Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2019, streda
 

Všeobecné informácie

 

Stredná odborná škola Policajného zboru Košice je výchovno-vzdelávacím zariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.  Založená bola  01. 03. 1992. Od 05. 11. 2001 sídli na Južnej triede 50 v Košiciach.

Hlavným predmetom činnosti školy, podľa § 5 výnosu MV SR č. 73/2008 o policajných stredných odborných školách, je výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na poskytovanie vzdelania v pomaturitnom štúdiu v študijnom odbore bezpečnostná služba v znení opatrenia MV SR č.52/2017
Poslaním školy je príprava kvalifikovaných príslušníkov Policajného zboru tak, aby na základe získaných teoretických vedomostí, praktických zručností, návykov a osobnostných predpokladov vykonávali poslanie policajta v súlade s Ústavou SR, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Škola poskytuje policajtom počas celého obdobia výkonu štátnej služby aj ďalšie vzdelávanie policajtov. Zabezpečuje ho v súlade s potrebami a požiadavkami Policajného zboru, zásadami kariérneho postupu policajta, dosiahnutého vzdelania policajta a funkčného zaradenia policajta formou rôznych druhov vzdelávacích kurzov.
Policajná škola bola rozhodnutím Ministra vnútra SR v auguste 2007 určená za centrum prípravy policajtov služby hraničnej a cudzineckej polície. V súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Schengenského priestoru sa kontrola hraníc, zabezpečovaná  príslušníkmi PZ, stáva mimoriadne náročnou činnosťou, ktorá si vyžaduje prípravu policajtov na požadovanej odbornej, fyzickej a psychickej úrovni. 
V škole je zriadené „Centrum výskumu a vývoja metód a foriem vzdelávania v kriminalisticko-technických činnostiach Strednej odbornej školy Policajného zboru Košice“.

Od svojho zriadenia policajná škola poskytla vzdelanie pre 10000 policajtov, z toho viac ako 70 % absolventov základnej policajnej prípravy. Priebežne v škole študuje 250 študentov v nástupných termínoch počas celého kalendárneho roka.

Policajná škola realizuje:

I.       základnú policajnú prípravu v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu určeného pre prípravu policajtov v prípravnej

          štátnej službe alebo dočasnej štátnej službe v študijnom odbore bezpečnostná služba v špecializáciách:

          -   všeobecná príprava,

          -   hraničná a cudzinecká polícia,

            základnú policajnú prípravu v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu určeného pre odborné vzdelávanie a prípravu

            žiakov, ktorí nie sú v služobnom pomere príslušníka Policajného zboru v študijnom odbore bezpečnostná služba

            v špecializácií:

          -   všeobecná príprava,

II.        špecializovanú policajnú prípravu v pomaturitnom zdokonaľovacom štúdiu v odbore bezpečnostná služba

            v zameraní:   

          -   hraničná a cudzinecká polícia,     

III.      ďalšie vzdelávanie policajtov:        

          -   kvalifikačný špecializačný kurz kriminalistických technikov,

          -   zdokonaľovací špecializačný kurz kriminalistických technikov,

          -   špecializovaný rekvalifikačný kurz skráteného vyšetrovania,

          -   špecializovaný rekvalifikačný kurz služby dopravnej polície,

          -   rekvalifikačný kurz pre príslušníkov Policajného zboru preložených na útvary úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia

              Policajného zboru,

          -   zdokonaľovací kurz „Taktika služobných zákrokov proti ozbrojenému páchateľovi“,

          -   základný doplňujúci kurz „Špecifiká výkonu služby staršieho referenta pre prácu v komunitách“,

          -   zdokonaľovací kurz „Objasňovanie a prejednávanie priestupkov“,

          -   jazykový kurz anglického jazyka pre útvary MV SR,

          -   jazykový kurz anglického jazyka pre prevádzkovateľov systému EUROSUR,

          -   kurz vzdelávania policajného manažmentu,

          -   špecializačný kurz odbornej prípravy žiadateľov o vydanie preukazu skúšobného komisára,

          -   základný doplňujúci kurz obsluhy laserového merača rýchlosti „TruCam“,

          -   základný doplňujúci kurz obsluhy laserového merača rýchlosti „LIDAR“,

          -   základný doplňujúci kurz obsluhy merača rýchlosti „RAMER 10C“,

          -   doplňujúci kurz obsluhy cestného radarového rýchlomera „MultaRadar CD“,

          -   doplňujúci kurz obsluhy cestného merača rýchlosti „RAMER 7 CCD-U“,

          -   základný doplňujúci kurz pre obsluhu technického prostriedku určeného na zisťovanie a dokumentovanie porušení pravidiel

              cestnej premávky meradlom priemernej rýchlosti PolCam, model PC2006,

          -   základný doplňujúci kurz pre príslušníkov Policajného zboru zaradených do antikonfliktného tímu Policajného zboru

