Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Správne poplatky na úseku strelných zbraní a streliva

Spôsob úhrady správnych poplatkov

Informácie k spôsobu úhrady správneho poplatku sú dostupné na https://m.ekolky.gov.sk alebo https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-ekolok.

Správne poplatky na úseku strelných zbraní a streliva

Podľa Prílohy zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (sadzobník správnych poplatkov) sa za jednotlivé úkony na úseku strelných zbraní vyberajú nasledovné poplatky:

Položka 30

Úkon                                                                                                                                      SPRÁVNE POPLATKY OD 01. 04. 2024

a.     Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu

  30,00 €

45,00 €

b.     Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo

  prvá skúška

   50,00 € 

70,00 €

  opakovaná skúška

   30,00 € 

45,00 €

c.     Žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu  

  20,00 €

30,00 €

d.     Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu 

  30,00 €

45,00 €

e.     Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu 

  20,00 €

30,00 €

f.      Žiadosť o predĺženie platnosti európskeho zbrojného pasu 

   4,00 €

6,00 €

g.     Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie

 400,00 € 

560,00 €

h.     Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie strelnice 

 400,00 € 

560,00 €

Oslobodenie

1. Od poplatkov podľa písmen a) až f) tejto položky je oslobodený profesionálny vojak ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušník ozbrojeného zboru Slovenskej republiky, ozbrojený príslušník finančnej správy a príslušník Slovenskej informačnej služby.

2. Od poplatkov podľa písmen d), e), g) a h) tejto položky je oslobodená osoba, ktorej sa vydáva nový zbrojný preukaz, európsky zbrojný pas, zbrojná licencia alebo povolenie na prevádzkovanie strelnice ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak v ňom bola zistená chyba zapríčinená výrobcom alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý ho vydal.

3. Od poplatkov podľa písmen a) až f) tejto položky je oslobodený športový reprezentant podľa § 29 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene doplnení niektorých zákonov v športovej streľbe, ak ide o zbraň používanú len na športové účely.

4. Od poplatkov podľa písmen a) až f) tejto položky je oslobodená osoba uvedená v bode 1 tohto oslobodenia, ak bola v služobnom pomere najmenej 20 rokov.

5. Od poplatku podľa písmena g) tejto položky je oslobodené múzeum alebo galéria zriadená podľa § 3 ods. 1 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Poznámka

Poplatky podľa písmen a) až f) tejto položky znížené o 50 % sa vyberajú od osoby, ktorá vykonáva funkciu

a) člena stráže prírody podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
b) člena poľnej stráže podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži v znení neskorších predpisov,
c) člena vodnej stráže podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
d) člena lesnej stráže podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,
e) člena poľovníckej stráže podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Položka 31

Úkon                                                                                 SPRÁVNE POPLATKY OD 01. 04. 2024

a.     Žiadosť o vydanie nákupného povolenia na každú zbraň alebo jej                    hlavnú  časť

20,00 €

30,00 €

b.     Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej                  hlavnú časť alebo strelivo 

20,00 €

30,00 €

c.     Žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu zbrane a streliva podľa § 58 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov, žiadosť o vykonanie kriminalisticko-expertízneho    skúmania zbrane pred vykonaním úpravy zbrane podľa § 28 ods. 1 písm. h) a § 35 ods. 1 písm. p) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších     predpisov

  30,00 €

45,00 €

d.     Žiadosť o vydanie povolenia na prepravu zbraní a streliva podnikateľom

 40,00 €

60,00 €

e.     Žiadosť o vydanie výnimky na zbraň kategórie A 

 

 

        1. za každú zakázanú zbraň, každý zakázaný doplnok zbrane alebo za              každú žiadosť o zakázané strelivo okrem žiadosti podľa druhého bodu

20,00 €

30,00 €

        2. držiteľa zbrojnej licencie skupiny A

100,00 €

140,00 €

 f.     Žiadosť o vydanie povolenia na prevoz zbrane cez územie SR            zamestnancom bezpečnostnej služby vykonávajúcej profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou

