Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. apríl 2024, piatok
 

Nové otázky do skúšobných testov typu S, P a CIT od 01.01.2024

Zoznam akreditovaných osôb  |  Správne poplatky  |  Tlačivá na stiahnutie  |  Otázky do skúšobných testov od 01.01.2024

Informácia k novej forme vykonávania skúšky odbornej spôsobilosti, jej obsahu, priebehu a hodnotenia

Dňa 1. januára 2024 nadobudne účinnosť zákon č. 247/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. 

Zároveň dňa 1. januára 2024 nadobudne účinnosť vyhláška č. 274/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov, (ďalej len ,,vyhláška“).

Vzhľadom na vyššie uvedené dôjde dňa 1. januára 2024 k podstatnej zmene viacerých ustanovení zákona o súkromnej bezpečnosti a vyhlášky. Táto zmena sa týka formy vykonávania skúšky odbornej spôsobilosti (ďalej len ,,skúška“), jej obsahu, priebehu a hodnotenia.

K zmenám dôjde v ustanoveniach § 19 zákona o súkromnej bezpečnosti a § 5, § 6 a § 8 vyhlášky.

Skúška sa v novej forme bude vykonávať iba skúšobným testom, namiesto v súčasnosti platnej formy písomného testu a ústnej skúšky.

Skúšobný test bude obsahovať 40 otázok pre skúšku typu S namiesto 24 otázok a 50 otázok pre skúšku typu P a CIT namiesto 36 otázok. Naďalej platí, že každá otázka bude mať tri odpovede, z ktorých len jedna je správna. Jednotlivé otázky budú hodnotené podľa náročnosti jedným až tromi bodmi.

Na úspešné zvládnutie skúšobného testu typu S bude potrebné dosiahnuť najmenej 80% z celkového súčtu bodov.

Na úspešné zvládnutie skúšobného testu P a CIT bude potrebné dosiahnuť najmenej 90 % z celkového súčtu bodov.

Skúška typu S bude trvať 40 minút a skúšky typu P a CIT budú trvať 50 minút.

Naďalej bude platiť, že osoba, ktorá nevykoná úspešne skúšku, bude mať nárok na dve opravné skúšky. Osoba musí byť na opravnú skúšku prihlásená do troch mesiacov od vykonania predchádzajúcej skúšky.

Ďalšie podrobnosti o forme vykonávania skúšky a o obsahu, priebehu a hodnotení skúšky od 1. januára 2024 sú uvedené vo vyššie uvedených novelizovaných ustanoveniach zákona o súkromnej bezpečnosti a vyhlášky (verejne dostupné napríklad na webovej stránke: www.slov-lex.sk).

Vzhľadom k zmenám zákona o súkromnej bezpečnosti a vyhlášky účinným od 1. januára 2024 bol Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len ,,ministerstvo“) vytvorený nový súbor testovacích otázok, ktorý je zverejnený na webovej stránke ministerstva. Zároveň k týmto otázkam bola vytvorená nová aplikácia informačného systému súkromnej bezpečnosti na vykonávanie skúšok elektronickým spôsobom.

Vykonávanie skúšok elektronickým spôsobom, je priamo naviazané na využitie priestorov a materiálno-technického vybavenia skúšobných miestností inšpektorátov dopravnej polície, pričom z dôvodu mimoriadne vysokej vyťaženosti skúšobných miestností na vykonávanie skúšok okresnými dopravnými inšpektorátmi a taktiež  vysokého záujmu o vykonanie skúšok na získanie preukazu odbornej spôsobilosti, nie je možné z kapacitných dôvodov v súčasnej dobe nasadenie novej aplikácie v informačnom systéme súkromnej bezpečnosti ministerstva na vykonávanie skúšok elektronickým spôsobom.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Vám preto oznamujeme, že po 1. januári 2024 bude skúška realizovaná testami v písomnej forme, pričom sa aj naďalej  umožňuje realizovať skúšky odbornej spôsobilosti v priestoroch osôb akreditovaných ministerstvom na vykonávanie odbornej prípravy (ďalej len ,,akreditovaná osoba“) k čomu bude potrebné, aby akreditovaná osoba v podávanej prihláške na skúšku navrhovala miesto a čas skúšky.

Pokiaľ akreditovaná osoba nebude mať záujem po 1. januári 2024 o vykonávanie skúšok v jej priestoroch, termíny skúšok budú určené v náhradných priestoroch ministerstva a to v krajských mestách Slovenskej republiky.

V prípade spustenia novej aplikácie informačného systému súkromnej bezpečnosti ministerstva na vykonávanie skúšok elektronickým spôsobom, budú akreditované osoby informované v dostatočnom časovom predstihu.

Okruhy otázok do skúšobného testu podľa bodového ohodnotenia:

Test typu S obsahuje:

-          10 otázok z ostatných právnych predmetov pre test typu S hodnotených 1 bodom za správnu odpoveď na otázku,

-          20 otázok zo zákona o súkromnej bezpečnosti a vyhlášky pre test typu S hodnotených 2 bodmi za správnu odpoveď na otázku,

-          10 praktických otázok hodnotených 3 bodmi za správnu odpoveď na otázku.

Test typu P obsahuje:

-          20 otázok z ostatných právnych predmetov pre test typu S a typu P hodnotených 1 bodom za správnu odpoveď na otázku,

-          20 otázok zo zákona o súkromnej bezpečnosti a vyhlášky pre test typu S a typu P hodnotených 2 bodmi za správnu odpoveď na otázku,

-          10 praktických otázok hodnotených 3 bodmi za správnu odpoveď na otázku.

Test typu CIT obsahuje:

-          15 otázok z ostatných právnych predmetov pre test typu S a typu P hodnotených 1 bodom za správnu odpoveď na otázku,

-          20 otázok zo zákona o súkromnej bezpečnosti a vyhlášky pre test typu S a typu P hodnotených 2 bodmi za správnu odpoveď na otázku,

-          10 praktických otázok hodnotených 3 bodmi za správnu odpoveď na otázku,

-          5 otázok z okruhu cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti.