Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Vydanie predchádzajúceho súhlasu

Podmienka na vydanie zbrojného preukazu v inom členskom štáte Európskej únie

Podľa čl. 10 Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/555 z 24. marca 2021 o kontrole nadobúdania a držania zbraní (kodifikované znenie) nikto nesmie nadobudnúť strelnú zbraň, pokiaľ ho tento členský štát Európskej únie na to neoprávni. Žiadne takéto oprávnenie sa nesmie vydať občanovi s trvalým pobytom v inom členskom štáte bez predchádzajúceho súhlasu tohto členského štátu.

Nevyhnutnou podmienkou na podanie žiadosti je skutočnosť, že žiadateľ má trvalý alebo prechodný POBYT na území Slovenskej republiky ! Osobám bez trvalého alebo prechodného POBYTU na území Slovenskej republiky nie je možné predchádzajúci súhlas vydať.

Podanie žiadosti prostredníctvom pošty

Písomná "žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na nadobudnutie zbrojného preukazu (alebo na nadobudnutie strelných zbraní a ich hlavných častí) " v inom členskom štáte musí obsahovať:

  • osobné údaje žiadateľa (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia),
  • miesto pobytu/adresu bydliska na území Slovenskej republiky (ak nemáte trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, nie ste oprávnený žiadať o vydanie predchádzajúceho súhlasu)
  • telefonický kontakt a kontaktný e-mail na žiadateľa,
  • korešpondenčnú/kontaktnú adresu žiadateľa na účely doručenia predchádzajúceho súhlasu/nesúhlasu (v inom členskom štáte).

Žiadosť opatrená vlastnoručným podpisom žiadateľa sa zasiela na odbor dokladov a evidencií Prezídia Policajného zboru kontakt.

K žiadosti nezabudnite priložiť potvrdenie o zaplatení príslušného správneho poplatku (informácie nižšie). 

Podanie žiadosti prostredníctvom e-mailu (informácia pre držiteľov zbrojných preukazov žijúcich najmä v ČESKEJ REPUBLIKE)

Podpísanú a oscanovanú žiadosť (s náležitosťami uvedenými vyššie) je možné poslať na e-mail TA.13G4@JDDYPF@ aj emailom.

Do textu e-mailu, resp. prílohy e-mailu nezabudnite priložiť potvrdenie o zaplatení príslušného správneho poplatku (QR kód platby správneho poplatku).

Správny poplatok

Žiadosť je od 01. 04. 2024 spoplatnená správnym poplatkom vo výške 30,00 € podľa Položky 31 pism. i) Prílohy zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (sadzobník správnych poplatkov).

Informácie dostupné k spôsobu úhrady správneho poplatku sú dostupné na https://m.ekolky.gov.sk alebo https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-ekolok.

Vydanie predchádzajúceho súhlasu

Predchádzajúci súhlas na vydanie zbrojného preukazu (alebo predchádzajúci súhlas na nadobudnutie strelných zbraní a ich hlavných častí) sa zasiela na korešpondenčnú/kontaktnú adresu žiadateľa, ktorá bola uvedená v žiadosti.

Osobám bez trvalého alebo prechodného POBYTU na území Slovenskej republiky nie je možné predchádzajúci súhlas vydať.