Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

Najčastejšie otázky verejnosti, týkajúce sa zbraní a streliva

Základný prameň práva

Na úseku strelných zbraní a streliva je základným prameňom práva najmä zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive - ktorý reguluje nadobúdanie, vlastníctvo, držbu, používanie, nosenie strelných zbraní zbraní a streliva, práva a povinnosti osôb na tomto úseku, podmienky na prevoz, vývoz, dovoz zbraní a streliva, podmienky zriaďovania a prevádzkovania strelníc, vystavovania zbraní a streliva, ako aj výkon dozoru orgánov Policajného zboru nad dodržiavaním zákona a sankcie za porušenie povinností. 

Zoznam ďalších súvisiacich právnych predpisov je uvedený v časti - https://www.minv.sk/?otazky-na-skusku-z-odbornej-sposobilosti.

Najčastejšie otázky verejnosti, týkajúce sa úseku zbraní a streliva

1. Za akých podmienok si môže držiteľ zbrojného preukazu na skupinu D, rozšíriť zbrojný preukaz na skupinu A, ak nerobil skúšku z odbornej spôsobilosti na policajnom útvare, ale mal na základe vysvedčenia o doplnkovej skúške, započítanú skúšku na  skupiny zbrojného preukazu D,E, F?

Držiteľ zbrojného preukaz na skupinu D si musí  podať žiadosť na policajnom útvare, predložiť 2 fotografie 3x3,5 cm, odôvodniť žiadosť, zaplatiť správny poplatok, a vykonať skúšku na policajnom  útvare pred skúšobnou komisiou.

2. V akých prípadoch je poľovník oslobodený od skúšky z odbornej spôsobilosti?

Podľa ustanovenia § 21 ods. 10 písm. g) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive sa na miesto skúšky započíta žiadateľovi (ktorý absolvoval skúšku z poľovníctva) časť skúšky, t. j. náuka o zbraniach a strelive a praktická časť. Podľa ustanovenia § 21 ods. 10 písm. i) zákona o strelných zbraniach a strelive sa na miesto skúšky na získanie skupiny D, E alebo F zbrojného preukazu započíta žiadateľovi skúška z teoretickej časti a praktickej časti, ktorý úspešne absolvoval skúšku z poľovníctva a doplnkovú skúšku z poľovníctva.

Súvisiace právne predpisy: Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov.

3. Čo ak žiadateľ na skúške z odbornej spôsobilosti neuspel?

Ak žiadateľ na skúške odbornej spôsobilosti neuspel, policajný útvar konanie o vydanie zbrojného preukazu preruší; žiadateľ sa môže písomne prihlásiť na opakovanú skúšku. Policajný útvar v konaní o vydanie zbrojného preukazu pokračuje prijatím žiadosti o vykonanie opakovanej skúšky. Ak si žiadateľ nepodá žiadosť o vykonanie opakovanej skúšky do 60 dní, policajný útvar konanie zastaví; proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

4. Aké sú zdravotné podmienky pre vydanie zbrojného preukazu?

Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná schopnosť a duševná schopnosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo. Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia psychických schopností.

5. Kto určuje zdravotnú spôsobilosť, kto určuje psychickú spôsobilosť?

Zdravotnú spôsobilosť určuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore  všeobecné lekárstvo, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť pre dospelých alebo lekár v odbore pediatria, ktorý poskytuje starostlivosť pre deti a dorast. Psychickú spôsobilosť určuje klinický psychológ zapísaný v zozname klinických psychológov.

6. Aké tresty hrozia za držanie strelnej zbrane bez zbrojného preukazu?

V prípade držby zbrane kategórie A, B, C  bez zbrojného preukazu sa jedná o nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie zo zbraňami podľa § 294, § 295 šiestej hlavy prvého dielu Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Na zbraň kategórie D nie je potrebné mať zbrojný preukaz, nadobudnutie vlastníctva vybraných podkategórií týchto zbraní je popísané v časti - https://www.minv.sk/?evidencia-zbrani-kategorie-D. Vybrané zbrane kategórie D je vlastník  povinný ohlásiť do 7 dní od nadobudnutia a predložiť zbraň na zaevidovanie, ak tak nevykoná dopúšťa sa priestupku podľa § 69 ods. 1 písm. c) zákona č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 7. Kto môže vykonať posudzovanie zhody tlmiča?

