takéhoto nadrezortného poradného orgánu, v ktorom sú zastúpené tak dotknuté rezorty, nezávislé inštitúcie, odborníci ako i občianska spoločnosť vyplýva z viacerých faktorov. Problematika rasizmu, xenofóbie a extrémizmu, ich efektívne predchádzanie a eliminácia zasahuje do kompetencie viacerých rezortov a vyžaduje si koordinovaný a koncepčný prístup synergicky spájajúci aktivity rôznych subjektov.

Hlavnou ambíciou výboru je slúžiť ako platforma na koordináciu aktivít, definovanie priorít a smerov pri tvorbe verejných politík zameraných na predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie a extrémizmu. Zároveň je tento výbor vhodným nástrojom na výmenu informácií medzi zástupcami verejnej správy, samosprávy a občianskej spoločnosti, ktoré pomôžu pri riešení problematiky vo vecnej pôsobnosti výboru.

Okrem tejto funkcie však môže výbor, alebo jeho pracovné skupiny, aj sám iniciovať niektoré opatrenia a aktivity vo forme prípravy analýz, štúdií a iniciatívnych materiálov.    
Prijatý štatút mu takisto dáva možnosť spolupodieľať sa na príprave výchovno-vzdelávacích programov v oblasti svojej vecnej pôsobnosti, príprave a realizácii školení pre pracovníkov subjektov zainteresovaných v boji proti rasizmu, xenofóbii a extrémizmu, publikácií a pomôcok zameraných na problematiku rasizmu, xenofóbie a extrémizmu. Prostredníctvom svojich pracovných skupín môže monitorovať a získavať informácie k závažným prípadom súvisiacim s jeho vecnou pôsobnosťou.

Úlohu sekretariátu Výboru plní odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR.

Verejnosť môže svoje podnety týkajúce sa pôsobnosti Výboru adresovať na adresu jeho sekretariátu na adresu vrax @ minv.sk .