Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Evalvácia

logo SOS PK

Evalvácia policajného vzdelávania

    Evalvácia (hodnotenie) policajného vzdelávania sa vykonáva v súlade s čl. 25 nariadenia Ministerstva vnútra SR č. 11/2020 o odbornom vzdelávaní príslušníkov PZ, v súlade s usmernením SPSČaOÚ MV SR „Hodnotiaca správa sebaevalvácie“ (č. sp.: SPOU-CVP1-2013/000624-004), ako aj v súlade s opatrením riaditeľa SOŠ PZ Pezinok o sebaevalvácii vzdelávania v SOŠ PZ Pezinok (vydaného na každý kalendárny rok).

    Evalvácia (v niektorých zdrojoch „evaluácia“) je v policajnom vzdelávaní na Slovensku relatívne nový pojem. S evalváciou sa spája hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania, podmienok na vzdelávanie a ostatných zvyčajne hodnotených oblastí. Evalvácia je (mala by byť) dôležitou súčasťou života školy a je významným nástrojom skvalitňovania práce školy a práce učiteľov. Evalvácia bola v SOŠ PZ Pezinok realizovaná vo vybraných oblastiach v roku 2012 prvýkrát. V ďalších rokoch sme mohli výsledky a závery evalvácie porovnávať a skvalitňovať aj proces samotnej evalvácie (plánovanie, činnosť evalvačného tímu, metodológiu zberu relevantných dát a pod.).

    Evalváciu v spojitosti so školou je možné rozlišovať z hľadiska subjektov evalvácie na externú (vonkajšiu) evalváciu, ktorá je uskutočňovaná orgánmi inšpekcie (v podmienkach MV SR je to centrum vzdelávania a psychológie SPSČ MV SR) a evalváciu internú (vnútornú, tzv. sebaevalváciu), pri ktorej škola vykonáva evalváciu samej seba.

    Interná evalvácia (autoevalvácia, sebaevalvácia) je považovaná za proces realizovaný školou, pri ktorom evalvačný tím pracovníkov školy zbiera a analyzuje materiály, vrátane spätnej väzby od množstva partnerov školy a využíva ho k porovnaniu a vyhodnoteniu aspektov činnosti školy s dohodnutými štandardami; z tohto procesu by mali prameniť výstupy, ktoré pomôžu škole efektívne zamerať plánovanie svojich iniciatív na zlepšovanie (skvalitňovanie) školy.

    Výsledkom evalvácie v hmotnej podobe je evalvačná správa (v našich podmienkach - hodnotiaca správa sebaevalvácie policajného vzdelávania za obdobie 2 rokov), ktorá má stanovenú štruktúru a obsah a spracovávajú ju všetky tri SOŠ PZ (Pezinok, Bratislava, Košice) a predkladajú ju na schválenie akreditačnej komisii ministra vnútra pre policajné vzdelávanie.

    Evalvácia by nemala byť vnímaná len ako kontrola, technokratický zber dát a informácií, ale tiež ako nástroj manažérstva kvality.

    Podľa čl. 25 uvedeného nariadenia je cieľom evalvácie získať informácie o súlade výsledkov vzdelávania s cieľmi stanovenými v oblasti policajného vzdelávania.

    V rámci evalvácie SOŠ PZ Pezinok pravidelne pri spracovaní každej evalvačnej správy zisťuje:

a)      spokojnosť poslucháčov školy s podmienkami a realizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu,

b)      spokojnosť učiteľov s podmienkami a realizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu,

c)      spokojnosť útvarov (riadiacich pracovníkov) s úrovňou pripravenosti absolventov školy

d)     iné relevantné informácie.

    Najmä názory riadiacich pracovníkov výkonných útvarov (predovšetkým najpočetnejších základných útvarov služby poriadkovej polície – obvodných oddelení Policajného zboru) sú pre školu cennými poznatkami, na základe ktorých sa robia prípadné korekcie v učebných osnovách, v časovo-tematických plánoch výučby jednotlivých predmetov, resp. vo výučbe (korekcie v počte hodín, dôraz na konkrétne témy, zmeny v postupoch konkrétnych úkonov vykonávaných v policajnej praxi a pod.).

    Zisťovanie spokojnosti sa vykonáva prostredníctvom anonymných dotazníkov (väčšinou dotazníkov vlastnej konštrukcie).

    S cieľom skvalitniť výchovno-vzdelávací proces sa škola zaoberá podnetmi a návrhmi nachádzajúcimi sa v dotazníkoch. Aj preto sú evalvačné správy dôležitým a veľmi cenným zdrojom informácií.