Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Alternatívne autentifikátory

Ministerstvo vnútra SR podľa zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci  (zákon o e-Governmente) od 1. marca 2017 vydáva alternatívny autentifikátor. Alternatívny autentifikátor  má formu karty s elektronickým čipom spolu s bezpečnostným osobným kódom /BOK/. 

O vydanie alternatívneho autentifikátora môže požiadať:
 • fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu právnickej osoby so sídlom na území Slovenskej republiky zapísanej v obchodnom registri;
 • alebo ktorá je vedúcim jej organizačnej zložky zapísanej v obchodnom registri,

pričom  nemôže byť držiteľom úradného autentifikátora /občianskeho preukazu s čipom alebo elektronického dokladu o pobyte cudzinca s čipom/ podľa § 21 ods. 1 písm. a) zákona o eGovernmente.

Alternatívny autentifikátor sa vydáva bezplatne s dobou platnosti tri roky a slúži na prihlasovanie do elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk.
Podrobnosti upravuje vyhláška MV SR č. 29/2017 Z.z.


 V zmysle vyhlášky ministerstvo vnútra zverejňuje zoznam pracovísk, na ktorých možno požiadať o alternatívny autentifikátor.
 
Štatutári, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky a nemajú povolený pobyt na území Slovenskej republiky, môžu žiadať o vydanie alternatívneho autentifikátora na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície:
 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava
 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Dunajská Streda
 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Trnava
 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Nitra
 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Nové Zámky
 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Trenčín
 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Banská Bystrica
 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Rimavská Sobota
 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Žilina
 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Košice
 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Michalovce
 • Oddelenie cudzineckej polície PZ Prešov

Adresy a úradné hodiny pracovísk cudzineckej polície

Štatutári - občania Slovenskej republiky, ktorí nemajú pobyt na území Slovenskej republiky, môžu žiadať o vydanie alternatívneho autentifikátora na ktoromkoľvek z nasledovných oddelení dokladov: