Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

Trvalý vývoz a trvalý dovoz zbraní a streliva

Trvalý vývoz zbrane a streliva

Zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní a zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. a), d), i) alebo písm. k) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive možno trvalo vyviezť mimo územia Slovenskej republiky iba na základe zbrojného sprievodného listu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Ak žiadateľ nemá miesto pobytu, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky, vydá zbrojný sprievodný list policajný útvar príslušný podľa miesta pobytu fyzickej osoby, miesta podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo sídla právnickej osoby, od ktorej žiadateľ zbraň určenú na vývoz nadobudne do vlastníctva.

Každý, kto nadobudne do vlastníctva zbraň kategórie A, B, C alebo strelivo do týchto zbraní a zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. a), d), i) alebo písm. k) na základe zbrojného sprievodného listu, je povinný ich najneskôr do uplynutia doby platnosti zbrojného sprievodného listu vyviezť mimo územia Slovenskej republiky.

Ten, kto chce trvalo vyviezť zbraň kategórie A, B C, ktorá bola alebo je zaevidovaná na držiteľa zbrojného preukazu alebo držiteľa zbrojnej licencie a zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. a), d), i) alebo písm. k), je povinný túto zbraň odovzdať policajnému útvaru, kde je zbraň zaevidovaná, na vykonanie kriminalistickej expertízy.

K žiadosti o vydanie zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz zbrane alebo streliva je žiadateľ povinný doložiť súhlas príslušných štátnych orgánov štátu, do ktorého sa vývoz uskutoční, preložený do štátneho jazyka, vyhotovený tlmočníkom zapísaným v zozname znalcov a tlmočníkov.

Trvalý dovoz zbrane a streliva

Zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní a zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. a), d), i) alebo písm. k) možno doviezť na územie Slovenskej republiky iba na základe zbrojného sprievodného listu, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Zbrojný sprievodný list zároveň slúži ako súhlas Slovenskej republiky s nadobudnutím vlastníctva týchto zbraní alebo streliva do nich mimo územia Slovenskej republiky.

Zbrojný sprievodný list na dovoz zbrane alebo streliva držiteľovi zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie vydá policajný útvar a v zahraničí zastupiteľský úrad Slovenskej republiky po predchádzajúcom súhlasnom stanovisku ministerstva na základe písomnej žiadosti.

Držiteľ zbrojného sprievodného listu na dovoz zbrane alebo streliva je povinný do desiatich pracovných dní od nadobudnutia vlastníctva zbrane alebo streliva oznámiť dovoz zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane kategórie C alebo streliva do týchto zbraní a zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. a), d), i) alebo písm. k) policajnému útvaru a predložiť ju na zaevidovanie alebo odovzdať do úschovy.

 

Podanie žiadosti o vydanie zbrojného sprievodného listu

Zbrojný sprievodný list vydá policajný útvar príslušný podľa miesta pobytu, miesta podnikania alebo sídla žiadateľa, na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje:

  • osobné údaje a číslo cestovného dokladu fyzickej osoby, ktorá bude zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní alebo zbraň kategórie D uvedenú v § 7 ods. 1 písm. a), d), i) alebo písm. k) prepravovať,
  • osobné údaje fyzickej osoby, u fyzickej osoby – podnikateľa obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, a u právnickej osoby názov, sídlo a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, pre ktorú je zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní alebo zbraň kategórie D uvedená v § 7 ods. 1 písm. a), d), i) alebo písm. k) určená,
  • miesto, kam má byť zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní alebo zbraň kategórie D uvedená v § 7 ods. 1 písm. a), d), i) alebo písm. k) prevážaná, ak nie je zhodné s miestom pobytu fyzickej osoby, miestom podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo sídlom právnickej osoby uvedenej v písmene b),
  • údaje o zbrani kategórie A, zbrani kategórie B, zbrani kategórie C alebo o zbrani kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. a), d), i) alebo písm. k) podľa § 9 ods. 2 písm. c); ak ide o vydanie zbrojného sprievodného listu na dovoz, uvedie sa iba druh zbrane, ak nie sú známe ostatné údaje,
  • druh, značku, kaliber a množstvo streliva; ak ide o vydanie zbrojného sprievodného listu na dovoz, uvedie sa iba druh streliva, ak nie sú známe ostatné údaje,
  • údaje o druhu a množstve strelného prachu,
  • údaje o označení zbrane alebo streliva značkou;29e) ak ide o vydanie zbrojného sprievodného listu na dovoz, uvedie sa tento údaj iba ak je známy,
  • názov hraničného priechodu na vonkajšej štátnej hranici alebo miesto prekročenia vnútornej štátnej hranice, cez ktoré zbraň kategórie A, zbraň kategórie B, zbraň kategórie C, strelivo do týchto zbraní alebo zbraň kategórie D uvedená v § 7 ods. 1 písm. a), d), i) alebo písm. k) bude vyvezená z územia Slovenskej republiky alebo dovezená na územie Slovenskej republiky,
  • druh prepravného prostriedku,
  • dátum vývozu alebo dovozu a predpokladaného prevzatia zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane kategórie C, streliva do týchto zbraní alebo zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. a), d), i) alebo písm. k).

 

Tlačivo - "Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu" je dostupné v Dokumentoch na stiahnutie v časti - https://www.minv.sk/?zbrane-a-strelivo