Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2021, nedeľa
 

Vydanie zbrojnej licencie

Zbrojná licencia

Zbrojná licencia je verejná listina, ktorá fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu oprávňuje nadobudnúť do vlastníctva zbrane alebo strelivo a držať ich v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojnej licencie.

Zbrojná licencia sa rozdeľuje podľa účelu používania zbraní alebo streliva na tieto skupiny:

 1. vývoj a výroba zbraní alebo streliva,
 2. opravy, úpravy, ničenie, znehodnotenie alebo výroba rezu zbraní a streliva,
 3. nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva,
 4. vypožičiavanie,  prenájom a úschova zbraní a streliva,
 5. uskutočňovanie športovej, kultúrnej alebo záujmovej činnosti,
 6. výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu,
 7. prevádzkovanie múzejnej a zberateľskej činnosti.

Vydanie zbrojnej licencie

Zbrojnú licenciu vydá policajný útvar príslušný podľa miesta podnikania fyzickej osoby podnikateľa alebo sídla právnickej osoby fyzickej osobe podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá

 • je držiteľom príslušnej koncesnej listiny a žiada o vydanie skupiny A, B, C alebo D zbrojnej licencie,
 • písomne požiada o jej vydanie,
 • odôvodní potrebu vydania zbrojnej licencie,
 • preukáže, že má vhodné priestory na zabezpečenie zbraní a streliva podľa zákona,
 • preukáže, že môže vykonávať činnosti, pre ktoré žiada o vydanie skupiny E, F alebo G zbrojnej licencie.

Policajný útvar vydá zbrojnú licenciu, len ak žiadateľ o vydanie zbrojnej licencie, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom, alebo členovia štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá žiada o vydanie zbrojnej licencie,

 • majú plnú spôsobilosť na právne úkony,
 • spĺňajú podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti (pozri časť zbrojné preukazy).

Podanie žiadosti o vydanie zbrojnej licencie

Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie musí obsahovať

 • osobné údaje (meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto pobytu), obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby  podnikateľa, u právnickej osoby názov, sídlo, identifikačné číslo a osobné údaje členov štatutárneho orgánu,
 • dôvod žiadosti o vydanie zbrojnej licencie,
 • miesto uloženia zbraní,
 • skupinu zbrojnej licencie, o ktorú žiadateľ žiada,
 • osobné údaje o zodpovednej osobe držiteľa zbrojnej licencie vrátane čísla jej zbrojného preukazu a názvu policajného útvaru, ktorý ho vydal.

Žiadateľ k žiadosti pripojí úradne osvedčenú kópiu koncesnej listiny, ak žiada o vydanie skupiny A, B, C alebo D zbrojnej licencie.

Policajný útvar v priebehu konania o vydanie zbrojnej licencie vykoná obhliadku priestorov uvedených v žiadosti o vydanie zbrojnej licencie.