Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2024, sobota
Polícia
 

Hraničná agenda

Cudzinecká agenda  |  Hraničná agenda

Otázka: Musí mať dieťa - občan SR pri ceste do zahraničia svoj vlastný cestovný doklad?
Odpoveď: Od 26. júna 2012 je v platnosti nariadenie Európskej únie, ktoré členským štátom ukladá povinnosť vydávať cestovné pasy už iba ako individuálne cestovné doklady. To znamená že každé dieťa bez ohľadu na vek musí byť držiteľom vlastného cestovného pasu ak cestuje do zahraničia!

Otázka:
Aký je postup pri ceste dieťaťa - občana SR do zahraničia v sprievode inej osoby ako rodič?
Odpoveď: Ak cestuje dieťa v sprievode inej osoby ako rodiča, musí sa preukázať vlastným cestovným pasom. Ďalšie formality sa nevyžadujú.

Otázka:
Čo sa považuje za platný cestovný doklad?
Odpoveď: Pas alebo iná verejná listina, ak sú za cestovný doklad uznané Slovenskou republikou, sú časovo platné, umožňujú jednoznačnú identifikáciu jeho držiteľa, nemajú porušenú celistvosť a nie sú poškodené tak, že zápisy v nich uvedené sú nečitateľné.

Otázka: Kto je štátny príslušník tretej krajiny?
Odpoveď: Štátnym príslušníkom tretej krajiny je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky ani občanom Únie. Štátnym príslušníkom tretej krajiny sa rozumie aj osoba bez štátnej príslušnosti.

Otázka:
Aké doklady musí predložiť štátny príslušník tretej krajiny k hraničnej kontrole pri vstupe na územie SR?
Odpoveď: Podmienky na vstup štátnych príslušníkov tretích krajín na územie členských štátov sú uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) v platnom znení.
Na plánovaný pobyt na území členských štátov, ktorý nepresiahne 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia, čo zahŕňa posúdenie obdobia 180 dní predchádzajúcich každému jednotlivému dňu pobytu, musia štátni príslušníci tretej krajiny spĺňať tieto podmienky:

a) majú platný cestovný doklad, ktorý držiteľa oprávňuje prekročiť hranicu a ktorý spĺňa tieto kritériá:

1) jeho platnosť musí byť najmenej o tri mesiace dlhšia, ako je zamýšľaný dátum odchodu z územia členských štátov. V odôvodnenej núdzovej situácii možno od tejto podmienky upustiť;
2) musel byť vydaný počas posledných 10 rokov;

b) majú platné vízum, ak sa takéto vízum vyžaduje podľa nariadenia Rady (ES) č. 539/2001, s výnimkou prípadu, ak sú držiteľmi platného povolenia na pobyt alebo platného dlhodobého víza;
c) zdôvodnia účel a podmienky plánovaného pobytu a majú dostatočné prostriedky na živobytie na dĺžku plánovaného pobytu a na návrat do svojej krajiny pôvodu alebo na tranzit do tretej krajiny, v ktorej ich určite prijmú, alebo sú schopní získať takéto prostriedky zákonným spôsobom;
d) nejde o osoby, na ktoré bolo vydané v SIS upozornenie na účely odopretia vstupu;
e) nepokladajú sa za hrozbu pre verejný poriadok, vnútornú bezpečnosť, verejné zdravie alebo medzinárodné vzťahy ktoréhokoľvek členského štátu, a najmä na nich z takéhoto dôvodu nebolo vo vnútroštátnych databázach členských štátov vydané upozornenie na účely odopretia vstupu.

Otázka: Aké sú podmienky prekračovania vonkajšej hranice štátnymi príslušníkmi tretej krajiny mladšími ako 16 rokov?
Odpoveď: Štátny príslušník tretej krajiny mladší ako 16 rokov, ktorý nie je držiteľom cestovného dokladu, môže prekročiť vonkajšiu hranicu len v sprievode osoby, v ktorej cestovnom doklade je zapísaný; Ak táto osoba podlieha vízovej povinnosti, štátny príslušník tretej krajiny mladší ako 16 rokov musí mať udelené samostatné vízum v tomto cestovnom doklade

 

Upravené dňa/Last Modify: 16. 12. 2020, 10:39