Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. jún 2024, piatok
 

Podnikateľ - preprava zbraní a streliva

PREPRAVA ZBRANÍ A STRELIVA NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Podmienka nadobudnutia povolenia na prepravu zbraní a streliva je upravená zákonom č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a streliva

Pred prepravou zbraní a streliva cez územie Slovenskej republiky (dovoz alebo vývoz zbraní a streliva) podnikateľ, resp. zahraničný podnikateľ - prepravca požiada o povolenie na prepravu zbraní a streliva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Žiadosť o povolenie na prepravu treba adresovať na

Prezídium Policajného zboru

odbor dokladov a evidencií

Račianska 45

812 72 Bratislava

Podmienky prepravy zbraní podnikateľom, ak sú určené na vývoz, dovoz alebo prevoz sú uvedené v § 47 a § 48 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive. Podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona  č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je žiadosť o  vydanie povolenia na prepravu zbraní a streliva podnikateľom spoplatnená sumou 60,00 €.

V žiadosti o povolenie na prepravu zbraní a streliva treba uviesť nasledovné:

 • osobné údaje žiadateľa:  - kto žiada o povolenie (predávajúci, kupujúci alebo prepravca, v poslednom prípade treba  splnomocnenie na vybavenie žiadosti) - názov spoločnosti, adresa,
 • osobné údaje odosielateľa - názov spoločnosti, adresa,
 • osobné údaje príjemcu - názov spoločnosti, adresa,
 • adresu miesta, kde bude zbraň alebo strelivo zaslané alebo dopravené,
 • druh a počet prepravovaných zbraní alebo streliva,
 • kópie výstupných dokumentov posudzovania zhody vydané autorizovanou osobou alebo vyhlásenie o zhode okrem prepravovanej zbrane alebo prepravovaného streliva, pri ktorých žiadateľ predloží dokument, ktorým preukáže splnenie požiadavky podľa osobitného predpisu, ak nimi v čase podania žiadosti disponuje,
 • druh dopravy, dopravný prostriedok, údaje o dopravcovi – tieto údaje nie sú potrebné v prípade, ak ide  o o prepravu zbraní a streliva medzi podnikateľmi,
 • kontakt na žiadateľa - meno, telefón, fax, e-mail,
 • spôsob zabezpečenia proti strate, odcudzeniu a zneužitiu prepravovaných zbraní a streliva na území Slovenskej republiky,
 • predpokladaný dátum začatia prepravy a ukončenia prepravy na území Slovenskej republiky

     K žiadosti sa priloží úradne osvedčená kópia vývoznej licencie krajiny exportéra alebo úradne osvedčená kópia dovoznej licencie krajiny importéra alebo iného povolenia štátnej autority a potvrdenie o úhrade správneho poplatku vo výške 40,00 € formou:

 a) potvrdenie o úhrade správneho poplatku (elektronický kolok) z kiosku na platenie správnych poplatkov inštalovanom na jednotlivých pracoviskách evidencie vozidiel, resp. klientskych centrách,

b) potvrdenie pre evidenciu poplatku v nominálnej hodnote zakúpené na pobočke Slovenskej pošty,

c) web/mobilnou aplikáciou „eKolok SP, a.s.“ formou vytlačeného QR kódu eKolku z webovej aplikácie alebo zobrazeného QR kódu eKolku na mobilnom zariadení.

 Ďalšie upozornenia:

 • V žiadosti môžete požiadať o vystavenie a zaslanie platobného predpisu (ten zasielame e-mailom).
 • Správne konanie vo veci vydania povolenia na prepravu sa riadi zákon č. 71/1967 Zb.   o správnom konaní  (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydá povolenie na prepravu na dobu, ktorá je v súlade s dobou platnosti licencie, resp. s dobou platnosti iného povolenia vydaného štátnou autoritou, zvyčajne však na obdobie nepresahujúce jeden kalendárny rok. Povolenie musí mať prepravca počas prepravy zbraní alebo streliva pri sebe a na požiadanie povolenie predložiť na kontrolu príslušníkovi Policajného zboru.
 • V zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení platných predpisov celá agenda a dokumentácia ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, iných ozbrojených zborov a požiarnych zborov sa vedie v štátnom jazyku. V súlade s ustanovením § 1 ods. 1 citovaného zákona štátnym jazykom na území Slovenskej republiky je slovenský jazyk.
 • V súlade s ustanoveniami citovaného zákona sa žiadosť o povolenie na prepravu zbraní a streliva  aj so všetkými prílohami podáva poštou, e-podaním (platí najmä pre podnikateľov so sídlom na území Slovenskej republiky s obchodnými licenciami na dovoz/vývoz/transfer výrobkov, ktoré boli vydané Ministerstvom hospodárstva Slovenkej repulbiky) alebo osobne v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku, alebo v inom jazyku s úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka vyhotoveným  tlmočníkom zapísaným v zozname znalcov a tlmočníkov.

Písomné oznámenie o začiatku realizácie prepravy od 01. 07. 2023

Ten, komu bolo vydané povolenie na prepravu zbraní alebo streliva, je povinný najneskôr jeden deň pred začatím prepravy (po území SR) písomne oznámiť odboru dokladov a evidencií Prezídia Policajného zboru prostredníctvom e-mailu na TA.13G4@JDDYPF.S1SLDYLD@informácie týkajúce sa prepravy prostredníctvom vyplnenia "oznámenia o preprave zbraní a streliva".

Od 01. 07. 2023 je potrebné vypĺňať a zasielať "oznámenie o preprave zbraní a streliva" vo forme pdf, ktoré je (v editovateľnej podobe) uverejnené v časti "Sledovanie prepráv zbraní a streliva" - Dokumenty na stiahnutie.

Kontakt pre prípad potreby získania ďalších informácií:  tel. 09610-50364, 50369, 50367, 50365; e-mail: TA.13G4@JDDYPF@; TA.13G4@JDDYPF.S1SLDYLD@.