Posudzovanie zhody tlmiča môže podľa § 15 zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu č. 64/2019 Z. z., vykonávať autorizovaná osoba, ktorá je rozhodnutím úradu oprávnená na vykonávanie úloh posudzovania zhody podľa tohto zákona.

8. Kto je autorizovaná osoba?

Autorizovanými osobami na posudzovanie zhody tlmičov sú SKTC-178 Liptovská skúšobňa s.r.o. a v procese autorizácie je SKTC-112 KONŠTRUKTA - Defence, a.s.  

9. Akou značkou sa označujú tlmiče?

Tlmiče sa podľa § 14 ods. 3 zákona č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu sa označujú národnou značkou, ktorá je platná na území Slovenskej republiky. Národná značka sa skladá z národnej overovacej značky, národnej identifikačnej značky a posledného dvojčíslia roku, v ktorom je vykonané posudzovanie zhody.

10. Podlieha dovážaný tlmič posudzovaniu zhody podľa zákona č. 64/2019 Z. z.? 

Podľa § 12 ods. 13 zákona č. 64/2019 Z. z. „Posudzovaniu zhody nepodlieha dovážaná strelná zbraň alebo dovážané strelivo, ak sú označené príslušnou overovacou značkou podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (Dohovor o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní C.I.P. (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 70/1975 Zb.)). Posudzovaniu zhody podlieha neodnímateľný tlmič, ktorý je súčasťou dovážanej strelnej zbrane podľa prvej vety.“

Z uvedeného vyplýva, že posudzovaniu zhody podľa § 12 ods. 3 a 4 zákona č. 64/2019 Z. z. podlieha dovezený neodnímateľný tlmič, ako aj odnímateľný tlmič. Neodnímateľný tlmič, aj keď je súčasťou dovážanej strelnej zbrane, ktorá nepodlieha posudzovaniu zhody, pretože je už označená príslušnou overovacou značkou podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (Dohovor o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní C.I.P. (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 70/1975 Zb.) podlieha posudzovaniu zhody podľa § 12 ods. 3 zákona č. 64/2019 Z. z.

Ak tlmič nie je posúdený podľa § 12 ods. 3 a 4 zákona č. 64/2019 Z. z. považuje sa za:

zakázanú zbraň podľa zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a § 4 ods. 2 písm. r) „zbraň kategórie A s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu spĺňajúcim podmienky podľa osobitného predpisu“, prípadne zakázaný doplnok zbrane podľa zákona č. 190/2003 Z. z. § 4 ods. 4 „zakázaným doplnkom zbrane je tlmič hluku výstrelu, ktorý nespĺňa podmienky podľa osobitného predpisu (zákon č. 64/2019 Z. z.)“.

11. Je možné zbraň kat. D – expanznú zbraň vziať so sebou na turistiku do Českej republiky?

Ak je žiadateľ držiteľom európskeho zbrojného pasu, môže vyviezť (aj bez predchádzajúceho súhlasu iného členského štátu EÚ) pri ceste cez dva alebo viac členských štátov EÚ zbraň uvedenú v § 7 ods. 1 písm. i) a strelivo do tejto zbrane na účely účasti na podujatí, ktorého súčasťou je športová streľba, ak je táto zbraň zapísaná v európskom zbrojnom pase, a ak preukáže účel svojej cesty, najmä predložením pozvánky; to neplatí pri ceste do iného členského štátu EÚ, ktorý zakázal nadobudnúť do vlastníctva a držať takúto zbraň, alebo ktorý jej nadobudnutie do vlastníctva alebo držanie podmieňuje povolením. Na základe uvedeného platí, že expanznú zbraň nemožno vziať na účel  „turistiky“ do Českej republiky.

12. Som občanom Slovenskej republiky, dlhodobo žijem v Ćeskej republike, kde si na základe pracovnej zmluvy potrebujem zabezpečiť vydanie českého zbrojného preukazu. Ako mám postupovať?

Všetky podrobnosti sú uvedené v časti - https://www.minv.sk/?vydanie-predchadzajuceho-suhlasu .

