Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Úhrada nákladov na pohreb

Pozostalým vzniká nárok na úhradu nákladov na pohreb:

  • policajta (ako aj hasiča a horského záchranára),
  • poberateľa výsluhového dôchodku,
  • poberateľa invalidného výsluhového dôchodku.

Nákladmi na zabezpečenie pohrebu sa rozumejú náklady na úpravu, oblečenie a uloženie telesných pozostatkov zomrelého, náklady na rakvu a jej úpravu a náklady na úhradu pohrebných úkonov a obradov obvyklých v mieste pohrebu. Ak sa vykonáva pohreb spopolnením, rozumejú sa nákladmi na pohreb aj náklady na prepravu telesných pozostatkov z miesta pohrebného obradu na miesto spopolnenia, náklady na spopolnenie, urnu a náklady spojené s uložením urny alebo rozptýlením popola.

  • Náklady na pohreb sa vyplácajú najviac vo výške 232,36 eura.
  • Ak policajt zomrie počas trvania služobného pomeru v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, zvyšuje sa suma úhrady nákladov na pohreb na dvojnásobok, najviac do výšky 464,72 eur.

Úhrada nákladov na pohreb pozostalým nepatrí, ak policajt, poberateľ výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku zomrel v dôsledku požitia alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok, pri spáchaní úmyselného trestného činu alebo sebapoškodením.

Príspevok na pohreb policajta, poberateľa výsluhového dôchodku alebo poberateľa invalidného výsluhového dôchodku, sa pozostalým podľa zákona č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb nevypláca.

Náklady spojené so vzdaním pôct, ktoré sa preukazujú zomrelému, uhrádza služobný úrad, v  ktorom bol policajt naposledy zaradený.

Poctou je najmä:

  • zahalenie rakvy s telesnými pozostatkami zomretého do štátnej vlajky Slovenskej republiky počas pohrebného obradu,
  • postavenie čestnej stráže ku katafalku s rakvou zomrelého počas trvania pohrebného obradu na tomto mieste,
  • nesenie rakvy z miesta poslednej rozlúčky na miesto uloženia telesných pozostatkov zomrelého, ak sa uvedené úkony vykonávajú na rôznych miestach,
  • sprievod rakvy čestnou jednotkou a hudbou z miesta poslednej rozlúčky na miesto uloženia telesných pozostatkov zomrelého, ak sa uvedené úkony vykonávajú na rôznych miestach,
  • skončenie pohrebného obradu hymnou Slovenskej republiky so súčasným vzdaním pocty salvami sprevádzajúcej čestnej jednotky; vzdanie pocty salvami sprevádzajúcej čestnej jednotky sa u hasičov nepoužije.