Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Odbor ochrany objektov

plní úlohy na úseku ochrany majetku  ako zrovnoprávnenej formy vlastníctva.V zmysle zákona o Policajnom zbore sa podieľa na plnení úloh pri ochrane života, zdravia a bezpečnosti osôb a majetku právnických osôb a fyzických osôb a občanov, odhaľovaní páchateľov trestných činov, ochrany dôležitých a strategických objektov, najmä technickými a organizačnými opatreniami. Za tým účelom buduje a prevádzkuje na útvaroch PZ  pulty centralizovanej ochrany. Pultyumožňujú okamžite vyhodnocovať informácie z technicky chránených objektov a na základe toho zabezpečovať potrebné opatrenia vo vzťahu k chráneným objektom. Služba ochrany objektov zabezpečuje tiež  technickú ochranu objektov ministerstva vnútra a Policajného zboru, podieľa sa aj na odhaľovaní trestných činov prostredníctvom zákonných technických prostriedkov.


V štruktúre Policajného zboru má nasledovnú organizáciu:

 • odbor ochrany objektov, Prezídium Policajného zboru
  1. oddelenie technickej ochrany,
  2. oddelenie gescie a kompetencie,
  3. oddelenie fyzickej ochrany a kuriérnej služby,
 • odbory a oddelenia na krajských riaditeľstvách Policajného zboru,
 • skupiny na okresných riaditeľstvách Policajného zboru.

  Úlohy odboru ochrany objektov:
 • riadi po odbornej stránke, usmerňuje, koordinuje a kontroluje činnosť služby ochrany objektov na krajských riaditeľstvách, vyhodnocuje výsledky a efektívnosť na úseku technickej ochrany,
 • spracúva a podieľa sa na tvorbe koncepčných a analytických materiálov zásadnej povahy v oblasti technickej ochrany objektov a aplikácie prostriedkov nástrahovej techniky,
 • zabezpečuje v primeranom rozsahu technickú ochranu objektov ministerstva a prezídia,
 • zabezpečuje a v osobitných prípadoch vykonáva nasadzovanie nástrahovej a zabezpečovacej techniky najmä v spolupráci s kriminálnou políciou,
 • vykonáva testovanie vzoriek a prevádzkové skúšky prostriedkov nástrahovej a zabezpečovacej techniky vhodných na využitie v Policajnom zbore,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi a organizáciami, právnickými a fyzickými osobami, ktorým poskytuje odbornú poradenskú činnosť pri zabezpečovaní a zvyšovaní ochrany objektov a majetku; podieľa sa na príprave a zabezpečení preventívno-bezpečnostných akcií zameraných na ochranu osôb a majetku,
 • podieľa sa na plnení úloh ministerstva v oblasti bezpečnosti ochrany jadrovo-energetických zariadení a ochrany objektov zvláštnej dôležitosti,
 • riadi po odbornej stránke a koordinuje úlohy materiálneho a technického zabezpečenia materiálu a techniky na ochranu objektov a plní funkciu útvaru komoditného centra ministerstva,
 • vedie evidenciu majetku na úrovni rozpočtovej organizácie úrad ministerstva a evidenciu ústredne evidovaného majetku – materiálu a techniky na ochranu objektov; vykonáva rozborovú činnosť, ´
 • vykonáva činnosť na úseku verejného obstarávania tovarov a služieb v oblasti materiálu a techniky na ochranu objektov.