Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Odpis vysvedčenia

Informácia k žiadosti o vydanie odpisu dokladu o vzdelaní

 

 

1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Stredná odborná škola Policajného zboru Košice, Južná trieda 50, 040 01 Košice (ďalej len „škola“) vystavuje odpis dokladu o vzdelaní, ak od ukončenia roku štúdia neuplynula lehota dlhšia ako 20 rokov.

 

2. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor archívov a registratúr, Križkova 7, 811 04 Bratislava vystavuje odpis dokladu o vzdelaní, ak od ukončenia roku štúdia uplynula lehota dlhšia ako 20 rokov.

 

3. Požiadať o vydanie odpisu dokladu o vzdelaní je potrebné písomnou žiadosťou. 

 

4. O odpis dokladu o vzdelaní môže požiadať:

a. občan, t. j. bývalý absolvent školy.

 

5. Odpis dokladu o vzdelaní sa vystaví na osobitnom tlačive (s vodoznakom štátneho znaku Slovenskej republiky), ktoré schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

6. Žiadosť o vystavenie odpisu dokladu o vzdelaní musí obsahovať:

a. meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a kontakt žiadateľa (č. tel., e-mail),

b. čoho sa žiadosť týka, t.j. uvedenie skutočnosti, že žiadateľ žiada o odpis dokladu o vzdelaní a s uvedením roku, v ktorom žiadateľ ukončil štúdium, príslušného študijného behu, druhu a formy štúdia,

c. dátum a vlastnoručný podpis žiadateľa.

 

7. Ak má žiadosť o odpis dokladu o vzdelaní vybaviť škola, tak je potrebné žiadosť:

a. zaslať poštou na adresu školy, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Stredná odborná škola Policajného zboru Košice, Južná trieda 50, 040 01 Košice alebo

b. doručiť osobne na sekretariát školy.

 

8. Pri vydávaní odpisu dokladu o vzdelaní škola nevyberá správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

9. Prípadné informácie poskytneme ☏ +421961579901.