Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Povinne zverejňované informácie

Všeobecné informácie  |  Školské vzdelávacie programy  |  Povinne zverejňované informácie  |  Prijímacie konanie  |  Kontakty  |  Odpis vysvedčenia

Povinne zverejňované informácie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Stredná odborná škola Policajného zboru Košice, Južná trieda č. 50, 040 01 Košice (ďalej len „škola“) je policajnou školou v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Policajné školy zriaďuje, riadi a zrušuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Škola bola zriadená nariadením ministra vnútra č. 5/1992 dňom 1. januára 1992 a praktickú činnosť začala dňom 1. marca 1992 nástupom prvých poslucháčov.

Škola bola samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnopu subjektivitou podľa zriaďovacej listiny ministra vnútra SR č. SC-216/96 zo dňa 1. januára 1996 v znení dodatku č. LO-310/2-2002 zo dňa 5. februára 2002. Rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SLV-PS-1120/2012 zo dňa 12. decembra 2012 o zrušení rozpočtových organizácií bola škola ku dňu 31. decembra 2012 zrušená ako samostatná rozpočtová organizácia. V súčasnosti je škola zariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Postavenie školy, predmet činnosti a organizáciu štúdia v škole upravuje § 109-110 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon) a výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 73/2008 o policajných stredných odborných školách v znení opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 52/2017. Škola pripravuje na výkon štátnej služby príslušníkov Policajného zboru v pomaturitnom štúdiu v študijnom odbore bezpečnostná služba. Pomaturitné štúdium sa organizuje ako

 • pomaturitné kvalifikačné štúdium alebo
 • pomaturitné zdokonaľovacie štúdium.

Pomaturitné kvalifikačné štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou a pomaturitné zdokonaľovacie štúdium sa ukončuje záverečnou pomaturitnou skúškou.

Organizačná štruktúra školy:

Štatutárnym orgánom školy je riaditeľ školy. Druhý stupeň riadenia tvoria dva odbory a to: 

 • školský odbor riadi vedúci odboru, ktorý je zároveň zástupcom riaditeľa školy a
 • vnútorný odbor.

Tretí stupeň riadenia na školskom odbore tvorí oddelenie metodiky a služobných činností, ktoré zabezpečuje organizáciu štúdia (príprava, priebeh a vyhodnotenie) a predmetové skupiny, ktoré podľa jednotlivých predmetov realizujú výchovno – vzdelávací proces.

Informácie o škole možno získať v budove školy alebo na webovej stránke školy www.minv.sk/?sospzke.

Žiadosť, návrh, predmet, sťažnosť alebo iné podanie možno podať:

 • písomne,
 • e-mailom,
 • faxom,
 • ústne,
 • iným technicky vykonateľným spôsobom. 

Informácie sa poskytujú v pracovných dňoch - v pondelok až štvrtok v čase od 7.15 h do 15.30 h a v piatok v čase od 7.15 h do 13.15 h.

Pri vybavovaní žiadosti o sprístupnenie informácií sa postupuje podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a podľa nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 10/2015 o sprístupňovaní informácií fyzickým osobám a právnickým osobám.

Škola koná a rozhoduje na základe týchto predpisov:

 • zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície,
 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
 • zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 • nariadenie vlády č. 341/2004 Z.z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní,  
 • zákon č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach,
 • zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 • zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií),
 • zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Sadzobník správnych poplatkov upravuje zákon Národnej rady SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií upravuje všeobecne záväzný právny predpis vydaný Ministerstvom financií Slovenskej republiky.