Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. marec 2020, utorok
 

Stránkové dni a hodiny na pracoviskách OR PZ Trenčín

OZNAM

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území SR od 12.3.2020 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov na zabezpečenie úloh a opatrení  zameraných na záchranu života, zdravia a majetku, prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov prenosného ochorenia COVID-19 a v súvislosti s prijatím bezpečnostných opatrení, ktoré vyplývajú zo záverov zasadnutia Ústredného krízového štábu na zamedzenie a eliminovanie šírenia koronavírusu medzi obyvateľmi Slovenska a na zabezpečenie minimalizovania možných nepriaznivých vplyvov boli prijaté nasledovné opatrenia pri vybavovaní občanov na oddeleniach dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev PZ a na dopravných inšpektorátoch OR PZ a KR PZ:

  1. Zníženie rozsahu stránkových hodín na 3 hodiny denne v pracovných dňoch, a to od 8,00 do 11,00 hod.; okrem stredy, kedy sú stránkové hodiny určené v čase od 13.00 do 16.00 hod.
  2. Nebudú sa prijímať žiadosti o vydanie občianskeho preukazu pre deti do 15 rokov;
  3. Žiadosti o vydanie občianskeho preukazu sa budú prijímať len v prípade skončenia platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo ktorých časová platnosť skončila alebo pri nahlásení straty alebo odcudzenia; a z dôvodu výmeny občianskeho preukazu bez elektronického čipu za občiansky preukaz s elektronickým čipom a odblokovanie, resp. zmena bezpečnostného osobného kódu (BOK) na vydaných občianskych preukazoch;
  4. Vyhotovené občianske preukazy podľa bodu 3 sa budú zasielať poštou na adresu určenú občanom, resp. na adresu trvalého pobytu-bez poplatku;
  5. Žiadosti o vydanie vodičského preukazu sa budú prijímať len po nadobudnutí vodičského oprávnenia, pri uplynutí časovej platnosti vodičského preukazu a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu;
  6. Žiadosti o vydanie cestovného pasu sa budú prijímať len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní;
  7. Nebude vykonávaná aktivácia certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu – občan má možnosť vykonať aktiváciu prostredníctvom elektronickej služby na to zriadenej;
  8. Vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, vydávanie  zbrojných preukazov, zbrojných sprievodných listov je pozastavené.
  9. Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí boli objednaní online prostredníctvom elektronickej služby prioritne je potrebné vykonávať evidenčné úkony, ktoré sú potrebné na používanie vozidiel obyvateľmi a organizáciami; takýmito úkonmi sú najmä

a)      prihlasovanie nových a jednotlivo dovezených vozidiel do evidencie,

b)      vydávane nových osvedčení o evidencii a tabuliek s evidenčným číslom z dôvodu straty alebo odcudzenia pôvodných dokladov a tabuliek.

Nevykonávať úkony ktoré znesú odklad napr. vydanie TEČ na nosič bicykla.

10.  V maximálnej miere vykonávať úkony využitím elektronických služieb, ktoré občania nájdu na stránkach

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/vozidla/

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/tpreukazy-menu/

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/menu-doklady/

Občanom, ktorí nemajú občiansky preukaz s elektronickým čipom odporučiť vyžitie elektronickej služby objednania sa na konkrétny čas.

11.  Vo všetkých prípadoch, kedy sa vydávajú elektronické osvedčenia o evidencii časť I, budú adresované priamo na adresy určené občanmi, nie na oddelenia  dokladov.

12.   Na všetkých úsekoch sa bude akceptovať prekročenie zákonom stanovených lehôt,  ak povinnosť spadá do obdobia vyhlásenej mimoriadnej situácie s výnimkou splnenia lehoty na odovzdanie zbraní do úschovy po ukončení platnosti zbrojného preukazu.

13.  Všetky konzultácie realizujte prostredníctvom telefónov na ODI-evidencia motorových vozidiel (0961 20 3550), OD-výdaj dokladov (0961 20 3413), príjem žiadostí OP a CP (0961 20 3412), príjem žiadostí VP (0961 20 3414), evidencia zbraní a streliva (0961 20 3430) nevyhnutné osobné konzultácie realizovať len po dohode konkrétneho času s konkrétnym úradníkom.

Vstup do budovy klientského centra bude umožnený len osobám s nasadeným ochranným rúškom alebo respirátorom a vlastným perom, ktoré si musí klient zabezpečiť.

 

 

Pracovisko Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

Občianske preukazy,cestovné doklady a vodičské preukazy: pre okres Trenčín (podľa územno správneho členenia)
Pracovisko vydáva aj  alternatívne autentifikátory pre občanov SR bez pobytu v SR.

Inovecká 5, 911 42 Trenčín

8:00 - 15:00

8:00 - 15:00

8:00 -17:00

8:00 - 15:00

8:00 - 14:00

telefónne čísla:   096120 - 3411, 3412, 3414, 3415, 3422, 3423, 3426, 3428,     3413- výdaj dokladov   

Občianske preukazy,cestovné doklady a vodičské preukazy: pre okres Ilava (podľa územno správneho členenia)

(vysunuté pracovisko) Jesenského 294,
018 41 Dubnica n/V

8:00 -15:00

8:00 - 15:00

8:00 - 17:00

8:00 - 15:00

8:00 - 14:00

telefónne čísla:    Ilava 096122 - 3411, 3415,3422, 3424, 3425,     3416- výdaj dokladov 

  Pondelok Utorok     Streda     Štvrtok Piatok   

Zbrojné preukazy: pre okres Trenčín (podľa územno správneho členenia)

Inovecká 5, 911 42 Trenčín

8:00 - 15:00

8:00 - 12:00

8:00 - 17:00

nestránkový
deň

8:00 - 14:00

telefónne číslo:   096120 - 3430  

Evidencia vozidiel: pre okres Trenčín (podľa územno správneho členenia)

Inovecká 5, 911 42 Trenčín

8:00 - 15:00

8:00 - 15:00

8:00 - 17:00

8:00 - 15:00

8:00 - 14:00

telefónne čísla:    096120 - 3550

Evidencia vozidiel: pre okres Ilava (podľa územno správneho členenia)

(vysunuté pracovisko) Jesenského 294,
018 41 Dubnica n/V

8:00 - 15:00

8:00 - 15:00

8:00 - 17:00

8:00 - 15:00

8:00 - 14:00

telefónne číslo:   Ilava 096122 - 3556,3557,3530,3536, 3535, 3550

                                                     

                                                                      O Z N Á M E N I E 

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ V Trenčíne touto cestou oznamuje, že s platnosťou od 15.marca 2018 budú na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Trenčíne (Kvetná 7, 911 42 Trenčín) zriadené stránkové hodiny určené na konzultácie vo veciach organizácií dopravy,dopravno-technických riešení, dopravno-bezpečnostných situácií na pozemných komunikáciách nasledovne:  

Pondelok: 13.00 h - 15. 00 h

Streda: 13.00 h - 15.00 h

Stránkovanie budú zabezpečovať dopravní inžinieri ODI: kpt. Bc. roman Madola a mjr. Ing. marián Ondrejec

tel. č.: 0961203511, 0961203519

 

 

Dôležité odkazy

Doklady a evidencie:

Dôležité oznamy