13. Je potrebné nahlásiť každé použitie zbrane kat. D – expanznej zbrane mimo miest na to určených? Napríklad na ulici v obrane proti zvieraťu, ktoré na mňa útočí?

Áno, každé použitie zbrane mimo miest na to určených „strelnica“ je potrebné bezodkladne oznámiť najbližšiemu útvaru Policajného zboru.

14. Aký je postup pri úmrtí držiteľa zbrojného preukazu (povinnosti občana po zdedení zbraní)? 

Ten, kto žil s držiteľom zbrojného preukazu v čase jeho smrti v spoločnej domácnosti, je povinný oznámiť úmrtie držiteľa bezodkladne policajnému útvaru a umožniť prevzatie zbraní a streliva príslušníkmi Policajného zboru do úschovy. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu o vlastníckom práve na zbrane a strelivo (do 7 pracovných dní bez povinnosti uhradiť poplatok za úschovu zbrane) je osoba, ktorá sa stala vlastníkom zbraní  (a nie je držiteľom zbrojného preukazu príslušnej skupiny) oprávnená previesť vlastníctvo zbraní na osobu, ktorá môže takéto zbrane nadobudnúť.

15. Aký je postup pri prevodoch zbraní kategórie A, B, C a D

 1.) Prevod zbrane kat. A a B sa vykonáva na útvare Policajného zboru, kde je zbraň evidovaná, na základe nákupného povolenia a po uhradení správneho poplatku (pri zbrani kat. A je zároveň potrebné predložiť výnimku na nadobudnutie zbrane kat. A).

 2.) Prevod zbrane kat. C a D je držiteľ zbrane povinný písomne ohlásiť na to určenom tlačive, ktoré získa na príslušnom oddelení dokladov. V tomto prípade nie je potrebné vykonať prevod zbrane na oddelení dokladov, kde je zbraň zaevidovaná, ale môže sa vykonať aj na oddelení dokladov, kde bude zbraň zaevidovaná. Taktiež je potrebné predložiť v písomnej forme spôsob nadobudnutia napr. kúpnopredajná zmluva resp. čestné prehlásenie o prevode zbrane (nákupné povolenie sa v tomto prípade nevydáva). Pri zbraní kat. D osoby, ktorá nie je držiteľom zbrojného preukazu sa vyberá správny poplatok za povoľovacie konanie.

16. Čo je to expanzná zbraň a nábojka?

Expanzná zbraň je palná zbraň skonštruovaná výhradne na použitie streliva určeného do expanzných zbraní, vylučujúca použitie guľového náboja alebo náboja s hromadnou strelou s výnimkou nábojok s granulami: za expanznú zbraň sa považuje najmä poplašná zbraň, akustická zbraň, salutná zbraň .

Nábojka je celok určený na vkladanie (nabíjanie) do expanznej zbrane, pracovného expanzného prístroja alebo zvláštneho expanzného prístroja, skladajúci sa z nábojnice, zápalky alebo zápalkovej zlože: môže obsahovať výmetnú náplň, granuly, chemickú dráždivú alebo paralyzujúcu látku.

17. Čo je to expanzný prístroj?

Expanzný prístroj je pracovný prístroj, v ktorom je primárnym zdrojom energie výbušná látka obsiahnutá v strelive do expanzných prístrojov, s výnimkou ručných upevňovacích zariadení s výbušnou náplňou a iných nárazových strojových zariadení podľa osobitného predpisu.

Expanzný prístroj na priemyselné účely alebo na technické účely, v ktorom sa používa nábojka k pohonu strely alebo k pohonu inej mechanickej časti. ( 64/2019 Z. z.).

18. Čo je to jatočná zbraň?

Jatočnou strelnou zbraňou sa rozumie expanzný prístroj používaný na usmrtenie zvierat vniknutím smrtiaceho komponentu do mozgu zvieraťa, pričom smrtiaci komponent je súčasťou expanzného prístroja. (72/2019 Z. z.).

19. Musí držiteľ zbrojného preukazu na skupinu A (aj policajt vo výslužbe s viac ako dvadsiatimi rokmi v služobnom pomere) k žiadosti o vydanie nového zbrojného preukazu pred uplynutím doby platnosti pripojiť aj psychologický posudok o psychickej spôsobilosti nosiť zbraň a strelivo ak takúto spôsobilosť preukázal už pri vydaní zbrojného preukazu pred desiatimi rokmi.

