Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2022, streda
 

Správne poplatky na úseku strelných zbraní a streliva

Podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa za jednotlivé úkony na úseku strelných zbraní vyberajú nasledovné poplatky:

Položka 6

Úkon 

a.     Vydanie poplatku preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka .....

  4,50 €

b.     Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz(osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka .....

 16,50 €

c.     Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka .....

   6,50 €

d.     Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch .....

     33 €

 Oslobodenie

1. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky  je oslobodené predĺženie platnosti preukazu osobitného označenia vozidla pre ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu.
2. Od poplatku podľa písmena a), b) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva preukaz (osvedčenie) ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v preukaze (osvedčení) zistená chyba zapríčinená výrobcom preukazu (osvedčenia) alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý preukaz (osvedčenie) vydal.

 

Položka 30

Úkon 

a.     Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu

  16,50 €

b.     Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej            spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo

  prvá skúška

   49,50 € 

  opakovaná skúška

   26,50 € 

c.     Žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu  

  16,50 €

d.     Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu 

  16,50 €

e.     Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu 

  16,50 €

f.      Žiadosť o predĺženie platnosti európskeho zbrojného pasu 

         3 €

g.     Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie

 331,50 € 

h.     Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie strelnice 

 663,50 € 

 

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa písmen a) až g) tejto položky sú oslobodení profesionálni vojaci ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníci ozbrojených zborov Slovenskej republiky a príslušníci Slovenskej informačnej služby.
2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový zbrojný preukaz ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v novom zbrojnom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom zbrojného preukazu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý ho vydal.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení športoví strelci zaradení v strediskách vrcholového športu a reprezentanti Slovenskej republiky v športovej streľbe, ak ide o zbrane používané lenna športové účely.
4. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby uvedené v bode 1 tohto oslobodenia, ak boli v služobnom pomere najmenej 20 rokov.

Poznámky

1. Od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže prírody podľa § 72 a nasl.  zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, a od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena poľnej stráže podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži, vyberie sa príslušný poplatok podľa tejto položky znížený o 50 %.
2. Poplatok podľa písmena g) tejto položky, ak sa vydáva namiesto hromadného zbrojného preukazu, je 3 eurá.

 Položka 31

Úkon 

a.     Žiadosť o vydanie nákupného povolenia na každú zbraň alebo jej                    hlavnú  časť

16,50 €

b.     Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej                  hlavnú časť alebo strelivo 

16,50 €

c.     Žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu              zbrane a streliva a úpravu   zbrane podľa § 58 ods. 1 zákona                          č. 190/2003 Z. z.

  6,50 €

d.     Žiadosť o vydanie povolenia na prepravu zbraní a streliva podnikateľom

     33 €

e.     Žiadosť o vydanie výnimky na zbraň kategórie A

99,50 €

 f.     Žiadosť o vydanie povolenia na prevoz zbrane cez územie SR                          zamestnancom bezpečnostnej služby vykonávajúcej profesionálnu                  cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou

16,50 € 

 

Oslobodenie

1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 30.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré sa zúčastnia na medzinárodnej súťaži v športovej streľbe alebo inej obdobnej súťaži, ktorej súčasťou je športová streľba, ako aj osoby, ktoré získajú zbrane ako ceny v týchto súťažiach.
3. Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa podľa medzinárodných zmlúv poskytuje pri ich pobyte na území Slovenskej republiky osobná ochrana, a členovia ozbrojených sprievodov týchto osôb.
4. Od poplatku podľa písmen b) tejto položky sú oslobodení príslušníci policajných zborov iných štátov, ak vyvážajú alebo dovážajú zbrane a strelivo pri plnení bezpečnostných úloh v rámci spolupráce s Policajným zborom.
5. Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky, ak úkony robí útvar Policajného zboru vykonávajúci pasovú kontrolu na hraničnom priechode.
 

Poznámky


1. Od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže prírody podľa § 72 a nasl. zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, a od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena poľnej stráže podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži, vyberie sa príslušný poplatok podľa tejto položky znížený o 50 %.
2. Poplatok za zaevidovanie každej zbrane alebo jej hlavnej časti podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie, ak sa poplatok vybral za dovoz zbrane podľa písmena c) tejto položky.
3. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža zbraň alebo jej hlavná časť a poplatok sa vybral podľa písmena a) tejto položky.
4. Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža alebo dováža zbraň a k nej najviac sto kusov streliva a poplatok sa vybral podľa písmena c) tejto položky.
5. Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža strelivo a poplatok sa vybral podľa písmena b) tejto položky.
 

Položka 32

Úkon 

a.     Úschova každej zbrane, hlavnej časti zbrane alebo streliva do nej

   16,50 €

b.     Vydanie povolenia na vystavovanie zbraní a streliva

 165,50 €

 

Oslobodenie

1. Oslobodenie od poplatku podľa položky 30 prvého a štvrtého bodu platí takisto pri písmene a) tejto položky.
2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodená úschova po úmrtí držiteľa do siedmich dní od ukončenia dedičského konania a úschova odňatej, zaistenej, nájdenej, odovzdanej alebo zhabanej zbrane, jej hlavnej časti alebo streliva.

Poznámka

Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodené vystavovanie zbraní ozbrojenými silami Slovenskej republiky, ozbrojenými zbormi Slovenskej republiky, múzeami, ktoré zbrane vystavujú v rámci predmetu svojej činnosti, a vystavovanie zbraní Slovenskej informačnej služby.