Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. jún 2023, nedeľa
 

Tlmiče hluku výstrelu

Tlmiče hluku výstrelu od 15. 10. 2022

Dňom 15. 10. 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 268/2022 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zbraniach a strelive“). Konkrétne došlo k zmene kategorizácie doplnku zbrane -  tlmiču hluku výstrelu (ďalej len „tlmič“). Pre tlmič, ktorý sa po uvedenom dátume stáva určeným výrobkom podľa zákona č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu (ďalej len „zákon č. 64/2019“)  je výrobca povinný podľa § 7 ods. 2 zákona č. 64/2019 zabezpečiť posudzovanie zhody tlmiča a tento označiť príslušnou overovacou značkou, obchodným menom alebo značkou výrobcu, krajinou výroby tlmiča alebo miestom výroby tlmiča, kalibrom strelnej zbrane, pre ktorý je tlmič určený, výrobným číslom a rokom výroby tlmiča, ak nie je súčasťou výrobného čísla tlmiča, typovým označením a modelom tlmiča, ak je to možné. Bližšie sú povinnosti výrobcu uvedené v §§ 7, 12, 13 a 14 zákona č. 64/2019.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky prostredníctvom svojho stanoviska spresňuje, že nakoľko tlmiče nespadajú pod „Dohovor o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 70/1975 Zb.)“ musia podstúpiť posudzovanie zhody autorizovanou osobou na území Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 64/2019.

Tlmič, ktorý nebude označený vyššie uvedeným spôsobom bude aj naďalej považovaný za zakázaný doplnok zbrane podľa § 4 ods. 4 zákona o zbraniach a strelive, ktorý je možné nadobudnúť a držať len na základe platnej výnimky vydanej podľa § 8 zákona o zbraniach a strelive.

Tlmič označený predpísaným spôsobom bude považovaný za zbraň kategórie B, ktorú bude možné po 15. 10. 2022 nadobudnúť na základe nákupného povolenia (§ 11 zákona o zbraniach a strelive) držiteľom skupiny D, E alebo F zbrojného preukazu. Rovnako za zbraň kategórie B sa po uvedenom dátume bude považovať aj zbraň kategórie C vybavená neodnímateľným tlmičom. Nadobudnutie týchto zbraní bude potrebné zo strany držiteľov riadne oznámiť a predložiť v zákonom stanovenej lehote siedmich pracovných dní na zaevidovanie. Na základe oznámenia bude vydaný preukaz zbrane, ktorého vydanie je podmienené zaplatením príslušného správneho poplatku vo výške 6,00 €.

Legálne nadobudnutý tlmič držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie na vydanú výnimku podľa § 8 zákona o zbraniach a strelive pred 15. 10. 2022, ktorý je označený predpísaným spôsobom sa po uvedenom dátume stáva zbraňou kategórie B.

Montáž odnímateľného tlmiča na strelnú zbraň nie je možné považovať za okolnosť, ktorá vyvolá zmenu kategórie predmetnej zbrane. Zbraň kategórie D opatrená neodnímateľným tlmičom podľa ustanovenia § 7 ods. 2 zákona o zbraniach a strelive bude aj naďalej považovaná za zbraň kategórie D.