Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. jún 2024, piatok
 
Polícia / Policajný zbor / Sociálne zabezpečenie / Informácie pre poberateľov / Úmrtné

Úmrtné

Ak služobný pomer policajta /ako aj hasiča a horského záchranára/ skončí alebo zanikne úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho, má pozostalý manžel/manželka nárok na úmrtné vo výške odchodného, na ktoré by mal policajt nárok v čase úmrtia.

Každé pozostalé dieťa, ktoré v čase úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho policajta spĺňa podmienky nároku na sirotský výsluhový dôchodok alebo na sirotský dôchodok, má nárok na úmrtné vo výške základu.

Ak policajt nesplnil ku dňu úmrtia podmienku trvania služobného pomeru pre vznik nároku na odchodné, vyplatí sa pozostalému manželovi úmrtné vo výške jednonásobku základu.

Ak pozostalému manželovi nevznikne nárok na úmrtné (z dôvodu rozvodu manželstva), má každé pozostalé dieťa s nárokom na sirotský výsluhový dôchodok alebo na sirotský dôchodok po zomretom policajtovi nárok aj na pomerný diel úmrtného, na ktoré by mal inak nárok pozostalý manžel.

Ak pozostalému manželovi ani pozostalým nezaopatreným deťom nevznikne nárok na úmrtné, majú rodičia a deti policajta (ktoré už nie sú nezaopatrené) nárok na pomerný diel úmrtného, na ktoré by mal inak nárok pozostalý manžel.

Ak niet pozostalého manžela, detí alebo rodičov, nárok na úmrtné, ktoré by inak patrilo pozostalému manželovi, má v odôvodnených prípadoch aj iná osoba, ktorá zomretého policajta vychovávala na základe rozhodnutia príslušného orgánu; ak je takýchto osôb viac, má nárok na úmrtné každá táto osoba rovnakým dielom.

  • Na úmrtné nemajú nárok osoby, ktoré boli právoplatne odsúdené za úmyselný trestný čin, ktorým spôsobili smrť policajtovi, po ktorom by im inak vznikol nárok na úmrtné.
  • Ak bolo úmrtné vyplatené pred dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého bol pozostalý manžel alebo dieťa, alebo rodič odsúdený za úmyselný trestný čin, ktorým spôsobili smrť policajtovi, je pozostalý manžel alebo dieťa, alebo rodič povinný vyplatené úmrtné vrátiť odboru sociálneho zabezpečenia, ktorý úmrtné vyplatil, najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia súdu.