Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Invalidný výsluhový dôchodok

Nárok na invalidný výsluhový dôchodok

Policajt (ako aj hasič či horský záchranár), ktorý sa stal invalidným v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, má odo dňa vzniku invalidity, najskôr však odo dňa skončenia služobného pomeru, nárok na invalidný výsluhový dôchodok.

Nárok na invalidný výsluhový dôchodok trvá počas invalidity, najdlhšie však do dňa predchádzajúceho dňu opätovného prijatia do služobného pomeru policajta podľa osobitných predpisovalebo do dňa predchádzajúceho dňu priznania výsluhového dôchodku.

Na invalidný výsluhový dôchodok má nárok policajt, ktorého schopnosť vykonávať primerané civilné zamestnanie je znížená  najmenej o 20 %.

Invalidný výsluhový dôchodok policajta, ktorého schopnosť vykonávať primerané civilné zamestnanie je znížená najmenej o 50 %, sa určuje rovnako ako výsluhový dôchodok.

Výška invalidného výsluhového dôchodku

Invalidný výsluhový dôchodok policajta, ktorého schopnosť vykonávať primerané civilné zamestnanie je znížená najmenej o 20 %, ale najviac o 49 %, sa určuje z invalidného výsluhového dôchodku vo výške percentuálneho podielu zodpovedajúceho dvojnásobku zníženia schopnosti policajta vykonávať primerané civilné zamestnanie.

Ak sa po priznaní invalidného výsluhového dôchodku zmení miera schopnosti vykonávať primerané civilné zamestnanie, suma invalidného výsluhového dôchodku sa odo dňa tejto zmeny určí tak, ako keby invalidný výsluhový dôchodok v zníženej alebo zvýšenej výmere patril odo dňa vzniku nároku naň.

Na vznik a trvanie nároku na invalidný výsluhový dôchodok sa za invaliditu považuje zdravotný stav, v ktorého dôsledku policajt v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania nie je spôsobilý vykonávať službu a jeho schopnosť vykonávať primerané civilné zamestnanie je v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania znížená najmenej o 20 %.

Za primerané civilné zamestnanie sa na účely posudzovania invalidity považuje zamestnanie vyžadujúce rovnaký stupeň vzdelania s podobným odborným zameraním a zodpovedajúcu dĺžku odbornej praxe, ktorú policajt dosiahol pred vznikom invalidity.

Výplata invalidného výsluhového dôchodku

Výplata invalidného výsluhového dôchodku sa zastaví, ak sa poberateľ dávky, ktorého zdravotný stav treba posúdiť, nepodrobí vyšetreniu zdravotného stavu. Ak sa zistí, že policajt prestal byť invalidným alebo u neho došlo k zmene poklesu pracovnej schopnosti až po zastavení výplaty invalidného výsluhového dôchodku,  táto dávka nepatrí odo dňa zastavenia jej výplaty.

Nárok na výplatu priznaného invalidného výsluhového dôchodku zaniká dňom, ktorý predchádza dňu opätovného prijatia policajta do služobného pomeru, a obnovuje sa v naposledy vyplácanej výške, ak je to pre policajta výhodnejšie, dňom nasledujúcim po dni skončenia novovzniknutého služobného pomeru alebo po dni prepustenia z výkonu mimoriadnej služby alebo skončenia výkonu mimoriadnej služby.

  • Pri súbehu invalidného výsluhového dôchodku s príjmom zo zárobkovej činnosti alebo s príjmami, ktoré nahrádzajú zárobok, sa výplata invalidného výsluhového dôchodku neobmedzuje.
  • Pri súbehu nároku na výplatu výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku má poberateľ dávky nárok na výplatu len jedného dôchodku, a to vyššieho. Pri rovnakej výške dôchodkov má poberateľ dávky nárok na ten dôchodok, na ktorý vznikol nárok skôr. Ak poberateľovi dávky vznikol nárok na obidva dôchodky v rovnakom čase, patrí mu ten dôchodok, o ktorého priznanie požiadal; súčasne zaniká nárok na dôchodok, ktorý sa nevypláca.
  • Pri súbehu nároku na výsluhový príspevok a na invalidný výsluhový dôchodok má policajt nárok na výplatu jednej dávky, a to vyššej.
  • Pri súbehu nároku na výplatu invalidného výsluhového dôchodku s nárokom na vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok sa výplata uvedených dôchodkov neobmedzuje.
  • Pri súbehu nároku na výplatu invalidného výsluhového dôchodku s nárokom na dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení má poberateľ takéhoto dôchodku nárok na invalidný výsluhový dôchodok naďalej v plnej výške.