Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2024, sobota
 
Polícia / Policajný zbor / Sociálne zabezpečenie / Informácie pre poberateľov

Informácie pre poberateľov

Odbor sociálneho zabezpečenia sekcie personálnych a sociálnych činností Ministerstva vnútra SR je podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov príslušný na konanie:

 • o dávkach výsluhového zabezpečenia
  • výsluhový príspevok
  • odchodné
  • úmrtné
  • výsluhový dôchodok
  • invalidný výsluhový dôchodok
  • vdovský/vdovecký výsluhový dôchodok
  • sirotský výsluhový dôchodok
 • o službách sociálneho zabezpečenia
  • úhrada nákladov na pohreb policajta alebo poberateľa dávky vyplácanej odborom sociálneho zabezpečenia. 

Konanie o dávkach výsluhového zabezpečenia a službách sociálneho zabezpečenia

Konanie o dávke začína na podnet fyzickej osoby, ktorej vznikol nárok na dávku. O dávku je potrebné požiadať písomnou žiadosťou, na predpísanom tlačive. Tlačivo žiadosti obsahuje informácie o dokladoch, ktoré je potrebné k žiadosti doložiť.

Odbor sociálneho zabezpečenia je v konaní o dávkach povinný rozhodnúť v lehote do 90 dní od doručenia žiadosti o dávku, a to vydaním rozhodnutia vo veci.

Žiadosť o dávku sa predkladá v origináli. Prílohy k žiadosti sa predkladajú v origináli alebo overenej kópii. Originály príloh budú žiadateľovi vrátené.

 • V prípade skončenia služobného pomeru policajta (ako aj hasiča a horského záchranára) sa žiadosť o  dávku podáva na služobnom úrade, na ktorom bol policajt naposledy zaradený.
 • V prípade žiadateľa o dávku podľa § 143 h zákona č. 328/2002 Z. z. sa žiadosť spravidla podáva osobne na pracovisku odboru sociálneho zabezpečenia alebo písomne na korešpondenčnú adresu odboru sociálneho zabezpečenia.
 • V prípade úmrtia policajta sa žiadosť o  dávku podáva spravidla na služobnom úrade, na ktorom bol policajt naposledy zaradený.
 • V prípade úmrtia poberateľa dávky (výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku) sa žiadosť o  dávku podáva osobne na pracovisku odboru sociálneho zabezpečenia, alebo písomne na korešpondenčnú adresu odboru sociálneho zabezpečenia.

Výplata dávok

Opakujúce sa dávky vypláca odbor sociálneho zabezpečenia každý 15. deň na bežný kalendárny mesiac:

 • v hotovostnej forme na adresu trvalého pobytu/korešpondenčnú adresu poberateľa dávky, alebo
 • v bezhotovostnej forme na osobný účet poberateľa dávky, v peňažnom ústave v Slovenskej republike, s ktorým má Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky uzatvorenú zmluvu:   
   • ČSOB, a.s.,
   • mBank S. A., 
   • Oberbank AG, 
   • OTP Banka Slovensko, a.s.,
   • Poštová banka, a.s., 
   • Privatbanka, a.s.,
   • Prima  Banka Slovensko, a.s.,
   • Raiffeisen Bank a.s.,
   • Slovenská sporiteľňa, a.s.,
   • Tatra banka, a.s.,
   • UniCredit Bank, a.s.,
   • VÚB, a.s.,
   • 365.bank a.s.

Žiadosť o poukazovanie dávok na osobný účet sa podáva na predpísanom tlačive,  ktoré musí byť potvrdené príslušnou bankou.

Jednorazové dávky vypláca odbor sociálneho zabezpečenia do 60 kalendárnych dní odo dňa vydania rozhodnutia o ich priznaní:

 • v hotovostnej forme na adresu trvalého pobytu/korešpondenčnú adresu poberateľa dávky, alebo
 • v bezhotovostnej forme na účet uvedený v žiadosti o dávku.

Ostatné podania

Podanie možno urobiť písomne, elektronicky, e-mailom alebo osobne na odbore sociálneho zabezpečenia. Podanie zaslané e-mailom je potrebné do troch pracovných dní doplniť písomne.  

V komunikácii s odborom sociálneho zabezpečenia je potrebné uviesť:

 • ak ste poberateľom dávky
  • meno, priezvisko,
  • dátum narodenia,
  • adresu trvalého pobytu,
  • číslo rozhodnutia, ktorým bola dávka priznaná,
  • telefonický a e-mailový kontakt (z dôvodu rýchlejšej a efektívnejšej komunikácie); 
 • ak nie ste poberateľom dávky:
  •  meno, priezvisko a  postavenie vo vzťahu k poberateľovi dávky (napr. manžel/manželka, syn/dcéra, zákonný zástupca, osobitný príjemca),
  • údaje o poberateľovi dávky (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, číslo rozhodnutia, ktorým bola poberateľovi dávky priznaná dávka),
  • telefonický a e-mailový kontakt.

Poberateľ dávky

Poberateľom dávky je, okrem poberateľa, ktorému bola dávka priznaná, aj zákonný zástupca poberateľa dávky, osobitný príjemca poberateľa dávky, alebo iná fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na výplatu dávky.

Povinnosti poberateľa dávky

Poberateľ dávky je povinný písomne oznámiť odboru sociálneho zabezpečenia všetky zmeny v skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre trvanie nároku na dávku, jej výšku a výplatu, a to do ôsmich dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti.  

Pozostalí pri úmrtí poberateľa dávky sú povinní bezodkladne oznámiť odboru sociálneho zabezpečenia úmrtie poberateľa dávky a nie sú oprávnení prevziať výplatu poukazovanej dávky splatnej po smrti poberateľa dávky.

Prechod nároku na dávku

Nárok na dávku zaniká posledným dňom v mesiaci, v ktorom poberateľ dávky zomrel.

Ak policajt, alebo iný poberateľ dávky, ktorý splnil podmienky nároku na dávku, zomrel po uplatnení tohto nároku a nároku na jej výplatu, prechádzajú nároky na sumy splatné ku dňu úmrtia policajta alebo iného poberateľa dávky postupne na manžela (manželku), deti a rodičov.

Nároky prechádzajúce na uvedené osoby nie sú predmetom dedičstva; predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet týchto osôb. O vyplatenie dávky žiada jedna z oprávnených osôb za všetky oprávnené osoby spoločne alebo každá z oprávnených osôb osobitne, a to neformálnou písomnou žiadosťou. Podpis žiadateľa musí byť úradne overený.