Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Povinnosti a priestupky na úseku strelných zbraní a streliva

Povinnosti držiteľa zbrojného preukazu

Držiteľ zbrojného preukazu je povinný

 1. dbať na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii so zbraňou, strelivom, strelným prachom a so zápalkami,
 2. zabezpečiť zbraň, na ktorú mu bol vydaný preukaz zbrane, strelivo do tejto zbrane, strelný prach a zápalky proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu,
 3. zabezpečiť zbrojný preukaz a preukaz zbrane proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu,
 4. predložiť na výzvu orgánu, ktorý vykonáva dozor podľa § 67 zákona, zbrojný preukaz, zbraň, na ktorú mu bol vydaný preukaz zbrane, strelivo do tejto zbrane alebo preukaz zbrane a držiteľ kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) alebo písm. l) aj doklad o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo nie starší ako desať rokov,
 5. bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru stratu alebo odcudzenie zbrane, streliva, strelného prachu, zbrojného preukazu,
 6. mať pri manipulácii so zbraňou pri sebe zbrojný preukaz a preukaz zbrane a držiteľ zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) alebo písm. l) aj doklad o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraňa strelivo nie starší ako desať rokov,
 7. odovzdať  zbrojný preukaz, preukaz, zbraň a strelivo bezodkladne podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona.
 8. oznámiť policajnému útvaru, ktorý vydal preukaz zbrane, zmenu kalibru zbrane, zmenu výrobného čísla zbrane, výmenu hlavne, skrátenie hlavne, úpravu vývrtu hlavne, opravu alebo úpravu zbrane na zbraň inej kategórie alebo podkategórie do siedmich pracovných dní od jej vykonania; pred vykonaním je povinný predložiť zbraň policajnému útvaru na vykonanie jej kriminalisticko - expertízneho skúmania, ak oprava alebo úprava zbrane na zbraň inej kategórie alebo podkategórie nespočíva v zmene dĺžky pažby,
 9. podrobiť sa pri manipulácii so zbraňou alebo strelivom na výzvu príslušníka Policajného zboru vyšetreniu, či nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou, 
 10. bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru každé použitie zbrane v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi alebo streľbu zo zbrane mimo na to určených priestorov,
 11. viesť záznamovú knihu streliva, ak je držiteľom skupiny F zbrojného preukazu; náležitosti a spôsob vedenia záznamovej knihy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,
 12. oznámiť policajnému útvaru, ktorý vydal zbrojný preukaz, stratu podmienky bezúhonnosti, spoľahlivosti alebo zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti, ukončenie miesta pobytu na území Slovenskej republiky, zánik oprávnenia podľa osobitného predpisu pri skupine C zbrojného preukazu, zánik plarnosti poľovného lístka pri skupine D zbrojného preukazu alebo zánik členstva v streleckej organizácii alebo stratu príslušnosti k športovej organizácii pri skupine E zbrojného preukazu do siedmich dní odo dňa, keď táto zmena nastala,
 13. prepravovať zbraň do miest, kde je oprávnený túto zbraň používať, len v stave, pri ktorom nie je strelivo v hlavni, nábojovej komore hlavne, nábojovej komore valca revolvera, nábojovej schránke zbrane a v zásobníku zbrane, ak je zásobník v zbrani, uloženú v puzdre alebo v batožinovom priestore motorového vozidla; to sa nevzťahuje na držiteľa skupiny A zbrojného preukazu,
 14. strieľať zo zbrane, ktorú je oprávnený držať alebo nosiť, len v miestach, kde je na to oprávnený podľa zákona o strelných zbraniach alebo osobitného predpisu alebo na strelniciach; to neplatí, ak ide o použitie zbrane na ochranu života, zdravia alebo majetku alebo použitie zbrane držiteľom skupiny D zbrojného preukazu počas pietneho aktu, pričom musia byť použité nábojky,
 15. predložiť zbraň policajnému útvaru pri zaevidovaní a fyzickej kontrole v stave, ktorý neumožňuje jej okamžité použitie,
 16. dostaviť sa na výzvu policajného útvaru na vybavenie záležitostí týkajúcich sa úseku zbraní a streliva,
 17. umožnoť orgánu dozoru vykonanie dozoru podľa § 67 zákona.

Držiteľ skupiny B, C, D, E a F zbrojného preukazu môže prepravovať zbraň a strelivo len na účely

 • Držiteľ skupiny A zbrojného preukazu, ktorý je držiteľom zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) alebo zbrane kategórie C a držiteľ skupiny B, C, D a E zbrojného preukazu na účely:

 • 1. opravy, úpravy, znehodnotenia, zničenia alebo výroby rezu zbrane alebo streliva,
 • 2. posúdenia zhody zbrane autorizovanou osobou,
 • 3. výkonu oprávnenia podľa § 27 ods. 2, 3 alebo ods. 4 a držiteľ skupiny D zbrojného preukazu aj na účel účasti na pietnom akte,
 • 4. cvičnej streľby a držiteľ skupiny E zbrojného preukazu aj na účely športovej streľby,
 • 5. vystavovania zbrane alebo streliva,
 • 6. odovzdania zbrane a streliva do úschovy,
 • 7. fyzickej kontroly a evidenčných úkonov na policajnom útvare,
 • 8. znaleckého skúmania.

 

 • Držiteľ skupiny F zbrojného preukazu na účely:

 • 1. opravy, úpravy, znehodnotenia, zničenia alebo výroby rezu zbrane alebo streliva,
 • 2. posúdenia zhody zbrane autorizovanou osobou,
 • 3. vystavovania zbrane alebo streliva,
 • 4. odovzdania zbrane a streliva do úschovy,
 • 5. fyzickej kontroly a evidenčných úkonov na policajnom útvare,
 • 6. znaleckého skúmania,
 • 7. výkonu príslušného oprávnenia podľa § 27 ods. 5 alebo ods. 6,
 • 8. kultúrnej činnosti, ak ide o zbraň uvedenú v § 4 ods. 2 písm. j), § 5 ods. 1 písm. h) alebo § 6 ods. 1 písm. g),
 • Prepravovať zbraň a strelivo v iných prípadoch ako podľa odseku 2 je možné len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu policajného útvaru.

Držiteľ zbrojného preukazu nesmie

 1. previesť vlastníctvo zbrane a streliva na osobu, ktorá nie je oprávnená na jej držanie,
 2. mať pri sebe zbraň alebo strelivo alebo manipulovať so zbraňou, ak je jeho schopnosť na túto činnosť znížená požitím alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok, prípravkov alebo v dôsledku choroby,
 3. cmať zbraň určenú na zberateľské účely v stave umožňujúcom okamžité použitie tejto zbrane, ak v § 27 ods. 5 písm. c) alebo ods. 6 nie je ustanovené inak,
 4. držať alebo nosiť zbraň, na ktorú nebol vydaný preukaz zbrane,
 5. viditeľne nosiť zbraň, ak mu bol vydaný zbrojný preukaz s vyznačenou skupinou A,
 6. ponechať zbraň a strelivo v motorovom vozidle, ak sa vzdiali mimo dohľadu na motorové vozidlo.

Priestupky

Priestupku na úseku zbraní a streliva sa dopustí ten, kto

 1. bez povolenia vyrobí alebo zadováži sebe alebo inému zbraň alebo strelivo podliehajúce povoľovaciemu konaniu, ohláseniu a evidenčnej povinnosti, alebo ich bez povolenia prechováva, alebo vykonáva činnosť, na ktorú je potrebné povolenie podľa tohto zákona,
 2. poruší povinnosť podľa § 8 ods. 6, § 28 ods. 1 písm. b), i), m) alebo písm. n), § 28 ods. 4 písm. b) alebo písm. f) alebo úmyselne poruší povinnosť podľa § 28 ods. 4 písm. e),
 3. nepredloží zbraň podliehajúcu zaevidovaniu na zaevidovanie v lehote ustanovenej týmto zákonom,
 4. urobí čestné vyhlásenie podľa tohto zákona, ktoré sa nezakladá na pravde, alebo
 5. poruší inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom.

Prejednanie priestupku

Priestupky na úseky strelných zbraní prejednáva Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ktoré vydalo zbrojný preukaz.

Za priestupok podľa písm. a) a b) možno uložiť pokutu do 1 600 €, v rozkaznom konaní
do 1 000 € a v blokovom konaní do 500 €

Za priestupok podľa písm. c) možno uložiť pokutu do 1 000 €, v rozkaznom konaní do 600 €
a v blokovom konaní do 300 €,

Za priestupok podľa písm. d) a e) možno uložiť pokutu do 663 €, v rozkaznom konaní
do 400 € a v blokovom konaní do 200 €.