Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie

Stredná odborná škola Policajného zboru Košice (ďalej len "škola") je rezortnou školou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Na škole študujú iba príslušníci Policajného zboru (policajti). V prípade záujmu o prácu v Policajnom zbore je potrebné podať si žiadosť o prijatie do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru na okresnom resp. krajskom riaditeľstve Policajného zboru spravidla podľa miesta trvalého bydliska.

Podmienky prijatia do služobného pomeru upravuje § 14 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície (ďalej len "zákon").

V prijímacom konaní sa predkladajú tieto doklady:

 • písomná žiadosť,
 • vyplnený dotazník,
 • životopis,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní a údaje dieťaťa v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo,
 • vojenskú knižku alebo preukaz branca,
 • čestné vyhlásenie podľa § 14 ods. 4 zákona.

Policajtom môže byť štátny občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:

 • je starší ako 18 rokov (pozri „Staň sa policajtom", https://www.minv.sk/?uvod-pracovne-pozicie),
 • je bezúhonný,
 • je spoľahlivý,
 • má úplné stredné vzdelanie s maturitou,
 • je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby,
 • ovláda štátny jazyk,
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • ku dňu prijatia do štátnej služby nie je členom politickej strany alebo politického hnutia,
 • je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
 • ku dňu prijatia do štátnej služby skončí činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 48 ods. 6 a 7 zákona.

Za bezúhonného sa nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom z registra trestov.

Za spoľahlivého sa nepovažuje občan, ktorý:

 1. preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje alebo
 2. požíva omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky, ktoré môžu vyvolať závislosť od nich, alebo
 3. podľa iných skutočností nedáva záruku riadneho výkonu štátne služby
 4. bol z predchadzajúceho služobného pomeru prepustený z dôvodu, že
  1. pri služobnom hodnotení bol hodnotený ako nespôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej službe, alebo
  2. porušil služobnú prísahu alebo služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom a jeho ponechanie v služobnom pomere by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby, alebo
  3. bol právoplatne odsúdený pre trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody alebo bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený na trest zákazu činnosti vykonávať funkciu policajta.

Služobný úrad je oprávnený na účely zistenia, či občan spĺňa podmienky prijatia do služobného pomeru, spracúvať o jeho osobe tieto údaje:

 1. meno, priezvisko a rodné číslo, titul, vedeckú hodnosť,
 2. dátum a miesto narodenia,
 3. adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu,
 4. štátnu príslušnosť a jej zmeny,
 5. číslo občianskeho preukazu, miesto a dátum jeho vydania,
 6. vzdelanie, prehľad navštevovaných škôl,
 7. jazykové vedomosti,
 8. zamestnanie, sídlo zamestnávateľa,
 9. prehľad predchádzajúcich zamestnávateľov aj s pracovným zaradením,
 10. vykonávanie podnikateľskej činnosti,
 11. miesto a čas základnej vojenskej služby, ďalšej služby v ozbrojených silách, ozbrojenom bezpečnostnom zbore alebo ozbrojenom zbore, Národnom bezpečnostnom úrade a Slovenskej informačnej službe, dosiahnutú hodnosť,
 12. všetky vznesené obvinenia z trestného činu voči osobe,
 13. postih za priestupok alebo za iný správny delikt,
 14. závislosť od požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok,
 15. zdravotnú klasifikáciu z lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti,
 16. závery psychologického vyšetrenia o duševnej spôsobilosti,
 17. závery psychofyziologického overenia pravdovravnosti.

V prijímacom konaní sa občan podrobí previerke ovládania štátneho jazyka, previerke fyzickej zdatnosti, psychologickému vyšetreniu a lekárskemu vyšetreniu.

Previerka ovládania štátneho jazyka pozostáva z dvoch častí:

 • z diktátu, ktorý je zameraný na preverenie úrovne ovládania pravopisu štátneho jazyka,
 • z kompozície, ktorej cieľom je overenie schopnosti stručne, jasne a výstižne vyjadriť slovami myšlienky a zostaviť súvislý jazykový text.

Uchádzač nevyhovel previerke zo štátneho jazyka, ak získal celkovo menej ako 20 bodov, čo predstavuje 50% úspešnosť.

Aby bol uchádzač o prijatie do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru v rámci prijímacieho konania úspešný, súčtom bodov z absolvovaných disciplín musí spĺňať minimálny stanovený počet bodov.

Vstupné previerky fyzickej zdatnosti uchádzačov:

MUŽI Celkové Hodnotenie:

NEVYHOVUJÚCI 0 - 24 bodov

VYHOVUJÚCI 25 - 60 bodov

ŽENY Celkové Hodnotenie:

NEVYHOVUJÚCA 0 - 19 bodov

VYHOVUJÚCA 20 - 50 bodov

 1. Hodnotenie

Pre jednotlivé vekové kategórie je rozhodujúci rok narodenia.

Vstupné fyzické previerky sa vykonávajú v týchto disciplínach: