Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2024, streda
 

Náhrada škody v konaní o priestupku

Ak uplatnil ten, komu bola priestupkom spôsobená majetková škoda, nárok na jej náhradu v konaní o priestupku, pôsobí správny orgán, ktorý priestupok prejednáva, na to, aby škoda bola dobrovoľne nahradená.

Ak škoda a jej výška bola spoľahlivo zistená, a nebola dobrovoľne nahradená, uloží správny orgán páchateľovi priestupku povinnosť ju nahradiť; inak odkáže poškodeného s jeho nárokom na náhradu škody na súd alebo iný príslušný orgán.

Prvostupňový správny orgán súčasne s predvolaním adresovaným podozrivému v prípadoch, keď priestupkom bola spôsobená škoda, často zasiela poškodenému oznámenie o možnosti rozhodnúť o náhrade škody správnym orgánom priamo na ústnom pojednávaní o priestupku. Ak poškodený si bude nárokovať plnenie náhrady škody od jeho skutočného vinníka cestou poisťovne, nie je nutné na takéto upovedomenie reagovať. V prípade však, že poškodený si náhradu škody nebude uplatnovať prostredníctvom poisťovne, je potrebné túto skutočnosť oznámiť príslušnému dopravnému inšpektorátu. Súčasne je tiež nevyhnutné, s poukazom na vyššie uvedené, aby škoda spôsobená priestupkom bola spoľahlivo zistená. K uvedenému pojmu uvádzame, že škoda je vo všeobecnosti spoľahlivo zistená vypracovaním znaleckého posudku, ktorý predkladá poškodený na vlastné náklady. Uvedený pojem však v konkrétnej veci vždy vykladá príslušný správny orgán formou voľnej správnej úvahy, v rámci ktorej môže dospieť k odlišnému záveru.