  20,00 € 

30,00 €

g.     Žiadosť o zaevidovanie každej zbrane alebo hlavnej časti zbrane

6,00 €

9,00 €

h.     Žiadosť o vydanie povolenia podľa § 14 ods. 2 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov          v znení neskorších predpisov

6,00 €

9,00 €

i.      Žiadosť o posúdenie spoľahlivosti a bezúhonnosti podľa § 19 zákona č.  190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení   niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely nadobúdania   zbraní a streliva v cudzine

20,00 €

30,00 €

 

Oslobodenie

1. Od poplatkov podľa písmen a) až c), e) a g) tejto položky je oslobodený profesionálny vojak ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušník ozbrojeného zboru Slovenskej republiky, ozbrojený príslušník finančnej správy a príslušník Slovenskej informačnej služby.

2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená osoba, ktorej sa vydáva povolenie, zbrojný sprievodný list, výnimka na zbraň kategórie A, preukaz zbrane alebo posúdenie spoľahlivosti a bezúhonnosti ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak v ňom bola zistená chyba zapríčinená výrobcom alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý ho vydal.

3. Od poplatkov podľa písmen a) až c), e) a g) tejto položky je oslobodená osoba uvedená v bode 1 tohto oslobodenia, ak bola v služobnom pomere najmenej 20 rokov.
4. Od poplatkov podľa písmen a) až c), e) a g) tejto položky je oslobodená osoba, ktorá sa zúčastní na významnej súťaži podľa § 3 písm. h) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene doplnení niektorých zákonov v športovej streľbe alebo inej obdobnej súťaži, ktorej súčasťou je športová streľba, ako aj osoby, ktoré získajú zbrane ako ceny v týchto súťažiach.

5. Od poplatkov podľa písmen a) až c), e) a g) tejto položky je oslobodené múzeum alebo galéria zriadená podľa § 3 ods. 1 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

Poznámky

1. Poplatky podľa písmen a) až c) a g) tejto položky znížené o 50 % sa vyberajú od osoby, ktorá vykonáva funkciu

a) člena stráže prírody podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
b) člena poľnej stráže podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži v znení neskorších predpisov,
c) člena vodnej stráže podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
d) člena lesnej stráže podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,
e) člena poľovníckej stráže podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža zbraň alebo jej hlavná časť a poplatok sa vybral podľa písmena a) tejto položky.

 

Opakované vydanie dokladov je spoplatnené podľa Položky 6

Úkon                                                                                                             SPRÁVNE POPLATKY OD 01. 04. 2024

b.     Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka .....

 16,50 €

25,00 €

d.     Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch .....

     33 €

 50,00 €

 

Oslobodenie

 Od poplatku podľa písmena b) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva preukaz (osvedčenie) ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v preukaze (osvedčení) zistená chyba zapríčinená výrobcom preukazu (osvedčenia) alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý preukaz (osvedčenie) vydal.

Položka 32

Úkon                                                                                SPRÁVNE POPLATKY OD 01. 04. 2024

a.     Úschova každej zbrane, hlavnej časti zbrane alebo streliva do nej za               každý začatý rok

   20,00 €

30,00 €

b.     Vydanie povolenia na vystavovanie zbraní a streliva

 200,00 €

280,00 €

 

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený profesionálny vojak ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušník ozbrojeného zboru Slovenskej republiky, ozbrojený príslušník finančnej správy a príslušník Slovenskej informačnej služby.

2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodená osoba uvedená v bode 1 tohto oslobodenia, ak bola v služobnom pomere najmenej 20 rokov.

3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodená úschova po úmrtí držiteľa do siedmich dní od ukončenia dedičského konania a úschova odňatej, zaistenej, nájdenej, odovzdanej alebo zhabanej zbrane, jej hlavnej časti alebo streliva. 

Poznámka

Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodené vystavovanie zbraní ozbrojenými silami Slovenskej republiky, ozbrojeným zborom Slovenskej republiky, múzeom, ktoré zbrane vystavuje v rámci predmetu svojej činnosti, a vystavovanie zbraní Slovenskej informačnej služby.