Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2020, piatok
 

Migračný úrad MV SR sa aktuálne podieľa na nasledovných projektoch:

Aktivity Európskeho azylového podporného úradu

Migračný úrad MV SR je aktívne zapojený do vzdelávacích aktivít Európskeho azylového podporného úradu (ďalej len „EASO“) už od roku 2012. Predtým rovnako participoval na aktivitách vzdelávania v rámci EÚ projektu EAC – European Asylum  Curriculum, ktorý prevzal úrad EASO.

Implementácia EASO Training Curricula na migračnom úrade MV SR sa počas tohto obdobia vyvíjala v závislosti od mnohých faktorov, ako sú jazykové možnosti zamestnancov, personálne možnosti útvarov, účasť zamestnancov na ďalších prioritných aktivitách a v neposlednom rade finančné možnosti migračného úradu MV SR.

Od roku 2012 do roku 2016 bolo v rámci tohto programu vyškolených 19 národných trénerov pre jednotlivé moduly a na národných školeniach sa za rovnaké obdobie zúčastnilo 113 účastníkov-zamestnancov migračného úradu MV SR.

V roku 2017 boli prostredníctvom EASO vyškolené 3 zamestnankyne migračného úradu MV SR ako národné trénerky, a to konkrétne pre modul o prijímaní (Reception), modul o dublinskom nariadení III (Dublin III Regulation) a pre modul o vedení pohovorov so zraniteľnými osobami (Interviewing  Vulnerable Persons)

Koncom septembra 2017 sa pre oba prvé moduly začali na migračnom úrade realizovať aj národné tréningy, pričom počet prihlásených zamestnancov na národné školenie pre Reception je 13 osôb  a pre Dublin III Regulation 11 osôb. Obe národné školenia budú ukončené koncom októbra 2017.

Do konca roka 2017 sa plánuje otvoriť aj národné školenie pre modul o informáciách o krajinách pôvodu (COI).

Projekt Európskej migračnej siete

Základnou úlohou Európskej migračnej siete  je napĺňať informačné potreby Európskej únie a členských štátov v oblasti migrácie a azylu prostredníctvom poskytovania aktuálnych, objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných informácií. EMN šíri informácie vo forme štúdií a správ, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke http://www.emn.sk/,  s cieľom zvyšovať povedomie o všetkých aspektoch migračných javov.  

EMN poskytuje údaje, správy a štúdie na účely tvorby politík Európskej únie v týchto oblastiach, ako aj pre širokú verejnosť, na základe ktorých je možné viesť vecnú diskusiu o azyle a migrácii.

V roku 2009 bola podpísaná „Dohoda medzi vládou SR a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o koordinácii činností Európskej migračnej siete“. Migračný úrad MV SR je členom národného kontaktného bodu EMN v SR. Na internetovej stránke Európskej migračnej siete nájdete aktuálne informácie z oblasti migrácie a azylu v podmienkach Slovenskej republiky, výročné správy a aktuálne štúdie z tejto oblasti. 

Projekt Núdzové tranzitné centrum realizovaný na základe spolupráce medzi UNHCR, IOM a vládou Slovenskej republiky

Hlavnými cieľmi projektu Núdzového tranzitného centra  je poskytnúť dočasné útočisko utečencom, ktorí ušli zo svojej krajiny pôvodu v dôsledku ozbrojeného konfliktu do inej krajiny, kde by však v prípade zotrvania riziko ohrozenia ich života pokračovalo, alebo by im hrozila deportácia. V ETC sa osoby zdržiavajú počas 6 mesiacov po uplynutí ktorých sú presídlení do tretej krajiny. Slovenská republika teda nie je konečnou destináciou, len dočasnou zastávkou, počas ktorej sa pripravujú na presídlenie do tretej krajiny. Vláda Slovenskej republiky zodpovedá za udelenie národných víz pred vstupom utečencov na územie SR, a počas pobytu v zariadení v Humennom im poskytuje ubytovanie, stravu a základné hygienické potreby. UNHCR zabezpečuje vydanie cestovných dokladov pre utečencov a počas pobytu v SR uhrádza výdavky na nevyhnutnú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť a poskytuje utečencom sociálne služby. IOM ďalej poskytuje služby súvisiace s presídlením – kultúrnu orientáciu, zdravotné prehliadky na účely presídlenia, sériu očkovaní ako aj výstupné zdravotné prehliadky pred odchodom do krajiny presídlenia.

Projekt MOBILAZE v rámci implementácie mobilitného partnerstva medzi Azerbajdžanom a Európskou Úniou

Slovenská republika sa zapojila do projektu MOBILAZE, ktorý je realizovaný v rámci implementácie mobilitného partnerstva medzi Azerbajdžanom a Európskou Úniou, prostredníctvom ktorého je Azerbajdžanu poskytnutá expertíza a umožnená výmena skúsenosti so špecifickým zameraním na posilnenie kapacít vlády s cieľom rozvoja a implementácie národnej migračnej politiky Azerbajdžanu. Projekt MOBILAZE rieši niekoľko oblastí migrácie, pričom MÚ MV SR sa zapája najmä do oblastí, ktoré sa týkajú rozvoja národného azylového systému a integrácie osôb už s udelenou medzinárodnou ochranou. Projekt odštartoval 15.1.2016 a bude prebiehať do 14.1.2019.