              Slovenskej republiky,

          -   zdokonaľovací kurz „Zisťovanie, kontrola a overovanie identifikačných údajov motorových vozidiel“,

          -   zdokonaľovací kurz „Obhliadka miesta násilnej trestnej činnosti“,

          -   zdokonaľovací kurz kriminalistickej fotografie,

          -   jazykový kurz anglického jazyka pre príslušníkov PZ zaradených do personálnej databázy zahraničnej jednotky PZ pre

              príslušníkov PZ vykonávajúcich úlohy spojené s návratom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú

              na území členských štátov,

IV.       Odborné školenia, inštruktážno-metodické zamestnania, „workshopy“.

Rozsah a obsah štúdia je určený štátnym vzdelávacím programom, ktorý je následne rozpracovaný v Školských vzdelávacích programoch pre jednotlivé druhy a formy štúdia. Zásadnými internými normami sú výnos a pokyn GRSRĽZ MV SR č. 4/2008, ktorým sa vydáva klasifikačný poriadok policajných stredných odborných škôl v znení pokynu SPaSČOU MV SR č.8/2017

Odborné vzdelávanie je koncipované so širokým profilom zameraným na osvojenie si celého spektra základných činností policajnej služby. Poskytuje základné odborné vedomosti, zručnosti a návyky potrebné pre výkon policajnej služby. Vzdelávaciu zložku realizujeme (v oblasti obsahovej) kladením dôrazu na vzájomnú prepojenosť teoretických vedomostí; praktických zručností, návykov, osobnostných schopností a predpokladov poslucháčov; praktickú výučbu (> 60 %) formou praktických zamestnaní a integrovaných cvičení; efektívnu organizáciu odbornej praxe; utváranie právneho vedomia; rozvoj intelektuálnych spôsobilostí, fyzických schopností, psychickej odolnosti voči záťažovým situáciám; úroveň spracovania služobných písomností; taktiku služobných zákrokov a ovládanie služobnej zbrane; samostatné, zodpovedné, rozvážne a rozhodné konanie; komunikačné schopnosti a rozvíjanie schopností bezprostredného kontaktu policajta s občanmi; utváranie pozitívnych vzťahov so spoločnosťou; (v oblasti organizačnej) vytvorením príslušných školských vzdelávacích programov; rozpracovaním a dodržiavaním časovo-tematických plánov; intenzívnou komunikáciou medzi predmetovými skupinami; dôsledným plánovaním rozvrhu hodín; spracovaním harmonogramu študijných behov; prípravou nástupu študijných behov; analyzovaním priebehu a výsledkov jednotlivých druhov štúdia.

Pozornosť upriamujeme na výchovnú zložku - služobnú disciplínu, zdvorilosť, ustrojenosť, dodržiavanie zásad etického kódexu príslušníka PZ, za dôležité považujeme to ako sa policajt vyjadruje, vystupuje a komunikuje s občanmi. Súčasne nevynímajúc význam morálno - vôľových vlastností.

Spolupráca s výkonnými útvarmi PZ

Odborní učitelia a učitelia jednotlivých predmetových skupín za účelom získania odborných kompetencií vykonávajú odborné stáže na výkonných útvaroch PZ a útvaroch MV SR s cieľom oboznámenia sa s aktuálnym stavom  a vývojom bezpečnostnej situácie, s novými formami a metódami plnenia služobných úloh, na základe ktorých flexibilne aktualizujú prípravy a učebné pomôcky na vyučovací proces. Počas štúdia sú plánované teoretické a praktické vyučovacie hodiny, na ktoré sú prizývaní príslušníci PZ  –  kvalifikovaní špecialisti z policajnej praxe. Odborníci z daných oblastí zabezpečujú exaktné prednášky k témam, ktorých  účelom je prepojenie policajnej praxe do vyučovacieho procesu. Ide o tematické oblasti: falšovanie a pozmeňovanie cestovných dokladov, menšiny a etniká, kontrola technického stavu vozidla, prvotné úkony a opatrenia na mieste dopravnej nehody, drogy a psychotropné látky a ich vplyv na ľudskú psychiku, extrémizmus, rasizmus, súkromné bezpečnostné služby, korupcia v PZ, spektrum tém z kriminalistickej problematiky v oblasti pyrotechniky, mechanoskopie, metalografie a defektoskopie, atď.

