Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. november 2017, Utorok
 

Právne normy

  1. Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)
  2. Zákon č. 598/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení zákona č. 330/2007 Z. z. a mení zákon č. 330/2007 Z. z. o registri terstov a o zmene a doplnení niketroých zákonov v znení neskorších predpisov, 
  3. Zákon č.330/2007 Z. z.  o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  4. Zákon č. 445/2008 Z. z., ktorým sa sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike,
  5. Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  6. Zákon č. 8/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  7. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)
  8. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2006 Z. z. o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami
  9. Vyhláška Ministarstva vnútra Slovenskej republiky č. 22/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z.,ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služiebv oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov(zákon o súkromnej bezpečnosti)

Aktuálne znenie vyššie uvedený predpisov je publikované  v Jednotnom automatizovanom systéme právnych informácií  Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a na stránkach  Elektronickej zbierky zákonov.