Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Štipendisti Vlády SR, študenti programov ERASMUS a ERASMUS +, študenti doktorandského štúdia a lektori pôsobiaci na VŠ

Prechodný pobyt na účel štúdia sa nevyžaduje do 90 dní od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky, ak štátny príslušník tretej krajiny:

 1. spĺňa podmienky vstupu podľa Kódexu schengenských hraníc,
 2. splnil si povinnosť hlásenia pobytu podľa § 111 ods. 2 písmeno a) zákona o pobyte cudzincov.

Vysoké školy v SR majú v rámci zefektívnenia vybavovacieho procesu možnosť (cez predmetný formulár) dohodnúť si osobitný termín na podanie žiadosti o pobyt pre svojich študentov a zamestnancov, ak ide o: 

 1. štipendistov Vlády SR,
 2. študentov ERASMUS a ERASMUS +,
 3. študentov na doktorandskom štúdiu,
 4. vysokoškolských učiteľov,
 5. vedeckovýskumných pracovníkov.

Taktiež sa na tomto pracovisku môžu objednať na vybavenie aj vedeckovýskumní  pracovníci Slovenskej Akadémie Vied.

Žiadosť o udelenie pobytu si môžu podať na rozšírenom stránkovom pracovisku zriadenom Riaditeľstvom hraničnej a cudzineckej polície v Bratislave, ulica Regrútska č.4, Bratislava, 1. poschodie.


 Temporary residence for the purpose of study is not required for 90 days from the beginning of stay in the territory of the Slovak Republic if the third-country national:

 1. fulfils the conditions of entry in accordance with the Schengen Borders Code,
 2. has fulfilled their duty to report their residence pursuant to Article 111 (2) (a) of the Act on the Residence of Aliens.

In order to improve the efficiency of the handling process, universities in the Slovak Republic can agree upon a special date for filing an application for residence for their students and employees (using the respective form) if the following persons are concerned: 

 1. SR Government Scholarship holders,
 1. students of ERASMUS and ERASMUS +,
 2. PhD. students,
 3. university teachers,
 4. science and research workers.

Science and research workers of the Slovak Academy of Sciences can also make an appointment at this extended point of contact.

They can file an application for a residence permit at the extended point of contact established by the Border and Foreign Police Directorate in Bratislava, Regrútska 4, Bratislava, 1st floor.

Názov školy/Name of the school::
IČO školy/Comp. ID No. of the school:
Kontaktná osoba/Contact person:
Mobil/Mobile:
E-Mail:
Predmet/Subject:
Vaša správa (max. 255 znakov)/
Your message (max. 255 characters):
Príloha max. veľkost 2 MB (formát: rtf, doc, docx, odt, pdf)/
Maximum attachment size 2 MB (format: rtf, doc, docx, odt, pdf):
Súhlas so spracovaním osobných údajov/
Consent for personal data processing
Súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu IP adresa, Názov školy, IČO školy, Meno a Priezvisko, Mobil, Email/Consent for personal data processing containing the IP Address, Name of the School, Comp. ID No. of the School, Name and Surname, Mobile, E-Mail (čítaj viac/read more):

 

Upravené dňa/Last Modify: 25. 10. 2019, 08:18