Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2018, Piatok
 

Všeobecné informácie

 

Stredná odborná škola Policajného zboru Košice je výchovno-vzdelávacím zariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.  Založená bola  01. 03. 1992. Od 05. 11. 2001 sídli na Južnej triede 50 v Košiciach.

Hlavným predmetom činnosti školy, podľa § 5 výnosu MV SR č. 73/2008 o policajných stredných odborných školách, je výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na poskytovanie vzdelania v pomaturitnom štúdiu v študijnom odbore bezpečnostná služba.
Poslaním školy je príprava kvalifikovaných príslušníkov Policajného zboru tak, aby na základe získaných teoretických vedomostí, praktických zručností, návykov a osobnostných predpokladov vykonávali poslanie policajta v súlade s Ústavou SR, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Škola poskytuje policajtom počas celého obdobia výkonu štátnej služby aj ďalšie vzdelávanie policajtov. Zabezpečuje ho v súlade s potrebami a požiadavkami Policajného zboru, zásadami kariérneho postupu policajta, dosiahnutého vzdelania policajta a funkčného zaradenia policajta formou rôznych druhov vzdelávacích kurzov.
Policajná škola bola rozhodnutím Ministra vnútra SR v auguste 2007 určená za centrum prípravy policajtov služby hraničnej a cudzineckej polície. V súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Schengenského priestoru sa kontrola hraníc, zabezpečovaná  príslušníkmi PZ, stáva mimoriadne náročnou činnosťou, ktorá si vyžaduje prípravu policajtov na požadovanej odbornej, fyzickej a psychickej úrovni. 
V škole je zriadené „Centrum výskumu a vývoja metód a foriem vzdelávania v kriminalisticko-technických činnostiach Strednej odbornej školy Policajného zboru Košice“.

Od svojho zriadenia policajná škola poskytla vzdelanie pre 8000 policajtov, z toho viac ako 70 % absolventov základnej policajnej prípravy. Priebežne v škole študuje 360-420 študentov v nástupných termínoch počas celého kalendárneho roka.

Policajná škola realizuje:

 1. základnú policajnú prípravu v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu v študijnom odbore bezpečnostná služba, špecializácie:
  - všeobecná príprava,
  - hraničná a cudzinecká polícia.
 2. špecializovanú policajnú prípravu v pomaturitnom zdokonaľovacom štúdiu v odbore bezpečnostná služba, zameranie:
  - poriadková polícia,
  - hraničná a cudzinecká polícia,
  - dopravná polícia,
  - kriminálna polícia,
  - kriminálna polícia - špecializácia skrátené vyšetrovanie.
 3. špecializovanú policajnú prípravu v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu v odbore bezpečnostná služba, kombinovanou formou pri výkone štátnej služby zameranie:
  - kriminálna polícia – špecializácia skrátené vyšetrovanie.
 4. kurzy:
  - špecializovaný rekvalifikačný kurz služby dopravnej polície,
  - špecializovaný rekvalifikačný kurz skráteného vyšetrovania,
  - základný doplňujúci kurz obsluhy laserového merača rýchlosti Micro Digi-Cam, LTI 20-20 TruCam,
  - základný doplňujúci kurz obsluhy laserového merača rýchlosti Micro Digi-Cam Ultra Lyte LTI 20-20 100 LR,
  - základný doplňujúci kurz obsluhy radarového merača rýchlosti RAMER 10C,
  - jazykový kurz anglického jazyka pre Úrad zvláštnych policajných činností Prezídia Policajného zboru,
  - kvalifikačný špecializačný kurz kriminalistických technikov,
  - zdokonaľovací špecializačný kurz kriminalistických technikov,
  - špecializačný kurz odbornej prípravy žiadateľov o vydanie preukazu skúšobného komisára,
  - jazykový kurz anglického jazyka pre policajtov a zamestnancov stáleho stavu SOŠ PZ Košice,
  - základný doplňujúci kurz obsluhy radarového merača rýchlosti RAMER 10C,
  - doplňujúci kurz obsluhy cestného merača rýchlosti RAMER 7CCD-U,
  - doplňujúci kurz obsluhy cestného radarového rýchlomera MultaRadar CD,
  - rekvalifikačný kurz pre príslušníkov Policajného zboru preložených na útvary Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru,
  - doplňujúci kurz pre príslušníkov Policajného zboru zameraný na výkon služby v rómskej komunite,
  - zdokonaľovací kurz pre príslušníkov Policajného zboru „Taktika služobných zákrokov proti ozbrojenému páchateľovi“
  - odborná príprava príslušníkov obecných/mestských polícií,
  - kurz vzdelávania policajného manažmentu,
  - základný doplňujúci kurz pre príslušníkov Policajného zboru zaradených do antikonfliktného tímu Policajného zboru Slovenskej republiky,
  - zdokonaľovací kurz pre príslušníkov Policajného zboru „Objasňovanie a prejednávanie priestupkov“, určeného pre príslušníkov služby železničnej polície Policajného zboru,
  - zdokonaľovací kurz pre príslušníkov Policajného zboru „Objasňovanie a prejednávanie priestupkov“, určeného pre príslušníkov služby poriadkovej polície Policajného zboru,
  - špecializovaný kurz pre kriminalistických technikov Kriminálneho úradu finančnej správy,
  - zdokonaľovací kurz kriminalistickej fotografie,
  - zisťovanie, kontrola a overovanie identifikačných údajov motorových vozidiel,
  - obhliadka miesta násilnej trestnej činnosti.
 5. odborné školenia, inštruktážno-metodické zamestnania, „workshopy".

