Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. november 2020, piatok
 

Služba poriadkovej polície Policajného zboru

Služba poriadkovej polície Policajného zboru je jednou zo základných služieb Policajného zboru podľa § 4 zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. Útvary služby poriadkovej polície Policajného zboru zriaďuje a zrušuje minister vnútra Slovenskej republiky, ktorý zároveň určuje aj ich náplň činnosti a vnútornú organizáciu. Službu poriadkovej polície Policajného zboru riadi prezident Policajného zboru. Vychádzajúc z ustanovenia § 2 ods. 1 citovaného zákona služba poriadkovej polície Policajného zboru plní najmä tieto úlohy:

 • spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku,
 • odhaľuje trestné činy a ich páchateľov,
 • vo vymedzenom rozsahu vykonáva skrátené vyšetrovanie,
 • spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku a ak bol porušený, robí opatrenia na jeho obnovenie,
 • spolupôsobí pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,
 • odhaľuje priestupky a zisťuje ich páchateľov, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, priestupky aj objasňuje a prejednáva,
 • spolupôsobí pri pátraní po osobách a pri pátraní po veciach,
 • plní iné úlohy, ak tak ustavujú osobitné zákony.

Služba poriadkovej polície Policajného zboru plní vyššie uvedené úlohy prostredníctvom

 • foriem služobnej činnosti základných útvarov služby poriadkovej polície Policajného zboru,
 • pohotovostných policajných útvarov odborov poriadkovej polície krajských riaditeľstiev Policajného zboru,
 • poriadkových jednotiek Policajného zboru,
 • výkonu potápačskej činnosti v Policajnom zbore,
 • dobrovoľných strážcov poriadku,
 • policajných špecialistov pre prácu s komunitami.


Útvary služby poriadkovej polície Policajného zboru sú zriadené na úrovni prezídia Policajného zboru, krajských riaditeľstiev Policajného zboru a okresných riaditeľstiev Policajného zboru a to nasledovne:

prezídium Policajného zboru
 - odbor poriadkovej polície
     = oddelenie poriadkovej polície
     = oddelenie dohľadu nad činnosťou obecnej polície
     = poriečne oddelenie

 

       krajské riaditeľstvo Policajného zboru
       - odbor poriadkovej polície
           = pohotovostná motorizovaná jednotka
           = pohotovostný policajný útvar
           

             okresné riaditeľstvo Policajného zboru
              - odbor poriadkovej polície

                  = obvodné oddelenia + policajné stanice