Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. apríl 2024, utorok
 

Nariadenie o sprístupňovaní informácií fyzickým osobám a právnickým osobám

N a r i a d e n i e Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 67 z 29. decembra 2000 o sprístupňovaní informácií fyzickým osobám a právnickým osobám

Na zabezpečenie jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (ďalej len “zákon”) na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo”) u s t a n o v u j e m:

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Toto nariadenie upravuje postup pri aplikácii zákona a stanovuje úlohy spojené so sprístupňovaním informácií.

Zodpovedné subjekty
Čl. 2

 1. Subjektom zodpovedným za poskytnutie informácie sú všetky organizačné útvary ministerstva1), a to podľa zamerania ich činnosti a podľa druhu vyžiadanej informácie (ďalej len “vecný gestor”).
 2. Vecný gestor určí zamestnanca alebo pracovisko na zabezpečovanie úloh súvisiacich so sprístupňovaním informácií.

Čl. 3

 1. Subjektom zodpovedným za aplikáciu zákona je určený organizačný útvar ministerstva (ďalej len “odborný gestor”). Odborný gestor odborne a metodicky usmerňuje činnosť vecných gestorov a rozhoduje spory o príslušnosť na poskytnutie informácie.
 2. Odborným gestorom je
  • oddelenie pre tlač, informácie a spoluprácu s verejnosťou kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky,
  • odbor organizačný sekcie verejnej správy ministerstva.

Čl. 4
Informácie poskytované na žiadosť

 1. Vecný gestor sprístupní na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby informácie, ktoré má k dispozícii2).
 2. Za informáciu podľa odseku 1 sa nepovažujú také informácie (stanoviská, právne názory, výklad zákonov a iných právnych predpisov, hodnotiace správy, rozbory, prognózy, prehľady a pod.), ktoré by vecný gestor musel vytvoriť na základe konkrétnej žiadosti.
 3. Informácie sa poskytujú aj z neukončeného správneho konania.

Povinne zverejňované informácie
Čl. 5

 1. Ministerstvo bez predchádzajúceho požiadania povinne zverejňuje všetky informácie uvedené v zákone3).
 2. Ministerstvo povinne zverejňuje, okrem informácií uvedených v odseku 1, materiály programového, koncepčného a strategického charakteru a texty navrhovaných zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov po ich zaslaní na medzirezortné pripomienkové konanie4). Zverejňované informácie je potrebné aktualizovať minimálne v mesačných intervaloch.

Čl. 6

 1. Informácie podľa čl. 5 zverejňujú vecní gestori prostredníctvom internetovej stránky ministerstva a na verejne prístupnom mieste5).
 2. Podrobnosti o obsahu internetovej stránky, spôsobe jej napĺňania a aktualizovania ustanoví generálny riaditeľ kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky.
 3. Verejne prístupným miestom v sídle ministerstva a v sídle všetkých jeho pracovísk je priestor budovy (napr. vestibul) alebo priestor pred budovou (vývesná tabuľa), ku ktorému je voľný prístup.

Čl. 7
Obmedzenie prístupu k informáciám

 1. Vecný gestor dbá na to, aby neboli žiadateľovi poskytnuté informácie, ku ktorým je prístup vylúčený alebo obmedzený6).
 2. V prípade, ak časť požadovanej informácie patrí do obmedzenia podľa zákona6), vecný gestor sprístupní iba tú časť informácie, ktorá je verejne prístupná, a poskytne žiadateľovi sprievodnú informáciu7).
 3. Ak vznikne pochybnosť o sprístupnení informácie z dôvodu obmedzenia prístupu k informáciám alebo iná pochybnosť, posúdenie žiadosti o sprístupnenie takejto informácie zabezpečí komisia, ktorú v prípade potreby zriadi vecný gestor.

Evidencia žiadostí
Čl. 8

Evidencia žiadostí o poskytnutie informácie obsahuje najmä tieto údaje:

 • dátum podania žiadosti8),
 • obsah žiadosti, spôsob podania (napr. písomne, osobne, telefonicky, faxom, elektronickou poštou) a navrhovaný spôsob sprístupnenia informácie,
 • výsledok, spôsob vybavenia žiadosti (poskytnutie informácie, v akej forme, výzva na doplnenie žiadosti, rozhodnutie o neposkytnutí informácie, neposkytnutie informácie bez vydania rozhodnutia, odloženie veci, postúpenie inému orgánu, výška úhrady nákladov) a dátum vybavenia žiadosti,
 • opravný prostriedok (dátum podania a výsledok vybavenia),
 • číslo spisu.

Čl. 9

 1. Evidenciu všetkých žiadostí podaných ministerstvu (ďalej len “centrálna evidencia”) vedie v rozsahu uvedenom v čl. 8 odborný gestor v osobitnom protokole písomností.
 2. Spôsob vedenia evidencie žiadostí odborným gestorom a vecným gestorom usmerní v rozsahu svojej pôsobnosti generálny riaditeľ všeobecnej sekcie ministerstva a generálny riaditeľ sekcie verejnej správy ministerstva.
 3. Ak bola žiadosť podaná odbornému gestorovi, žiadosť zaeviduje a neodkladne postúpi na vybavenie vecnému gestorovi.
 4. Ak bola žiadosť podaná vecnému gestorovi, tento zabezpečí jej zaevidovanie u odborného gestora.

