Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Sirotský výsluhový dôchodok

Na sirotský výsluhový dôchodok má nárok nezaopatrené dieťa po policajtovi (ako aj hasičovi a horskom záchranárovi), ktorý bol jeho rodičom alebo osvojiteľom, a ktorý

 • splnil ku dňu úmrtia podmienku doby trvania služobného pomeru na vznik nároku na výsluhový dôchodok alebo podmienky na vznik nároku na invalidný výsluhový dôchodok, alebo
 • zomrel v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania vzniknutých pri výkone služby alebo v súvislosti s ním, alebo
 • bol pred dňom úmrtia poberateľom výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.

Sirotský výsluhový dôchodok je 40 % výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, na ktorý mal alebo by bol mal nárok policajt ku dňu úmrtia. Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výsluhový dôchodok a na invalidný výsluhový dôchodok, sirotský výsluhový dôchodok sa vypočíta z vyššieho dôchodku.

Ak ide o obojstranne osirelé dieťa, ktorého rodičia boli policajti, má toto dieťa nárok na sirotský výsluhový dôchodok po každom rodičovi samostatne.

Nárok na výplatu sirotského výsluhového dôchodku zaniká:

 • osvojením maloletého dieťaťa. Zrušením osvojenia nárok na výplatu sirotského výsluhového dôchodku vznikne opätovne
 • ak dieťa prestane byť nezaopatrené. Ak sa dieťa stane opätovne nezaopatreným, nárok na výplatu dávky vznikne opätovne.

Nárok na sirotský výsluhový dôchodok a jeho výplatu zaniká nezaopatrenému dieťaťu dňom právoplatného rozhodnutia, podľa ktorého úmyselne spôsobilo smrť policajtovi, ktorý bol jeho rodičom alebo osvojiteľom.

Nárok na sirotský výsluhový dôchodok nevzniká

 • nezaopatrenému dieťaťu po policajtovi, ktorý bol jeho rodičom alebo osvojiteľom, ak bolo právoplatne rozhodnuté súdom, že dieťa úmyselne spôsobilo smrť policajtovi, ktorý bol jeho rodičom alebo osvojiteľom.
 • nezaopatrenému dieťaťu v pestúnskej starostlivosti po pestúnovi alebo po jeho manželovi.

Nezaopatrené dieťa

Nezaopatrené dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky  a po jej skončení najdlhšie do dovŕšenia 26 roku veku, ak

 • sa sústavne pripravuje na povolanie, pričom za sústavnú prípravu na povolanie sa považuje:
   • štúdium na strednej škole alebo štúdium na vysokej škole do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňas výnimkou štúdia počas trvania služobného pomeru príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov. Sústavná príprava na povolanie sa začína najskôr od začiatku školského roka prvého ročníka školy; u študentov vysokej školy sa začína odo dňa zápisu na štúdium prvého stupňa alebo na štúdium druhého stupňa;
   • iné štúdium alebo výučba, ak sú svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky postavené na úroveň štúdia na stredných a vysokých školách;
   • obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roku, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole;
   • obdobie od skončenia štúdia na strednej škole do zápisu na vysokú školu vykonaného najneskôr v októbri bežného roku, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole;
   • obdobie po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené;
   • obdobie od získania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ak zápis na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.
   • Za sústavnú prípravu na povolanie sa nepovažuje obdobie počas ktorého dieťa štúdium prerušilo. Počas obdobia, v ktorom má poberateľ dávky štúdium prerušené, nemá nárok na výplatu dávky.
 • pre chorobu alebo úraz sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie alebo nevykonáva zárobkovú činnosť, z ktorej je povinne dôchodkovo poistené, alebo
 • je neschopné sa pripravovať sústavne na povolanie alebo je neschopné vykonávať zárobkovú činnosť, z ktorej je povinne dôchodkovo poistené pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Nezaopatrené dieťa nie je dieťa, ktoré

 • sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ak už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a bol mu priznaný akademický titul podľa osobitného predpisu, alebo
 • je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % podľa osobitného predpisu.

Dieťa mladšie ako 18 rokov musí byť zastúpené zákonným zástupcom.

Do nadobudnutia spôsobilosti dieťaťa na právne úkony sa dávka vypláca zákonnému zástupcovi.

Po nadobudnutí spôsobilosti na právne úkony môže dieťa požiadať, aby bola dávka vyplácaná priamo jemu. V takomto prípade sa dávka prestane vyplácať zákonnému zástupcovi.

Pri vzniku nárokov na výplatu vdovského výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku alebo sirotských výsluhových dôchodkov a pri vzniku nárokov na výplatu vdoveckého výsluhového dôchodku, sirotského výsluhového dôchodku alebo sirotských výsluhových dôchodkov (ďalej len „výsluhové dávky") po tom istom zomretom nesmie úhrn súm týchto výsluhových dávok presiahnuť 100 % dávky výsluhového zabezpečenia zomretého, na ktorú mal alebo by mal nárok ku dňu smrti; to neplatí, ak k prekročeniu tejto sumy došlo z dôvodu zaokrúhľovania výsluhových dávok. Ak úhrn výsluhových dávok presiahne túto sumu, suma každej z uvedených výsluhových dávok sa zníži pomerne tak, aby suma uvedená v prvej vete nebola prekročená.

To platí rovnako aj pre úhrn súm sirotských výsluhových dôchodkov po tom istom zomretom. Ak niektorému z poberateľov uvedených výsluhových dávok zanikne nárok na túto výsluhovú dávku alebo vznikne nárok na túto výsluhovú dávku aj ďalšiemu poberateľovi, sumy výsluhových dávok ostatných poberateľov po tom istom zomretom sa úmerne upravia tak, aby nepresiahli sumu uvedenú v prvej vete vrátane zvýšenia, ktoré by k nej patrili ku dňu, v ktorom sa sumy výsluhových dávok úmerne upravujú.

 • Pri súbehu nároku na výplatu sirotského výsluhového dôchodku s nárokom na výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo na výsluhový príspevok sa výplata uvedených dôchodkov alebo výsluhového príspevku neobmedzuje.
 • Pri súbehu nároku na výplatu sirotského výsluhového dôchodku s nárokom na dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení má poberateľ takéhoto dôchodku nárok na sirotský výsluhový dôchodok naďalej v plnej výške.