Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Železničná polícia

Železničná  polícia pri  zabezpečovaní ochrany železničnej dopravy, verejného poriadku,  bezpečnosti  osôb  a majetku  a pri ochrane objektov:

 • spolupôsobí v obvode železničných  dráh pri ochrane základných práv  a slobôd, najmä  pri  ochrane života,  zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku,
 • odhaľuje  trestné činy  spáchané v  obvode železničných  dráh, zisťuje  ich páchateľov  a odhaľuje  trestné činy príslušníkov Železničnej  polície,
 • zabezpečuje   bezpečnosť    železničnej   prepravy   jadrových materiálov, špeciálnych materiálov a zariadení v súčinnosti s prepravcom a dopravcom,
 • chráni  bezpečnosť  a  plynulosť  železničnej dopravy, objekty a zariadenia v obvode železničných dráh,
 • zabezpečuje   ochranu  objektov   súvisiacich  so  železničnou dopravou, ktoré určí minister  dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,
 • podieľa  sa  na  zisťovaní  a  objasňovaní  príčin ohrozovania bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zabezpečuje  v obvode  železničných dráh verejný poriadok; ak bol porušený, vykonáva opatrenia na jeho obnovenie,
 • dohliada v obvode železničných  dráh na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,
 • odhaľuje  priestupky  spáchané  v  obvode železničných  dráh, zisťuje ich páchateľov a priestupky objasňuje a prejednáva,
 • vykonáva pátranie po nezvestných  alebo hľadaných osobách a po veciach, najmä  po stratených  a odcudzených  zásielkach prepravovaných   po železnici, po zbraniach, strelive, výbušninách a drogách, plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti jej ustanovenej,
 • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu jej pôsobnosti,
 • spolupracuje s orgánmi  verejnej  moci, organizáciami zabezpečujúcimi železničnú dopravu, ozbrojenými silami, ozbrojenými zbormi, ozbrojenými bezpečnostnými zbormi, Slovenskou informačnou službou, Národným bezpečnostným úradom, právnickými a fyzickými  osobami, orgánmi územnej samosprávy, políciami iných štátov