Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. február 2024, sobota
 

Právne normy

 


  1. Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
  2. Zákon č. 330/2007 Z. z.  o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  3. Zákon č. 445/2008 Z. z., ktorým sa sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
  4. Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  5. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 22/2013 Z. z.
  6. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2006 Z. z. o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami
  7. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1214/2011 zo 16. novembra 2011o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny
  8. Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatrenia na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon  proti byrokracii)

Aktuálne znenie vyššie uvedený predpisov je publikované  v právnom informačnom portáli SLOV-LEX Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a na stránkach  Elektronickej zbierky zákonov.