Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Rozkazné konanie

Ak je nepochybné, že obvinený z priestupku sa priestupku dopustil a ak vec nebola vybavená v blokovom konaní, môže správny orgán bez ďalšieho konania vydať rozkaz o uložení sankcie za priestupok.

Rozkaz nemožno vydať, ak obvinený z priestupku je zbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony je obmedzená. Rozkaz má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie o priestupku. Oznamuje sa vždy písomne. Maximálna možná výška uloženej pokuty v rozkaznom konaní je vo všeobecnosti 250 eur. V prípade priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods. 1 písm. a) až g) a i) zákona SNR č. 372/1990 Zb. je možné uložiť pokutu až do výšky 650 eur, podľa § 22 ods. 1 písm. h) pokutu až do 800 eur a podľa § 22 ods. 1 písm. j) pokutu do 1000 eur.

Obvinený z priestupku môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa doručenia odpor správnemu orgánu, ktorý rozkaz vydal. Včasným podaním odporu sa rozkaz zrušuje a správny orgán pokračuje v konaní. Obvinenému z priestupku nemožno uložiť iný druh sankcie s výnimkou pokarhania alebo vyššiu výmeru sankcie, než bola uvedená v rozkaze, ak sa pri prejednávaní priestupku nezistia nové podstatné skutkové okolnosti. V konaní o priestupku pred správnym orgánom budú však k pokute pripočítané trovy konania vo výške 16 eur, resp. ak bude potrebné do konania prizvať znalca z iného odboru ako psychiatrie, vo výške 33 eur a pri pribraní znalca z odboru psychiatrie až 49 eur.

Rozkaz, proti ktorému nebol včas podaný odpor, má účinky právoplatného rozhodnutia.

Zároveň je nutné uviesť, že zákon o priestupkoch nepozná inštitút odpustenia, resp. zníženia pokuty uloženej právoplatným rozhodnutím (rozkaz o uložení pokuty za priestupok). V prípade, že účastník konania nemá možnosť zaplatiť uloženú pokutu v správnym orgánom stanovenej lehote (väčšinou je to 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia) je oprávnený sa obrátiť na sekciu ekonomiky Ministerstva vnútra SR so žiadosťou o splátkový kalendár. Takúto žiadosť však nie je KrajskMV SR povinné akceptovať v každom prípade. Vo všeobecnosti platí, že MV SR umožní splácať pokutu v splátkach v obzvlášť závažných prípadoch – najmä v ťažkých sociálnych situáciách. Ak pokuta nie je v stanovenej lehote zaplatená, bude postúpená na právne vymáhanie.

Podľa zákona o cestnej premávke (§ 71 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z. z.) orgán Policajného zboru zadrží vodičský preukaz a vydá rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu aj vtedy, ak páchateľ priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorého sa dopustil ako vodič motorového vozidla, nezaplatil uloženú pokutu v lehote určenej v rozhodnutí o priestupku; o zadržaní vodičského preukazu sa vydá potvrdenie, v ktorom povolí ďalšiu jazdu na 15 dní; povolenie platí len na území Slovenskej republiky. Zadržaný vodičský preukaz sa vráti jeho držiteľovi až po výkone rozhodnutia.