Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Vdovský-vdovecký výsluhový dôchodok

Na vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok má nárok vdova/vdovec po policajtovi (aj po hasičovi a horskom záchranárovi), ktorý

 • splnil ku dňu úmrtia podmienku doby trvania služobného pomeru na vznik nároku na výsluhový dôchodok alebo podmienky na vznik nároku na invalidný výsluhový dôchodok, alebo
 • zomrel v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, alebo
 • bol pred dňom smrti poberateľom výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.

Vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok je 60 % výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, na ktorý mal alebo by bol mal nárok policajt ku dňu úmrtia. Ak sú splnené podmienky nároku na výsluhový dôchodok aj na invalidný výsluhový dôchodok, vdovský/vdovecký výsluhový dôchodok sa vypočíta z vyššieho dôchodku.

Nárok na výplatu vdovského výsluhový dôchodok, vdoveckého výsluhového dôchodku trvá po dobu jedného roka od dňa priznania.

Po uplynutí jedného roka trvá nárok na výplatu vdovského a vdoveckého výsluhového dôchodku len ak poberateľ

 • sa stará o nezaopatrené dieťa;
 • je invalidný, alebo
 • dovŕšil vek rozhodný pre nárok na starobný dôchodok, alebo
 • vychoval aspoň 3 nezaopatrené deti, alebo
 • dovŕšil vek 52 rokov a vychoval 2 nezaopatrené deti, alebo
 • manželstvo poberateľa so zomretým policajtom trvalo počas služobného pomeru najmenej pätnásť rokov, alebo 
 • k úmrtiu policajta došlo v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania.

Nezaopatrené dieťa je dieťa:

 • ktoré má po zomretom policajtovi nárok na sirotský výsluhový dôchodok, a
 • dieťa, ktoré bolo v rodine zomretého policajta vychovávané, ak ide o vlastné dieťa alebo osvojené dieťa vdovy alebo ak bolo dieťa vdove alebo zomretému manželovi tejto vdovy zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu počas trvania manželstva.

Nárok na vdovský výsluhový dôchodok nevzniká vdove právoplatne odsúdenej  za úmyselný trestný čin, ktorým spôsobila smrť policajtovi, ktorý bol jej manželom, ako ani vdovcovi  právoplatne odsúdenému za úmyselný trestný čin, ktorým spôsobil smrť policajtke, ktorá bola jeho manželkou.

Zánik nároku na vdovský a vdovecký dôchodok a úprava výsluhových dávok

Nárok na dávku a jej výplatu zaniká

 • uzavretím manželstva;
 • dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého poberateľ úmyselným trestným činom spôsobil smrť policajtovi/policajtke, ktorý bol jej/jeho manželom/manželkou.

Pri vzniku nárokov na výplatu vdovského výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku alebo sirotských výsluhových dôchodkov a pri vzniku nárokov na výplatu vdoveckého výsluhového dôchodku, sirotského výsluhového dôchodku alebo sirotských výsluhových dôchodkov (ďalej len „výsluhové dávky") po tom istom zomretom nesmie úhrn súm týchto výsluhových dávok presiahnuť 100 % dávky výsluhového zabezpečenia zomretého, na ktorú mal alebo by mal nárok ku dňu smrti; to neplatí, ak k prekročeniu tejto sumy došlo z dôvodu zaokrúhľovania výsluhových dávok. Ak úhrn výsluhových dávok presiahne túto sumu, suma každej z uvedených výsluhových dávok sa zníži pomerne tak, aby suma uvedená v prvej vete nebola prekročená.

Ak niektorému z poberateľov uvedených výsluhových dávok zanikne nárok na túto výsluhovú dávku alebo vznikne nárok na túto výsluhovú dávku aj ďalšiemu poberateľovi, sumy výsluhových dávok ostatných poberateľov po tom istom zomretom sa úmerne upravia tak, aby nepresiahli sumu uvedenú v prvej vete vrátane zvýšenia, ktoré by k nej patrili ku dňu, v ktorom sa sumy výsluhových dávok úmerne upravujú.

 • Pri súbehu vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku s príjmom zo zárobkovej činnosti alebo s príjmami, ktoré nahrádzajú zárobok, sa výplata vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku neobmedzuje.
 • Pri súbehu nároku na výplatu vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku s nárokom na výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo na výsluhový príspevok sa výplata uvedených dôchodkov alebo výsluhového príspevku neobmedzuje.
 • Pri súbehu nároku na výplatu vdovského výsluhového dôchodku alebo vdoveckého výsluhového dôchodku s nárokom na dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení má poberateľ takéhoto dôchodku nárok na vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok naďalej v plnej výške.