Vybrané praktické zamestnania sa vykonávajú priamo na výkonných útvaroch PZ. Ide o také praktické zamestnania, pre ktoré na škole nie sú vytvorené vhodné podmienky, respektíve chýba materiálno-technické vybavenie. Cieľom týchto zamestnaní je, aby poslucháč mal možnosť osobne vidieť a vyskúšať si, ako sa vykonávajú jednotlivé služobné činnosti na základných útvaroch,  ako napr. hliadková služba, obchôdzková služba, hlásna služba, dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, praktické riadenie cestnej premávky, služobné zákroky vo vlakoch, hraničná kontrola, lustrácie osôb, technické prostriedky používané na odhaľovanie a zisťovanie falošných a pozmenených cestovných dokladov,  postup v súvislosti s ich výskytom a iné.

Účasť poslucháča na mimoriadnych bezpečnostných opatreniach, ako je napr. zabezpečovanie verejného poriadku počas konania verejných podujatí, prípadne pátracích akciách a procesných úkonoch na základe požiadaviek výkonných útvarov PZ sa vždy realizuje za  prítomnosti odborných učiteľov.

Zámerom je naďalej udržiavať efektívnu súčinnosť v týchto rovinách:

 • vykonávanie odborných stáží pedagogických zamestnancov, dohľad nad odbornou praxou poslucháčov,
 • realizácia prednášok vybraných príslušníkov PZ - špecialistov, znalcov v daných odboroch vo vybraných témach,
 • realizácia praktických zamestnaní na útvaroch PZ,
 • realizácia pracovných rozhovorov – škola – prax,
 • prítomnosť a metodická pomoc odborných učiteľov predmetovej skupiny kriminalistiky vo výjazdových skupinách KR PZ v Košiciach a KR PZ v Prešove len v prípade obzvlášť závažnej trestnej činnosti,
 • účasť poslucháčov na mimoriadnych bezpečnostných opatreniach, procesných úkonoch a policajných akciách podľa potrieb a žiadostí výkonných útvarov v rámci príslušných KR PZ a špecializovaných útvarov MV SR a P PZ,
 • účasť predsedov maturitných skúšok, záverečných pomaturitných skúšok, záverečných skúšok z výkonných útvarov (KR PZ v Košiciach, KR PZ v Prešove, KR PZ v Banskej Bystrici, KR PZ v Žiline, KR PZ v Nitre, RHCP Sobrance, RHCP Prešov),
 • účasť na inštruktážno-metodických zamestnaniach a odborných školeniach.


Efektívnosť výučby

Výber a použitie pomôcok je realizované v kontexte  s funkciami, ktoré plnia, t. j. motivačno-stimulačnou, informačno-expozičnou, precvičovacou, aplikačnou a kontrolnou. Najčastejšie sú využívané makety, skutočné predmety a multimediálne prezentácie. Škola preferuje multimediálny spôsob výučby, systematickú  tvorbu a využívanie multimediálnych prostriedkov vo výučbe i v rámci samoštúdia. Knižnično-mediálne centrum disponuje 7745 knižnými jednotkami a 180 prezentáciami vytvorenými pedagógmi školy, ktoré sa používajú na teoreticko-praktickú výučbu i v rámci samoštúdia. Vo výučbe sú aplikované cvičné verzie, testovacie prostredie a produkčné prostredie informačných systémov Policajného zboru, ktoré sú využívané policajtmi počas výkonu služby. Predmetová skupina služby poriadkovej, hraničnej a cudzineckej polície má k dispozícii specimeny osobných a cestovných dokladov, prístroje na kontrolu a odhaľovanie falošných a pozmeňovaných dokladov (DOKUBOX, C-5, UV lampy), biocentrum–súprava na personalizáciu osobných dokladov, súprava rádiostaníc MATRA (pevné a ručné terminály), výstroj a výzbroj do výkonu hliadkovej a obchôdzkovej služby, plynové zbrane, GPS navigácia GARMIN. Predmetová skupina kriminalistiky disponuje okrem tradičných materiálnych didaktických pomôcok aj sofistikovanými pomôckami, ktoré doteraz nie sú  využívané v Policajnom zbore, o. i.: monochromatické svetlá POLYLIGHT, monochromatické svetlá LUMATEC, laserový merací prístroj BOSCH, detektor kovov GARRETT GTI 2500, elektrostatický snímač SIRCHIE, endoskop, stan pre prácu na mieste činu v nepriaznivom počasí, USB mikroskop, ako aj ďalšie nadštandardné, inovatívne prostriedky k vyhľadávaniu, dokumentovaniu, zaisťovaniu a čiastočnému skúmaniu jednotlivých druhov kriminalistických stôp. Predmetová skupina disponuje tzv. trasologickým polygónom. Predmetová skupina služby dopravnej polície využíva „Dräger“, vizualizér,  cvičné motorové vozidlo (KIA CEED), motorové vozidlá s dvojitým ovládaním, výstroj a služobné  pomôcky cestnej dopravnej  hliadky, dopravné značky, postery a makety. Laserové merače rýchlosti „TruCam“ a „Lidar“ sú používané pre kvalifikačné a zdokonaľovacie štúdium, ale i na odborné školenia  pre výkonné útvary v pôsobnosti KR PZ. Výkon služby vo výučbe približujú laserové žiariče do služobných zbraní, airsoftové zbrane, cvičná strelnica využívaná na nácvik taktiky služobných zákrokov so zbraňou s dôrazom na vlastnú bezpečnosť, pri približovaní sa a pri vstupe do objektov, pri zadržaní nebezpečného ozbrojeného páchateľa, jeho spútaní a eskorte. Služobná výstroj a výzbroj sa používa pri nácviku modelových situácií na polygónoch, pri zákrokoch v bytoch, v reštauráciách, na verejných priestranstvách, v hromadných dopravných prostriedkoch, pri zastavovaní motorových vozidiel a pri vyberaní vodiča, pri prekonávaní  jeho pasívneho a aktívneho odporu. Na výučbu anglického a nemeckého jazyka sú používané cudzojazyčné nahrávky, cudzojazyčné videá, cudzojazyčné komunikačné príručky, multimediálne prezentácie, špeciálne učebnice, postery a spracované texty. 

