Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Evidencia zbraní kategórie D

Evidencia zbraní kategórie D

Podmienky nadobudnutia zbraní kategórie D upravuje § 14 ods. 2 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Jedná sa o zbrane kategórie D uvedené v § 7 ods. 1 písm. a), d), i) a k) zákona, ktoré je možné nadobúdať do vlastníctva na základe povolenia (vydaného policajným útvarom), zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz.

Konkrétne ide o nasledujúce strelné zbrane:

a) palná zbraň určená na streľbu nábojmi typu flobert s energiou strely na ústí hlavne najviac 7,5 J.

Jedná sa o zbraň, ktorá na streľbu využíva náboje s okrajovým zápalom. Tie majú zápalnú zlož v dutom okraji na dne nábojnice. Z toho vyplýva, že zbraň musí mať zápalník mimo os.  Kalibre tohto typu zbrane sú 4 mm, 6 mm alebo 9 mm. Uvedené zbrane, ktoré boli pôvodne vyrobené ako zbrane pre náboje typu flobert vyrába napríklad firma Zoraki a Alfa Proj.

d) expanzná zbraň okrem zbrane uvedenej v § 4 ods. 2 písm. j), § 5 ods. 1 písm. h) zákona alebo § 6 ods. 1 písm. g) zákona.

Expanzná zbraň je palná zbraň skonštruovaná výhradne na použitie streliva určeného do expanzných zbraní, vylučujúca použitie guľového náboja alebo náboja s hromadnou strelou s výnimkou nábojok s granulami. Medzi najznámejších výrobcov takýchto zbraní patria firmy Umarex, Ekol.

i) znehodnotená zbraň kategórie A, kategórie B, kategórie C alebo kategórie D uvedená v písmene k) podľa osobitného predpisu.

Znehodnotené zbrane v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2403, ktorým sa stanovujú spoločné usmernenia pre normy a techniky na deaktiváciu na zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti deaktivovaných strelných zbraní v platnom znení. Zbrane musia byť označené príslušnou značkou "EU 1) aa2) bb3)cc4)"  -kde  je 1) deaktivačná značka, 2) krajina deaktivácie – oficiálny medzinárodný kód, 3) symbol subjektu, ktorý osvedčil deaktiváciu strelnej zbrane, 4) rok deaktivácie.  

k) palná zbraň skonštruovaná na princípe perkusného, kresadlového, kolieskového alebo tlejákového zámkového systému, okrem zbrane uvedenej v § 6 ods. 1 písm. f) zákona.

Prevažne ide o funkčné repliky spredu nabíjaných historických zbraní, ktoré sú opatrené spúšťovým mechanizmom jedného z vyššie uvedených typov zámkov, napr. zbrane firmy F.L.PIETTA.

Postup evidencie uvedených zbraní - v prípade ak boli nadobudnuté pred 01. 02. 2022:

Držbu takýto zbraní je potrebné oznámiť v termíne do 31. 01. 2023 na policajnom útvare podľa miesta pobytu (trvalého/prechodného) držiteľa a samotnú zbraň predložiť na fyzickú kontrolu. V rámci tohto oznámenia je potrebné predložiť doklad o kúpe tejto zbrane, prípade čestné prehlásenie o spôsobe jej nadobudnutia. Následne bude zbraň zaevidovaná v informačnom systéme polície a po zaplatení správneho poplatku vo výške 6,00- Eur bude vydaný preukaz zbrane.

Následne bude zbraň zaevidovaná v informačnom systéme polície a bude jej vydaný preukaz zbrane

Postup nadobúdanie uvedených zbraní po 01. 02. 2022:

Povolenie na nadobudnutie vyššie uvedených zbraní vydá policajný útvar, ak:

  • písomne požiadate o jeho vydanie s uvedením osobných údajov (§ 9 ods. 2 zákona), čísla dokladu totožnosti, cudzinec uvádza číslo cestovného dokladu alebo dokladu nahrádzajúceho cestovný doklad, uvediete druh zbrane, ktorej sa žiadosť týka, odôvodnite žiadosť o vydanie povolenia; to neplatí, ak ste žiadateľom o trvalý vývoz,

  • ste plne spôsobilá/ý na právne úkony,

  • dovŕšili ste vek 18 rokov,

  • ste bezúhonná/ý a spoľahlivá/ý podľa § 19 ods. 2 písm. a), d) a e) zákona,

  • máte miesto pobytu na území Slovenskej republiky,

  • uhradíte príslušný správny poplatok vo výške 6,00 Eur.

Tlačivo "Nové_Žiadosť o vydanie povolenia na zbraň kategórie D od 02. 06. 2022" je dostupné v "dokumentoch na stiahnutie" v časti Zbrane a strelivo. Tlačivo (vo forme editovateľného "pdf") je možné vyplniť online, vytlačiť, podpísať a predložiť na príslušnom oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru v mieste pobytu.

Povolenie vydané policajným útvarom má platnosť šesť mesiacov, počas ktorých je možné legálne nadobudnúť predmetnú zbraň. Po jej nadobudnutí je žiadateľ povinný túto zbraň predložiť na zaevidovanie na policajný útvar podľa miesta pobytu do siedmich pracovných dní. Následne bude zbraň zaevidovaná v informačnom systéme polície a po zaplatení správneho poplatku vo výške 6,00- Eur bude vydaný preukaz zbrane.