Sprístupňovanie informácií
Čl. 10

 1. Formu a náležitosti žiadosti o sprístupnenie informácie ustanovuje zákon9). V prípade podania ústnej žiadosti (osobne alebo telefonicky) odbornému gestorovi alebo vecnému gestorovi sa jej prijatie zaznamenáva na formulári o prijatí ústnej žiadosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
 2. Lehoty a spôsob vybavenia žiadosti o sprístupnenie informácie, t.j. odloženie žiadosti, postúpenie žiadosti, vybavenie žiadosti bez vydania rozhodnutia (resp. rozhodnutia zápisom v spise) a vybavenie žiadosti vydaním rozhodnutia, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, ustanovuje zákon10).
 3. Pri sprístupňovaní informácie11) prihliada vecný gestor na charakter informácie, spôsob podania žiadosti, ako aj na vlastné technické možnosti. Pokiaľ vecný gestor nedisponuje príslušnými technickými možnosťami, požadovaný spôsob sprístupnenia informácie zabezpečí prostredníctvom odborného gestora.

Čl. 11

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti12) a rozhodnutie o nevyhovení žiadosti, hoci len sčasti13) , vydáva za ministerstvo príslušný vecný gestor.

Čl. 12

Každá žiadosť o poskytnutie informácie sa po vybavení ukladá u odborného gestora. Spis musí obsahovať všetky písomnosti týkajúce sa vybavovania žiadosti. Neúplný a riadne neoznačený spis odborný gestor od vecného gestora neprevezme.

Čl. 13
Opravné prostriedky

 1. Podávanie opravných prostriedkov a rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam uvedeným v čl. 11 upravuje zákon14).
 2. Ak žiadateľ o sprístupnenie informácie podal rozklad proti rozhodnutiu uvedenému v čl. 11, môže mu vecný gestor v plnom rozsahu vyhovieť15) v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozkladu.
 3. Ak rozkladu vecný gestor v plnom rozsahu nevyhovie, predloží ho spolu so spisovým materiálom a odôvodnením na prerokovanie v osobitnej komisii ministra vnútra pre prípravu návrhov rozhodnutí o rozkladoch podľa zákona o správnom konaní16) , najneskôr do 30 dní odo dňa, keď mu rozklad došiel17).

Čl. 14
Úhrada nákladov

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií, spôsob úhrady a jej preukazovanie upravia, v súlade so zákonom18), generálny riaditeľ všeobecnej sekcie ministerstva a generálny riaditeľ sekcie verejnej správy ministerstva po vzájomnej dohode.

Spoločné a záverečné ustanovenia
Čl. 15

Sprístupňovanie informácií z archívov v pôsobnosti sekcie verejnej správy ministerstva a všeobecnej sekcie ministerstva upravuje osobitný predpis19).

Čl. 16

V súlade s ustanoveniami tohto nariadenia

 • generálna riaditeľka sekcie personálnych a sociálnych činností ministerstva zabezpečí úpravu organizačného poriadku ministerstva,
 • generálni riaditelia sekcií ministerstva a riaditelia úradov ministerstva zabezpečia úpravu vlastných organizačných poriadkov a popisu činnosti typických funkcií.

Čl. 17

Materiálne a technické podmienky spojené s aplikáciou zákona zabezpečia riaditelia príslušných rozpočtových organizácií ministerstva.

Čl. 18

Riaditelia organizácií v pôsobnosti ministerstva20), ktoré sú povinnými osobami podľa zákona21), a rektor Akadémie Policajného zboru v Bratislave upravia v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia interným predpisom postup pri aplikácii zákona v podmienkach riadených organizácií.

Čl. 19

Prezident Policajného zboru zabezpečí:

 1. v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia úpravu postupu pri aplikácii zákona na krajských riaditeľstvách Policajného zboru,
  • úpravu vzorového organizačného poriadku krajského riaditeľstva Policajného zboru.

Čl. 20

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


Minister
Ladislav Pittner, v. r.


Poznámky:
1) Čl. 2 prílohy k nariadeniu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 48/1998, ktorým sa vydáva organizačný poriadok Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
2) § 3 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
3) § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z.z.
4) § 5 ods. 5 zákona č. 211/2000 Z.z.
5) § 6 zákona č. 211/2000 Z.z..
6) § 8 až 11 zákona č. 211/2000 Z.z.
7) § 4 ods. 4 zákona č. 211/2000 Z.z.
8) § 14 ods. 4 zákona č. 211/2000 Z.z.
9) § 14 zákona č. 211/2000 Z.z.
10) § 14 až 18 zákona č. 211/2000 Z.z.
11) § 16 zákona č. 211/2000 Z.z.
12) § 15 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z.
13) § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z.
14) § 19 a § 22 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z.
15) § 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
16) Čl. 18 ods. 1 písm. g) prílohy k nariadeniu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 48/1998 v znení neskorších predpisov.
17) § 57 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
18) § 21 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z.z.
19) Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov.
20) Čl. 3 prílohy k nariadeniu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 48/1998 v znení neskorších predpisov.
21) § 2 zákona č. 211/2000 Z.z.