Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Legislatíva

Úplné znenie zákona patriaceho do kompetencie finančnej spravodajskej jednotky:

 

Názvy všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s činnosťou FSJ Za autentické a záväzné možno považovať len slovenské znenia zákonov uverejnené v Zbierke zákonov SR.   

 • Zákon č. 445/2008 Z.z. v súvislosti so zavedením meny euro v SR 
 • Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore
 • Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
 • Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
 • Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách
 • Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve
 • Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
 • Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
 • Zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a iných investičných službách
 • Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon)
 • Zákon č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní

Zrušené právne predpisy:

Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Národnou bankou Slovenska a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zo dňa 26. novembra 2013:

       v slovenskom znení

http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ORM/AML/2013_11_29_Konecna_verzia_dohody_bez_priloh.pdf

       v anglickom znení

http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ORM/AML/2013_11_29_Konecna_verzia_dohody_bez_priloh_EN.pdf

 

Legislatíva Európskej únie: 

 

Zoznamy osôb, voči ktorým sú vyhlásené medzinárodné sankcie: 

1. Organizácia spojených národov 

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

2. Európska únia 

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

 

 • Implementation day - výkon sankcií voči Iránu

3. Nariadenie č. 397/2005 Z.z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť 

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ - vyhľadávanie sankcionovaných osôb podľa rôznych kritérií

(02.01.2024)