Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Výkon rozhodnutia

Rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok, o nároku na náhradu škody a o náhrade trov konania možno vykonať do troch rokov od uplynutia lehoty určenej na ich zaplatenie, čo možno vykonať aj predajom hnuteľných vecí dlžníka.

Zároveň je nutné uviesť, že zákon o priestupkoch nepozná inštitút odpustenia, resp. zníženia pokuty uloženej právoplatným rozhodnutím. V prípade, že účastník konania nemá možnosť zaplatiť uloženú pokutu v správnym orgánom stanovenej lehote (väčšinou je to 15 až 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia) je oprávnený sa obrátiť na sekciu ekonomiky Ministerstva vnútra SR so žiadosťou o splátkový kalendár. Takúto žiadosť však nie je MV SR povinné akceptovať v každom prípade. Vo všeobecnosti platí, že MV SR umožní splácať pokutu v splátkach v obzvlášť závažných prípadoch – najmä v ťažkých sociálnych situáciách. Ak pokuta nie je v stanovenej lehote zaplatená, bude postúpená na právne vymáhanie.

Podľa zákona o cestnej premávke (§ 71) orgán Policajného zboru je oprávnený zadržať vodičský preukaz a následne povinný vydať rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu okrem iných prípadov aj vtedy,

  • ak páchateľ priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorého sa dopustil ako vodič motorového vozidla, nezaplatil uloženú pokutu v lehote určenej v rozhodnutí o priestupku,
  • ak vodič motorového vozidla, ktorému je v blokovom konaní za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, za priestupok spáchaný nezaplatením úhrady diaľničnej známky, za priestupok spáchaný na úseku výberu mýta, za priestupok spáchaný na úseku cestnej dopravy alebo za priestupok spáchaný porušením predpisov na úseku organizácie pracovného času v doprave uložená pokuta, je ochotný ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste,

O zadržaní vodičského preukazu sa vydá potvrdenie, v ktorom povolí ďalšiu jazdu na 15 dní; povolenie platí len na území Slovenskej republiky. V potvrdení musí byť uvedený rozsah udeleného vodičského oprávnenia a spôsob vrátenia vodičského preukazu. Páchateľ priestupku môže požiadať policajta, ktorý vodičský preukaz zadržal, aby zadržaný vodičský preukaz postúpil orgánu Policajného zboru v mieste jeho pobytu alebo v mieste, kde sa zdržiava, na účely jeho vrátenia; policajt je povinný tejto žiadosti vyhovieť. Zadržaný vodičský preukaz sa vráti jeho držiteľovi až po výkone rozhodnutia.

Pozn.: Výkon rozhodnutia do dňa účinnosti osobitného zákona vydaného podľa ustanovenia § 88a ods. 2 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov nemožno uskutočniť vykonaním verejnoprospešných prác.