 Áno, musí. Vyhláška č. 229/2011 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku neuvádza pri dokladaní psychologického posudku žiadnu výnimku pre policajtov vo výslužbe. Policajt vo výslužbe musí pred vydaním zbrojného preukazu splniť všetky náležitosti taxatívne uvedené § 17 zákona o strelných zbraniach a strelive.

20. Vlastním expanznú zbraň, ktorá bola evidovaná ešte v roku 2015, v januári 2023 som sa na policajnom útvare dozvedel, že v súvislosti s uvedenou zbraňou je potrebné požiadať Ministerstvo vnútra SR o vydanie výnimky. Ako mám postupovať?

Expanzná zbraň, je podľa § 4 ods. 2 písm. j) zákona o strelných zbraniach a strelive zbraňou kategórie A, ktorú ste nadobudli pred 1. februárom 2022 a túto ste si riadne zaevidovali na príslušnom policajnom útvare. Druhú (citovaným zákonom stanovenú) podmienku ste nedodržali, pretože ste si nepožiadali o vydanie príslušnej skupiny zbrojného preukazu do 31. januára 2023.Z uvedeného je zrejmé, že v súčasnosti si musíte podať žiadosť o udelenie výnimky na zbraň kategórie A.  Všetky informácie k podaniu žiadosti o udelenie výnimky na nadobudnutie vlastníctva a držanie zbrane kategórie A sú verejne dostupné na: https://www.minv.sk/?vynimkakategoria-A.

21. Som držiteľom zbrojného preukazu a plánujem nákup zbrane. Pracujem v okrese Ružomberok, ale trvalý pobyt mám v okrese Liptovský Mikuláš. Môžem si o nákupné povolenie a následnú registráciu zbrane požiadať v Ružomberku?

Podmienky a postup vydania nákupného povolenia upravuje zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive. Nákupne povolenie vydá policajný útvar držiteľovi zbrojného preukazu iba v mieste trvalého, alebo prechodného pobytu – v závislosti od toho, kde bol z týchto dvoch možností držiteľovi vydaný zbrojný preukaz. Policajný útvar vydá nákupne povolenie na čas nevyhnutne potrebný na nadobudnutie vlastníctva zbrane, najdlhšie však na šesť mesiacov. Ak nebolo vlastníctvo zbrane nadobudnuté v danej lehote, je držiteľ nákupného povolenia povinný nákupne povolenie vrátiť policajnému útvaru, ktorý ho vydal, a to do siedmych pracovných dní odo dňa uplynutia doby jeho platnosti.

 Držiteľ zbrojného preukazu, ktorý v stanovenej lehote (platného nákupného povolenia) nadobudne vlastníctvo zbrane kategórie A alebo kategórie B, je povinný nadobudnutie vlastníctva zbrane oznámiť a doručiť diel A nákupného povolenia policajnému útvaru, ktorý vydal nákupne povolenie, čiže do siedmich pracovných dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva zbrane.

22. Je možné fyzickej osobe na základe udelenej výnimky na zbraň kat. A -  samočinnú strelnú zbraň vydať „zbrojný sprievodný list“ na dovoz danej zbrane z iného štátu (ČR)?

Zbrojný sprievodný list je verejná listina, ktorá oprávňuje fyzickú osobu alebo právnickú osobu na uskutočnenie trvalého dovozu zbrane kategórie A. Zbrojný sprievodný list vydá policajný útvar príslušný podľa miesta pobytu, na základe písomnej žiadosti. Vydáva sa na čas nevyhnutne potrebný, najdlhšie však na dva mesiace. Nevyužitý zbrojný sprievodný list je jeho držiteľ povinný po uplynutí doby platnosti vrátiť do siedmych pracovných dní tomu, ktorý ho vydal. Držiteľ zbrojného sprievodného listu na dovoz zbrane je povinný do desiatich pracovných dní od nadobudnutia vlastníctva zbrane oznámiť dovoz zbrane kategórie A, policajnému útvaru a predložiť ju na zaevidovanie alebo odovzdať ju do úschovy. Podmienky dovozu sú dostupné na odkaze: https://www.minv.sk/?trvaly-vyvoz-a-trvaly-dovoz-zbrani-a-streliva .

