Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Podnety - správne konanie

Podnet na začatie správneho konania

Ak obec nepredloží  Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v lehote ustanovenej zákonom o obecnej polícii

   správu o činnosti obecnej polície podľa § 26a

-     osvedčenú kópiu zmluvy podľa § 26a  alebo

-     údaje podľa § 26c ods. 2 písm. a) až c) s poukazom na  ods. 5.,

 

odborné pracovisko ministerstva spracuje podnet na začatie správneho konania voči tejto obci, pre porušenie zákona o obecnej polícii, ktorý zašle na miestne príslušné krajské riaditeľstvo Policajného zboru (t. j.  na správny orgán prvého stupňa).

Pozn.: Odvolacím orgánom je Prezídium Policajného zboru.

 

Pokuty

Zákon o obecnej polícii v § 26b ods. 1 ustanovuje, že krajské riaditeľstvo Policajného zboru môže uložiť pokutu do 1 659 eur obci, ktorá nepredloží Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v lehote ustanovenej týmto zákonom


-    správu o činnosti obecnej polície podľa § 26a

-      osvedčenú kópiu zmluvy podľa § 26a  alebo

-      údaje podľa § 26c ods. 2 písm. a) až c) s poukazom na  ods. 5.

 

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo dozvedelo o porušení povinností obcou, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.


Uložením pokuty za vyššie uvedené konania nie je dotknutá povinnosť obce predložiť ministerstvu správu o činnosti obecnej polície, osvedčenú kópiu zmluvy a povinnosť predložiť ministerstvu údaje podľa zákona o obecnej polícii.

Pozn.: Z uvedeného vyplýva, že obec sa zaplatením pokuty za nezaslanie správy, kópie zmluvy alebo ustanovených údajov nezbaví zákonom ustanovenej povinnosti.


Pri ukladaní pokút krajské riaditeľstvo prihliada na povahu protiprávneho konania, najmä na jeho dĺžku a na opakované porušenie právnej povinnosti. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.