Rozsah a obsah štúdia je určený štátnym vzdelávacím programom, ktorý je následne rozpracovaný v Školských vzdelávacích programoch pre jednotlivé druhy a formy štúdia. Zásadnými internými normami sú Výnos MV SR č. 73/2008 o policajných stredných odborných školách a Pokyn GRSRĽZ MV SR č. 4/2008, ktorým sa vydáva klasifikačný poriadok policajných stredných odborných škôl.

Odborné vzdelávanie je koncipované so širokým profilom zameraným na osvojenie si celého spektra základných činností policajnej služby. Poskytuje základné odborné vedomosti, zručnosti a návyky potrebné pre výkon policajnej služby. Vzdelávaciu zložku realizujeme (v oblasti obsahovej) kladením dôrazu na vzájomnú prepojenosť teoretických vedomostí; praktických zručností, návykov, osobnostných schopností a predpokladov poslucháčov; praktickú výučbu (> 60 %) formou praktických zamestnaní a integrovaných cvičení; efektívnu organizáciu odbornej praxe; utváranie právneho vedomia; rozvoj intelektuálnych spôsobilostí, fyzických schopností, psychickej odolnosti voči záťažovým situáciám; úroveň spracovania služobných písomností; taktiku služobných zákrokov a ovládanie služobnej zbrane; samostatné, zodpovedné, rozvážne a rozhodné konanie; komunikačné schopnosti a rozvíjanie schopností bezprostredného kontaktu policajta s občanmi; utváranie pozitívnych vzťahov so spoločnosťou; (v oblasti organizačnej) vytvorením príslušných školských vzdelávacích programov; rozpracovaním a dodržiavaním časovo-tematických plánov; intenzívnou komunikáciou medzi predmetovými skupinami; dôsledným plánovaním rozvrhu hodín; spracovaním harmonogramu študijných behov; prípravou nástupu študijných behov; analyzovaním priebehu a výsledkov jednotlivých druhov štúdia.

Pozornosť upriamujeme na výchovnú zložku - služobnú disciplínu, zdvorilosť, ustrojenosť, dodržiavanie zásad etického kódexu príslušníka PZ, za dôležité považujeme to ako sa policajt vyjadruje, vystupuje a komunikuje s občanmi. Súčasne nevynímajúc význam morálno - vôľových vlastností.

Spolupráca s výkonnými útvarmi PZ

Odborní učitelia a učitelia jednotlivých predmetových skupín za účelom získania odborných kompetencií vykonávajú odborné stáže na výkonných útvaroch PZ a útvaroch MV SR s cieľom oboznámenia sa s aktuálnym stavom  a vývojom bezpečnostnej situácie, s novými formami a metódami plnenia služobných úloh, na základe ktorých flexibilne aktualizujú prípravy a učebné pomôcky na vyučovací proces. Počas štúdia sú plánované teoretické a praktické vyučovacie hodiny, na ktoré sú prizývaní príslušníci PZ  –  kvalifikovaní špecialisti z policajnej praxe. Odborníci z daných oblastí zabezpečujú exaktné prednášky k témam, ktorých  účelom je prepojenie policajnej praxe do vyučovacieho procesu. Ide o tematické oblasti: falšovanie a pozmeňovanie cestovných dokladov, menšiny a etniká, kontrola technického stavu vozidla, prvotné úkony a opatrenia na mieste dopravnej nehody, drogy a psychotropné látky a ich vplyv na ľudskú psychiku, extrémizmus, rasizmus, súkromné bezpečnostné služby, korupcia v PZ, spektrum tém z kriminalistickej problematiky v oblasti pyrotechniky, mechanoskopie, metalografie a defektoskopie, atď.