23. Nie som držiteľom zbrojného preukazu ani zbrojnej licencie a chcem kúpiť zbraň typu flobert. Zbraň je zaregistrovaná v susednom okrese a neviem aké tlačivá treba vyplniť, a v ktorom okrese ju registrovať pripadne vybavovať nákupné povolenie.

Nadobudnúť vlastníctvo palnej zbrane kategórie D, určenej na streľbu nábojmi typu flobert s energiou strely na ústí hlavne najviac 7,5 J môže podľa § 14 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive - právnická, alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony na základe povolenia na nadobudnutie zbrane kategórie D. Povolenie na nadobudnutie zbrane kategórie D vydáva príslušné oddelenie dokladov podľa miesta trvalého, alebo prechodného pobytu nadobúdateľa zbrane. Na základe vydaného povolenia na nákup zbrane kategórie D sa prevod zbrane realizuje na oddelení dokladov podľa miesta trvalého, alebo prechodného pobytu predávajúceho, resp. oddelenie dokladov, ktoré má zbraň vo svoje evidencii a vydalo preukaz zbrane. Následne má kupujúci povinnosť nadobudnutú zbraň v lehote do siedmich pracovných dní zaevidovať a požiadať o vydanie preukazu zbrane na oddelení dokladov podľa miesta trvalého, alebo prechodného pobytu. Viac informácií je dostupných na odkaze: https://www.minv.sk/?evidencia-zbrani-kategorie-D .

24. Chcem si predĺžiť zbrojný preukaz, ktorý mám na skupiny A, D. Platnosť mi končí 24.6.2024. Ako mám overiť kópiu platnosti poľovného lístka? Čo sa myslí pod potvrdením orgánu štátnej správy na oprávnenie podľa osobitného predpisu? A týka sa vôbec aj mňa? Aké staré môžu byť potvrdenia o psychickej a zdravotnej spôsobilosti? Odpis alebo výpis z registra trestov sa už nepredkladá? Pri predlžovaní platnosti je potrebné predložiť na kontrolu aj zbrane, ktoré vlastním spolu s preukazmi zbraní?

 Pri podaní žiadosti o vydanie nového zbrojného preukazu na skupinu C - pre výkon zamestnania ste povinný predložiť:

  1. vypísanú žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu, ktorá je verejne dostupná na: https://www.minv.sk/?zbrane-a-strelivo,
  2. dve fotografie o rozmere 30x35 mm,
  3. lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo nie starší ako tri mesiace (pozrite ustanovenie § 17 ods. 6 zákona o strelných zbraniach a strelive),
  4. k nahliadnutiu originál platného oprávnenia na vykonávanie služby súkromnej bezpečnostnej služby podľa ustanovení zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o SBS")
  5. v odôvodnení svojej žiadosti o vydanie nového zbrojného preukazu na skupinu C je potrebné uviesť výkon oprávnení podľa zákona o SBS,
  6. pri vydávaní nového zbrojného preukazu správny orgán vykoná fyzickú kontrolu všetkých zbraní a vydaných preukazov zbraní žiadateľa.

Je potrebné poznamenať, že vyššie uvedené platí pre žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu na skupinu C, len v časti výkonu zamestnania.

Ďalej dávame do pozornosti, že držiteľ zbrojného preukazu skupiny C - je pri výkone zamestnania oprávnený držať alebo nosiť zbrane kategórie a podkategórie uvedené v ustanovení § 27 ods. 2 písm. a) zákona o strelných zbraniach a strelive. Ak držiteľ zbrojného preukazu skupiny C chce používať svoju strelnú zbraň (krátka opakovacia alebo krátka samonabíjacia zbraň) na výkon zamestnania, na ktorú mu bol vydaný preukaz zbrane, tak v tomto prípade musí predložiť doklad preukazujúci zamestnanie a musí požiadať o vydanie nového preukazu zbrane s vyznačením skupín minimálne A a C.

Právne predpisy Slovenskej republiky sú verejne dostupné na https://www.slov-lex.sk/domov .