Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. jún 2023, sobota
 

Podnikateľ - preprava zbraní a streliva

PREPRAVA ZBRANÍ A STRELIVA NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Podmienka nadobudnutia povolenia na prepravu zbraní a streliva je upravená zákonom č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a streliva

Pred prepravou zbraní a streliva cez územie Slovenskej republiky (dovoz alebo vývoz zbraní a streliva) podnikateľ, resp. zahraničný podnikateľ - prepravca požiada o povolenie na prepravu zbraní a streliva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Žiadosť o povolenie na prepravu treba adresovať na

Prezídium Policajného zboru

odbor dokladov a evidencií

Račianska 45

812 72 Bratislava

Podmienky prepravy zbraní podnikateľom, ak sú určené na vývoz, dovoz alebo prevoz sú uvedené v § 47 a § 48 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive. Podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona  č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je žiadosť o  vydanie povolenia na prepravu zbraní a streliva podnikateľom spoplatnená sumou 40,00 €.

V žiadosti o povolenie na prepravu zbraní a streliva treba uviesť nasledovné:

 • osobné údaje žiadateľa:  - kto žiada o povolenie (predávajúci, kupujúci alebo prepravca, v poslednom prípade treba  splnomocnenie na vybavenie žiadosti) - názov spoločnosti, adresa,
 • osobné údaje odosielateľa - názov spoločnosti, adresa,
 • osobné údaje príjemcu - názov spoločnosti, adresa,
 • adresu miesta, kde bude zbraň alebo strelivo zaslané alebo dopravené,
 • druh a počet prepravovaných zbraní alebo streliva,
 • kópie výstupných dokumentov posudzovania zhody vydané autorizovanou osobou alebo vyhlásenie o zhode okrem prepravovanej zbrane alebo prepravovaného streliva, pri ktorých žiadateľ predloží dokument, ktorým preukáže splnenie požiadavky podľa osobitného predpisu, ak nimi v čase podania žiadosti disponuje,
 • druh dopravy, dopravný prostriedok, údaje o dopravcovi – tieto údaje nie sú potrebné v prípade, ak ide  o o prepravu zbraní a streliva medzi podnikateľmi,
 • kontakt na žiadateľa - meno, telefón, fax, e-mail,
 • spôsob zabezpečenia proti strate, odcudzeniu a zneužitiu prepravovaných zbraní a streliva na území Slovenskej republiky,
 • predpokladaný dátum začatia prepravy a ukončenia prepravy na území Slovenskej republiky

     K žiadosti sa priloží úradne osvedčená kópia vývoznej licencie krajiny exportéra alebo úradne osvedčená kópia dovoznej licencie krajiny importéra alebo iného povolenia štátnej autority a potvrdenie o úhrade správneho poplatku vo výške 40,00 € formou:

 a) potvrdenie o úhrade správneho poplatku (elektronický kolok) z kiosku na platenie správnych poplatkov inštalovanom na jednotlivých pracoviskách evidencie vozidiel, resp. klientskych centrách,

b) potvrdenie pre evidenciu poplatku v nominálnej hodnote zakúpené na pobočke Slovenskej pošty,

c) web/mobilnou aplikáciou „eKolok SP, a.s.“ formou vytlačeného QR kódu eKolku z webovej aplikácie alebo zobrazeného QR kódu eKolku na mobilnom zariadení.

 Ďalšie upozornenia:

 • V žiadosti môžete požiadať o vystavenie a zaslanie platobného predpisu (ten zasielame e-mailom).
 • Správne konanie vo veci vydania povolenia na prepravu sa riadi zákon č. 71/1967 Zb.   o správnom konaní  (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydá povolenie na prepravu na dobu, ktorá je v súlade s dobou platnosti licencie, resp. s dobou platnosti iného povolenia vydaného štátnou autoritou, zvyčajne však na obdobie nepresahujúce jeden kalendárny rok. Povolenie musí mať prepravca počas prepravy zbraní alebo streliva pri sebe a na požiadanie povolenie predložiť na kontrolu príslušníkovi Policajného zboru.
 • V zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení platných predpisov celá agenda a dokumentácia ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, iných ozbrojených zborov a požiarnych zborov sa vedie v štátnom jazyku. V súlade s ustanovením § 1 ods. 1 citovaného zákona štátnym jazykom na území Slovenskej republiky je slovenský jazyk.
 • V súlade s ustanoveniami citovaného zákona sa žiadosť o povolenie na prepravu zbraní a streliva  aj so všetkými prílohami podáva poštou, e-podaním (platí najmä pre podnikateľov so sídlom na území Slovenskej republiky s obchodnými licenciami na dovoz/vývoz/transfer výrobkov, ktoré boli vydané Ministerstvom hospodárstva Slovenkej repulbiky) alebo osobne v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku, alebo v inom jazyku s úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka vyhotoveným  tlmočníkom zapísaným v zozname znalcov a tlmočníkov.

Písomné oznámenie o začiatku realizácie prepravy 

     Ten, komu bolo vydané povolenie na prepravu zbraní alebo streliva, je povinný najneskôr jeden deň pred začatím prepravy (po území SR) písomne oznámiť odboru dokladov a evidencií Prezídia Policajného zboru prostredníctvom e-mailu na TA.13G4@JDDYPF.S1SLDYLD@ nasledujúce informácie:  

 • presný dátum začatia a ukončenia prepravy,
 • číslo povolenia na prepravu,
 • osobné údaje odosielateľa a príjemcu,
 • názov hraničného priechodu pri vstupe do Slovenskej republiky,  názov hraničného priechodu pri výstupe zo Slovenskej republiky,
 • trasu prepravy s uvedením predpokladaných miest odpočinku,
 • spôsob zabezpečenia proti strate, odcudzeniu a zneužitiu prepravovaných zbraní a streliva na území Slovenskej republiky,
 • kópie výstupných dokumentov posudzovania zhody vydané autorizovanou osobou alebo vyhlásenie o zhode okrem prepravovanej zbrane alebo prepravovaného streliva, pri ktorých žiadateľ predloží dokument, ktorým preukáže splnenie požiadavky podľa osobitného predpisu, ak tieto už nepredložil spolu zo žiadosťou o povolenie na prepravu zbraní a streliva.

     

Kontakt pre prípad potreby získania ďalších informácií:  tel. 09610-50364, 50369, 50367, 50365.

 e-mail: TA.13G4@JDDYPF@