Vybrané praktické zamestnania sa vykonávajú priamo na výkonných útvaroch PZ. Ide o také praktické zamestnania, pre ktoré na škole nie sú vytvorené vhodné podmienky, respektíve chýba materiálno-technické vybavenie. Cieľom týchto zamestnaní je, aby poslucháč mal možnosť osobne vidieť a vyskúšať si, ako sa vykonávajú jednotlivé služobné činnosti na základných útvaroch,  ako napr. hliadková služba, obchôdzková služba, hlásna služba, dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, praktické riadenie cestnej premávky, služobné zákroky vo vlakoch, hraničná kontrola, lustrácie osôb, technické prostriedky používané na odhaľovanie a zisťovanie falošných a pozmenených cestovných dokladov,  postup v súvislosti s ich výskytom a iné.

Účasť poslucháča na mimoriadnych bezpečnostných opatreniach, ako je napr. zabezpečovanie verejného poriadku počas konania verejných podujatí, prípadne pátracích akciách a procesných úkonoch na základe požiadaviek výkonných útvarov PZ sa vždy realizuje za  prítomnosti odborných učiteľov.

Zámerom je naďalej udržiavať efektívnu súčinnosť v týchto rovinách:

 • vykonávanie odborných stáží pedagogických zamestnancov, dohľad nad odbornou praxou poslucháčov,
 • realizácia prednášok vybraných príslušníkov PZ - špecialistov, znalcov v daných odboroch vo vybraných témach,
 • realizácia praktických zamestnaní na útvaroch PZ,
 • realizácia pracovných rozhovorov – škola – prax,
 • prítomnosť a metodická pomoc odborných učiteľov predmetovej skupiny kriminalistiky vo výjazdových skupinách KR PZ v Košiciach a KR PZ v Prešove len v prípade obzvlášť závažnej trestnej činnosti,
 • účasť poslucháčov na mimoriadnych bezpečnostných opatreniach, procesných úkonoch a policajných akciách podľa potrieb a žiadostí výkonných útvarov v rámci príslušných KR PZ a špecializovaných útvarov MV SR a P PZ,
 • účasť predsedov maturitných skúšok, záverečných pomaturitných skúšok, záverečných skúšok z výkonných útvarov (KR PZ v Košiciach, KR PZ v Prešove, KR PZ v Banskej Bystrici, KR PZ v Žiline, KR PZ v Nitre, RHCP Sobrance, RHCP Prešov),
 • účasť na inštruktážno-metodických zamestnaniach a odborných školeniach.


Efektívnosť výučby

Výber a použitie pomôcok je realizované v kontexte  s funkciami, ktoré plnia, t. j. motivačno-stimulačnou, informačno-expozičnou, precvičovacou, aplikačnou a kontrolnou. Najčastejšie sú využívané makety, skutočné predmety a multimediálne prezentácie. Škola preferuje multimediálny spôsob výučby, systematickú  tvorbu a využívanie multimediálnych prostriedkov vo výučbe i v rámci samoštúdia. Knižnično-mediálne centrum disponuje 7745 knižnými jednotkami a 180 prezentáciami vytvorenými pedagógmi školy, ktoré sa používajú na teoreticko-praktickú výučbu i v rámci samoštúdia. Vo výučbe sú aplikované cvičné verzie, testovacie prostredie a produkčné prostredie informačných systémov Policajného zboru, ktoré sú využívané policajtmi počas výkonu služby. Predmetová skupina služby poriadkovej, hraničnej a cudzineckej polície má k dispozícii specimeny osobných a cestovných dokladov, prístroje na kontrolu a odhaľovanie falošných a pozmeňovaných dokladov (DOKUBOX, C-5, UV lampy), biocentrum–súprava na personalizáciu osobných dokladov, súprava rádiostaníc MATRA (pevné a ručné terminály), výstroj a výzbroj do výkonu hliadkovej a obchôdzkovej služby, plynové zbrane, GPS navigácia GARMIN. Predmetová skupina kriminalistiky disponuje okrem tradičných materiálnych didaktických pomôcok aj sofistikovanými pomôckami, ktoré doteraz nie sú  využívané v Policajnom zbore, o. i.: monochromatické svetlá POLYLIGHT, monochromatické svetlá LUMATEC, laserový merací prístroj BOSCH, detektor kovov GARRETT GTI 2500, elektrostatický snímač SIRCHIE, endoskop, stan pre prácu na mieste činu v nepriaznivom počasí, USB mikroskop, ako aj ďalšie nadštandardné, inovatívne prostriedky k vyhľadávaniu, dokumentovaniu, zaisťovaniu a čiastočnému skúmaniu jednotlivých druhov kriminalistických stôp. Predmetová skupina disponuje tzv. trasologickým polygónom. Predmetová skupina služby dopravnej polície využíva „Dräger“, vizualizér,  cvičné motorové vozidlo (KIA CEED), motorové vozidlá s dvojitým ovládaním, výstroj a služobné  pomôcky cestnej dopravnej  hliadky, dopravné značky, postery a makety. Laserové merače rýchlosti „TruCam“ a „Lidar“ sú používané pre kvalifikačné a zdokonaľovacie štúdium, ale i na odborné školenia  pre výkonné útvary v pôsobnosti KR PZ. Výkon služby vo výučbe približujú laserové žiariče do služobných zbraní, airsoftové zbrane, cvičná strelnica využívaná na nácvik taktiky služobných zákrokov so zbraňou s dôrazom na vlastnú bezpečnosť, pri približovaní sa a pri vstupe do objektov, pri zadržaní nebezpečného ozbrojeného páchateľa, jeho spútaní a eskorte. Služobná výstroj a výzbroj sa používa pri nácviku modelových situácií na polygónoch, pri zákrokoch v bytoch, v reštauráciách, na verejných priestranstvách, v hromadných dopravných prostriedkoch, pri zastavovaní motorových vozidiel a pri vyberaní vodiča, pri prekonávaní  jeho pasívneho a aktívneho odporu. Na výučbu anglického a nemeckého jazyka sú používané cudzojazyčné nahrávky, cudzojazyčné videá, cudzojazyčné komunikačné príručky, multimediálne prezentácie, špeciálne učebnice, postery a spracované texty. 

