Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Otázky na skúšku z odbornej spôsobilosti

 Odporúčanie

Okrem znalostí zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov by mal mať každý vlastník strelnej zbrane, držiteľ zbrojného preukazu na držanie a/alebo nosenie strelnej zbrane a streliva náležité znalosti z nasledujúcich právnych predpisov:

 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 555/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 208/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor a náležitosti európskeho zbrojného pasu.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 Z. z.o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku.
 • Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 516/2003 Z. z. o technickom postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva a spôsobe ich označovania.
 • Zákon č. 300/ 2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 124/1992 Z. z. o vojenskej polícii v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii  v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č.  4/2001 o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 • Zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení neskorších predpisov

Všetky právne predpisy sú dostupné na https://www.slov-lex.sk/domov

Podrobnosti k realizácii skúšky z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo

Podrobnosti ku skúške sú uvedené v § 21 zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov a v §2, §3, §4 a v prílohe č. 1 a č. 2 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 555/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V rámci realizácie praktickej časti skúšky odporúčame absolvovanie "kurzu praktickej prípravy na bezpečnú manipuláciu so strelnou zbraňou".

Odporúčaný zdroj informácií - Bezpečná manipulácia s krátkou zbraňou - Ako áno, ako nie.

Súbory otázok na skúšku z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo - platné od 1.10.2018

 • časť A. Zákon o strelných zbraniach a strelive a vykonávacie predpisy k nemu.
 • časť B. Trestný zákon.
 • časť C. Základy konštrukcie a činnosti strelných zbraní a streliva, teórie streľby, bezpečnej manipulácie so zbraňou a zásad bezpečnosti na strelnici.
 • časť D. Základy poskytovania prvej pomoci pri poraneniach spôsobených strelnými zbraňami; praktická ukážka poskytnutia prvej pomoci.
 • časť E. Ukážka praktického a bezpečného používania zbrane.