Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. september 2017, Sobota
 

Projekty, na ktorých sa migračný úrad podieľa

        

V rámci Slovenskej republiky je Migračný úrad MV SR vecným garantom pre projekty spolufinancované cez Európsky

 
 

 

Migračný úrad MV SR je aktuálne zapojený do nasledujúcich medzinárodných projektov:   

  

Projekt EAC

 

Odborný tréningový program Európskeho azylového kurikula (European Asylum Curriculum) je výsledkom iniciatívy členských štátov EÚ, ktorej zámerom je skvalitnenie európskeho azylového procesu ako aj posilnenie praktickej spolupráce a kooperácie azylových systémov jednotlivých členských štátov. Vznikol pod záštitou General Directors´ Immigration Services Conference (GDISC).  Hlavným cieľom projektu,  je vytvorenie spoločného odborného školiaceho programu pre zamestnancov imigračných a azylových služieb v Európe. Pozostáva z 13 rôznych modulov. Migračný úrad sa v minulosti zapojil  do školenia v module „Informácie o krajinách pôvodu“, „Techniky vedenia pohovorov“, „Európske azylové právo a politika“ a „Procedurálna smernica“. Vyškolený zástupca MÚ MV SR je oprávnený organizovať školenia pre ostatných zamestnancov MÚ MV SR ale aj pre  iných záujemcov zaoberajúcich sa problematikou azylu. V budúcnosti sa MÚ MV SR plánuje zapojiť do modulu „ Vylúčenie“ a „ Ukončenie poskytovania ochrany“ .   Viac o projekte a jednotlivých moduloch je k dispozícii na: http://www.asylum-curriculum.eu/. Projekt v r. 2011 prevzal Európsky azylový podporný úrad.

Sieť ENARO (Európska sieť organizácií, ktoré zastrešujú oblasť príjmu žiadateľov)

Migračný úrad bol do siete ENARO prijatý v roku 2009 a úspešne sa podieľa na expertných výmenách pracovníkov, ktorí zabezpečujú príjem žiadateľov o udelenie azylu v azylových zariadeniach. Viac na: http://www.enaro.eu/.

Projekt EMN

  

 

Základnou úlohou Európskej migračnej siete (European Migration Network) je napĺňať informačné potreby Európskej únie a členských štátov v oblasti migrácie a azylu prostredníctvom poskytovania aktuálnych, objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných informácií. EMN šíri informácie vo forme štúdií a správ, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke http://www.emn.sk/ a http://emn.intrasoft-intl.com/html/index.html,  s cieľom zvyšovať povedomie o všetkých aspektoch migračných javov.  EMN poskytuje údaje, správy a štúdie na účely tvorby politík Európskej únie v týchto oblastiach, ako aj pre širokú verejnosť, na základe ktorých je možné viesť vecnú diskusiu o azyle a migrácii. V roku 2009 bola podpísaná „Dohoda medzi vládou SR a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o koordinácii činností Európskej migračnej siete“. Migračný úrad Ministerstva vnútra SR je členom národného kontaktného bodu EMN v SR. Na internetovej stránke Európskej migračnej siete nájdete aktuálne informácie z oblasti migrácie a azylu v podmienkach Slovenskej republiky, výročné správy a aktuálne štúdie z tejto oblasti.

 

Söderköpingský proces

Slovenská republika sa od roku 2001 podieľa na Söderköpingskom procese zriadenom Európskou úniou,  ktorého cieľom je cezhraničná spolupráca v oblasti azylu, migrácie a riadenia hraníc medzi členmi EÚ, Bieloruskom, Moldavskom a Ukrajinou. Projekt vedie UNHCR, švédsky migračný úrad a Medzinárodná organizácia pre migráciu. Viac na: http://soderkoping.org.ua/page108.html.

 

 

 

         Projekt spolupráce v oblasti  tlmočenia počas azylovej procedúry (GDISC Interpreters´ Pool Project)

 

Zámerom pilotnej fázy projektu bolo spojenie a overenie efektívnosti dvoch metód tlmočenia na diaľku - prostredníctvom telefónu a videokonferenčného zariadenia.

Projekt bol realizovaný v nadväznosti na úspešnú spoluprácu s holandským Imigračným a naturalizačným úradom v rámci založenia Dublinského strediska MÚ MV SR a bol zameraný na tlmočenie z tých jazykov, pre ktoré je v SR nedostatok tlmočníkov. Realizácia projektu mala veľký význam z hľadiska  urýchľovania azylových procedúr  a  šetrenia finančných prostriedkov na tlmočenie. Trvanie pilotnej fázy projektu bolo ukončené v decembri 2005. Projekt pokračoval po oficiálnej dobe jeho ukončenia prostredníctvom bilaterálnej spolupráce s holandskou stranou a od januára 2007 bol projekt financovaný z programu ARGO pod záštitou GDISCu. Od roku 2009 sa projekt realizuje na bilaterálnej báze s holandským partnerom. Viac informácii  je na http://www.gdisc.org/index.php?id=548