      
Výchovno-vzdelávací proces na škole realizujú 30 odborní učitelia – policajti a 11 učitelia – občianski zamestnanci. Všetci odborní učitelia a učitelia spĺňajú predpoklad všeobecného vzdelania a kvalifikačnú požiadavku policajného vzdelania. Dvaja odborní učitelia absolvovali III. stupeň vysokoškolského vzdelania. Dvaja odborní učitelia predmetovej skupiny služby dopravnej polície sú oprávnení vykonávať overovanie vedomostí a praktických zručností vodičov služobných cestných vozidiel, disponujú odbornou spôsobilosťou – preukazom inštruktora autoškoly.
Štyria odborní učitelia predmetovej skupiny služby dopravnej polície disponujú osvedčením oprávňujúcim preškoliť príslušníkov PZ z obsluhy laserových meračov rýchlosti „TruCam“, „Lidar“, „Multaradar CD“, „RAMER 10C“,  „RAMER 7CCDU“,  „PolCam“ a programu „ARCHÍV“. Odborný učiteľ predmetovej skupiny služby dopravnej polície  je držiteľom preukazu skúšobného komisára. Štyria odborní učitelia predmetovej skupiny služobnej a telesnej prípravy sú držiteľmi osvedčenia inštruktora streleckej aj telesnej prípravy.

V rámci podpory medzinárodného vzdelávania škola spolupracuje s týmito policajnými školami:

 • Česká republika:
  - Vyššia policajná škola a Stredná policajná škola MV v Holešove;
  - Vyššia policajná škola MV v Prahe;
  - Vyššia policajná škola MV pre kriminálnu políciu Opatovice nad Labem;
 • Ukrajina:
  - Národná akadémia štátnej ukrajinskej služby pre hraničiarov nazvanej po Bohdanovi Khmelnytskom v meste Chmelnickij;
 • Nemecko:
  - Durínska odborná vysoká škola pre verejnú správu - odbor polícia;
 • Maďarsko:
  - Stredná odborná policajná škola Miškovec;
 • Rumunská republika:
  - Odborná škola Hraničnej polície „Avrama Iancu“ Oradea;
 • Poľská republika:
  - Hlavné stredisko školenia hraničnej stráže maršala Poľska Jozefa Pilsudského Košalin;
  - Škola Polície v Katoviciach;
  - Centrum  školenia  Polície  Legionovo;
  - Stredisko odborného školenia hraničnej stráže Lubaň;
 • Chorvátska republika:
  - Policajná akadémia, Katedra odborného rozvoja a špecializácie v Záhrebe;
  - Ministerstvo vnútra Chorvátskej republiky Riaditeľstvo generálnej polície Riaditeľstvo hraničnej polície Záhreb;
 • Moldavská republika:
  - Národná akadémia hraničnej polície v meste Ungheni;