Projekt Skills2Work

Migračný úrad je jeden z partnerov projektu IOM s názvom Skills2Work, ktorého cieľom je posilnenie integrácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou na trhu práce prostredníctvom rýchleho uznávania formálnych aj neformálnych zručností. V rámci projektu vznikla digitálna platforma www.fromskills2work.eu, ktorá poskytuje informácie o službách, organizáciách, projektoch a iniciatívach, ktoré podporujú identifikáciu zručností, vzdelania a kompetencií osôb ako aj samotnom postavení osôb s udelenou medzinárodnou ochranou na trhu práce. Do projektu bolo vrátane SR zapojených 9 krajín, a to Holandsko, Belgicko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Slovinsko, Španielsko a Veľká Británia.

Projekt EU-Frank

Migračný úrad sa zároveň zapojil aj do projektu s názvom EU-Frank, ktorý je zameraný na zdieľanie expertízy v oblasti presídľovania a následnej integrácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou. Slovenská republika sa do projektu zapojila za účelom nadobudnutia teoretických ako aj praktických skúseností od krajín s dlhoročnou praxou v uvedených oblastiach. Projekt zahŕňa aktivity ako je spolupráca v oblasti výskumu, účasť na workshopoch a študijných návštevách v rámci krajín EÚ, ako aj účasť na pozorovacích misiách v krajinách prvej fázy presídľovacieho procesu. Slovenská republika sa aktívne zapája predovšetkým do oblasti integrácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou.

Spolupráca s občianskym združením Pokoj a dobro pri realizácií humanitárneho prijatia prenasledovaných Iračanov

V rámci tohto projektu občianske združenie Pokoj a Dobro realizuje integráciu Iračanov presídlených do SR v roku 2015 na základe humanitárneho prijatia, ad hoc iniciatívy vlády Slovenskej republiky. Týmto spôsobom sa SR snažila pomôcť krajine vystavenej utečeneckej kríze prostredníctvom výberu 149 osôb a následného premiestnenia na územie SR. Po absolvovaní azylovej procedúry bol osobám udelený azyl z humanitných dôvodov. O. z. Pokoj a Dobro realizuje pre danú skupinu integračný projekt pod supervíziou Migračného úradu MV SR. Iračanom je v rámci projektu poskytovaná asistencia pri zabezpečovaní ubytovania a základných životných potrieb, výučba slovenského jazyka, právne, psychologické a pracovné poradenstvo.

 

Projekty podporené z AMIF

 

Projekt Slovenskej Humanitnej Rady „Efektívne služby pre žiadateľov o azyl“

Migračný úrad spolupracuje s mimovládnou organizáciou SHR na základe grantovej zmluvy s MV SR v oblasti príjmu žiadateľov o azyl. SHR zabezpečuje doplnkové služby pre žiadateľov o azyl v azylových zariadeniach MV SR. Medzi tieto služby patrí výučba slovenského jazyka, psychologické poradenstvo, sociálna práca, financovanie voľnočasových aktivít a zabezpečovanie špecifických mimorozpočtových potrieb žiadateľov ubytovaných v zariadeniach MV SR.

 

Projekt Ligy za ľudské práva „Právna poradňa pre azyl“

Medzi podporené projekty z AMIF patrí aj projekt Ligy za ľudské práva, prostredníctvom ktorého je poskytované právne poradenstvo pre žiadateľov o azyl. Viac informácií nájdete na http://www.hrl.sk/.

 

Projekt „Step 3“ občianskeho združenia Marginal

Občianske združenie Marginal zabezpečuje komplexné integračné služby pre osoby s udelenou medzinárodnou ochranou. Medzi tieto služby patrí poskytovanie finančného príspevku za účelom pokrytia nákladov spojených s ubytovaním a základnými potrebami, jazykové vzdelávanie, zabezpečovanie kultúrnej orientácie, psychologického, právneho a pracovného poradenstva. Cieľom tohto projektu je uľahčiť a urýchliť proces začleňovania osôb s udelenou medzinárodnou ochranou v SR do spoločnosti.  Bližšie informácie môžete nájsť tu http://www.marginal.sk/.

 

Migračný úrad MV SR je vecným gestorom v oblasti príjmu žiadateľov o azyl ako aj integrácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou. Migračný úrad MV SR preto vecne monitoruje činnosť mimovládnych organizácií pri realizácii projektov a zároveň ich metodicky usmerňuje pri implementácii daných opatrení.