 

  

Budovanie školiacich a analytických kapacít v oblasti migrácie v Moldavsku a v Gruzínsku. (GovAc)

 

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť základ pre rozvoj a implementáciu mobilitných partnerstiev v Moldavskej republike a v Gruzínsku, cestou posilnenia kapacít štátnych inštitúcií v problematike riadenia migrácie. Projekt sa  skladá z dvoch modulov, a to z modulu „štátna správa“ a z modulu „akademická obec“. Úlohou expertov  z partnerských krajín je vyškoliť  zástupcov štátnych inštitúcii a akademickej obce v oblastiach týkajúcich sa migrácie, ktorí následne budú školiť svojich národných pracovníkov.   Jednou z aktivít projektu je aj vytvorenie spolupráce na národnej úrovni medzi akademickou obcou a štátnymi inštitúciami.

SR prostredníctvom svojich expertov z Migračného úradu MV SR sa zaviazala, že ponúkne odborné znalosti v dvoch oblastiach a to, v oblasti azylového systému a procedúr  a  v oblasti informácií o krajinách pôvodu (COI) a počas trvania projektu vyškolí  pracovníkov štátnych inštitúcii  v Moldavskej republike. 

  

Projekt DISCS

 

V rámci projektu DISCS má Migračný úrad MV SR prístup do databázy dokladov (konkrétne dokladov totožnosti, cestovných dokladov, rodných listov, sobášnych listov, potvrdení o štátnom občianstve) cez autorizovanú internetovú stránku. Projekt vznikol na základe iniciatívy holandského Imigračného a naturalizačného úradu. Účastníci projektu majú možnosť porovnať skúmaný doklad s dokladmi evidovanými v databáze so zameraním na obsahovú stránku, ako aj ochranné prvky. Okrem toho si majú možnosť vymieňať skúsenosti a informácie o existujúcich a nových dokladoch a získavať aktuálne upozornenia na nový typ dokladov, alebo na falšované doklady.

www.discs.nl

 

 

Projekt EUREMA – vnútorné presídľovanie osôb v rámci EÚ, ktorým bola poskytnutá medzinárodná ochrana na Malte

Slovenská republika sa v rámci solidarity a poskytnutia pomoci členským štátom EÚ podieľa na tomto projekte, týkajúceho sa relokácie desiatich osôb - najviac ohrozené skupiny utečencov - s medzinárodnou ochranou na Malte. Projekt je financovaný z ERF. Toho času prebieha ďalšia fáza projektu EUREMA II., v ktorej Slovensko taktiež ponúklo možnosť relokovať desať osôb.

         Projekt UNHCR, IOM a ICMC „Podpora presídľovania v EÚ pomocou praktickej spolupráce členských štátov EÚ a iných zainteresovaných subjektov“

Hlavnými cieľmi projektu sú podpora praktickej a logistickej spolupráce medzi členskými štátmi EÚ, ktoré realizujú programy presídľovania, ďalej prepojením jednotlivých fáz presídľovacieho procesu (predodletové zdravotné prehliadky, kultúrno-orientačné programy, samotná preprava atď.), podpora a posilnenie prijímacích služieb a kapacít a vypracovanie odporúčaní pre prvotnú fázu integrácie presídlencov do spoločnosti.

 

Projekt UNHCR RVA:  „Odpoveď na potreby zraniteľných osôb“


Tento projekt koordinuje Regionálny zastupiteľský úrad UNHCR pre strednú Európu v Budapešti a spolufinancuje ho Európsky fond pre utečencov. Projekt bude prebiehať od novembra 2012 do decembra 2013 v šiestich zúčastnených krajinách – na Slovensku, v Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a v Spojenom kráľovstve. Zameriava na zraniteľných žiadateľov o azyl, teda žiadateľov o azyl, ktorí môžu mať isté špecifické potreby (napr. maloletí bez sprievodu, starší ľudia, osamelí rodičia, osamelé ženy, osoby s postihnutím, osoby prekonávajúce traumu, obete obchodovania s ľuďmi, osoby patriace k sexuálnym menšinám a pod.). Projekt sa zameriava na (i) zber údajov o situácii, v ktorých sa zraniteľní žiadatelia o azyl nachádzajú, (ii) zabezpečenie účinnej a správnej identifikácie zraniteľných žiadateľov o azyl a (iii) vytvorenie nástrojov, ktoré budú účinne reagovať na ich špecifické potreby. Viac informácií sa nachádza na stránke UNHCR: http://www.unhcr-centraleurope.org/sk/co-robime/starostlivost-o-zranitelne-skupiny/odpoved-na-potreby-zranitelnych-osob-v-azylovom-systeme.html