Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2023, nedeľa
 

Výnimka na zbraň kategórie A

Účel výnimky na zbraň kategórie A

Nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie A je podmienené udelením výnimky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v zmysle § 9 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Podanie žiadosti (pošta/e-mail)

Žiadosť o udelenie výnimky spolu so súvisiacimi dokladmi (popísané nižšie) sa zasiela na odbor dokladov a evidencií Prezídia Policajného zboru kontakt.

Podpísanú a oscanovanú žiadosť spolu so súvisiacimi dokladmi je možné zaslať aj emailom na TA.13G4@JDDYPF@.

Obsah žiadosti

Žiadosť o udelenie výnimky musí obsahovať:

  • meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, miesto pobytu (ďalej len „osobné údaje“) žiadateľa; ak je žiadateľom držiteľ zbrojnej licencie, názov, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie (ďalej len „identifikačné číslo) a osobné údaje zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie,
  • číslo zbrojného preukazu alebo číslo zbrojnej licencie,
  • druh zbrane, a ak nejde o žiadosť podľa § 8 ods. 2 písm. a) aj značku zbrane, typ zbrane a kaliber zbrane,
  • druh streliva, a ak nejde o žiadosť podľa § 8 ods. 2 písm. a) aj značku streliva, výrobcu streliva a počet streliva,
  • druh, popis, prípadne výrobné číslo zakázaného doplnku zbrane,
  • spôsob nadobudnutia vlastníctva zbrane alebo streliva,
  • odôvodnenie žiadosti,
  • spôsob zabezpečenia zbrane kategórie A (§ 55).

Tlačivo - Žiadosť o vydanie výnimky na zbraň kategórie A pre držiteľa zbrojného preukazu/zbrojnej licencie - platné od 01. 06. 2022  je dostupné v "dokumentoch na stiahnutie" v časti Zbrane a strelivo. Tlačivo (vo forme editovateľného "pdf") je možné vyplniť online, vytlačiť, podpísať a zaslať (spolu s nižšie popísanými dokladmi) na vyššie uvedenú adresu (prostredníctvom pošty alebo e-mailom).

K žiadosti nezabudnite priložiť súvisiace doklady a potvrdenia o zaplatení príslušného správneho poplatku (informácie nižšie). 

Súvisiace doklady

K žiadosti o udelenie výnimky (§ 9) je potrebné doložiť:

- na zberateľské účely: držiteľ zbrojného preukazu skupiny F pripojí popis prijatých opatrení na predchádzanie ohrozenia verejnej bezpečnosti alebo verejného poriadku (popis spôsobu zabezpečenia zakázaných zbraní, napr. uzamykateľná plechová skriňa, alebo uzamykateľný trezor, atď.)

- na športové účely: držiteľ zbrojného preukazu skupiny E pripojí jedno potvrdenie športovej organizácie (strelecký športový klub) o členstve obsahujúce informáciu v znení: s poukazom na § 8 ods. 3 písm a) a b) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niketorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uvedené potvrdenia pre športové účely nesmú byť podľa § 9 ods. 3 písm. c) staršie ako tri mesiace.

Správny poplatok

Súčasťou žiadosti je potvrdenie o úhrade správneho poplatku (QR kód). Žiadosť je spoplatnená správnym poplatkom vo výške 20,00 € alebo 100,00 € (držiteľ zbrojnej licencie skupiny A) podľa Položky 31 písm. e) Prílohy zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (sadzobník správnych poplatkov). Správny poplatok 100,00 € sa vzťahuje na žiadosť, ktorá je podávaná držiteľom zbrojnej licencie skupiny A.

Informácie k spôsobu úhrady správneho poplatku sú dostupné na https://m.ekolky.gov.sk/Login.aspx alebo https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-ekolok.

Odporúčanie: Každé "Potvrdenie o úhrade poplatku", ktoré prikladáte k žiadosti obsahuje jedinečné ID (napr. M71-180227-2222). Uvedené ID vpíšte rukou/perom do žiadosti o udelenie výnimky - pod "podpis žiadateľa" do časti "Správny poplatok:". Ak žiadosť o udelenie výnimky zasielate e-mailom - dôležitý je QR kód úhrady správneho poplatku.

Písomné/ vytlačené "Potvrdenie o úhrade poplatku" v žiadnom prípade NELEPTE na žiadosť,  k žiadosti ho pripojte zošívačkou, resp. kancelárskou spinkou.

UPOZORNENIE k právoplatnosti rozhodnutí o udelení výnimky

Žiadateľ sa dostaví na príslušné oddelenie dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru najskôr 16. deň od doručenia rozhodnutia o udelení výnimky. Pracovníci oddelení dokladov OR PZ môžu vydávať nákupné povolenia na zbrane kategórie A len na základe PRÁVOPLATNÉHO rozhodnutia o udelení výnimky na zbraň kategórie A.

Výnimka na nadobudnutie zakázaného streliva na nosenie

Držiteľ zbrojného preukazu skupiny A, ktorý je súčasne držiteľom skupiny E zbrojného preukazu môže požiadať o výnimku na nadobudnutie zakázaného streliva – „strelivo do krátkych guľových zbraní s expanznou strelou“. Nadobúdať takéto strelivo držiteľmi zbrojného preukazu s oprávnením na nosenie zbraní a streliva na ochranu osoby a majetku v zmysle zákona je možné len na základe platnej výnimky a nákupného povolenia.