      
Výchovno-vzdelávací proces na škole realizujú 30 odborní učitelia – policajti a 11 učitelia – občianski zamestnanci. Všetci odborní učitelia a učitelia spĺňajú predpoklad všeobecného vzdelania a kvalifikačnú požiadavku policajného vzdelania. Dvaja odborní učitelia absolvovali III. stupeň vysokoškolského vzdelania. Dvaja odborní učitelia predmetovej skupiny služby dopravnej polície sú oprávnení vykonávať overovanie vedomostí a praktických zručností vodičov služobných cestných vozidiel, disponujú odbornou spôsobilosťou – preukazom inštruktora autoškoly.
Štyria odborní učitelia predmetovej skupiny služby dopravnej polície disponujú osvedčením oprávňujúcim preškoliť príslušníkov PZ z obsluhy laserových meračov rýchlosti „TruCam“, „Lidar“, „Multaradar CD“, „RAMER 10C“,  „RAMER 7CCDU“,  „PolCam“ a programu „ARCHÍV“. Odborný učiteľ predmetovej skupiny služby dopravnej polície  je držiteľom preukazu skúšobného komisára. Štyria odborní učitelia predmetovej skupiny služobnej a telesnej prípravy sú držiteľmi osvedčenia inštruktora streleckej aj telesnej prípravy.

V rámci podpory medzinárodného vzdelávania škola spolupracuje s týmito policajnými školami:

 • Česká republika:
  - Vyššia policajná škola a Stredná policajná škola MV v Holešove;
  - Vyššia policajná škola MV v Prahe;
  - Vyššia policajná škola MV pre kriminálnu políciu Opatovice nad Labem;
 • Ukrajina:
  - Národná akadémia štátnej ukrajinskej služby pre hraničiarov nazvanej po Bohdanovi Khmelnytskom v meste Chmelnickij;
 • Nemecko:
  - Durínska odborná vysoká škola pre verejnú správu - odbor polícia;
 • Maďarsko:
  - Stredná odborná policajná škola Miškovec;
 • Rumunská republika:
  - Odborná škola Hraničnej polície „Avrama Iancu“ Oradea;
 • Poľská republika:
  - Hlavné stredisko školenia hraničnej stráže maršala Poľska Jozefa Pilsudského Košalin;
  - Škola Polície v Katoviciach;
  - Centrum  školenia  Polície  Legionovo;
  - Stredisko odborného školenia hraničnej stráže Lubaň;
 • Chorvátska republika:
  - Policajná akadémia, Katedra odborného rozvoja a špecializácie v Záhrebe;
  - Ministerstvo vnútra Chorvátskej republiky Riaditeľstvo generálnej polície Riaditeľstvo hraničnej polície Záhreb;
 • Moldavská republika:
  - Národná akadémia hraničnej polície v meste Ungheni;