Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. december 2018, Utorok
 

Odborná spôsobilosť v CO

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ NA ÚSEKU CIVILNEJ OCHRANY OBYVATEĽSTVA

Odbornú spôsobilosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva ustanovuje § 18a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, podrobnosti vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 7/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti 2018

Odborná príprava pre získanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva podľa § 18 a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 7/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva. Odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré sú potrebné na

a) vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany obyvateľstva,

b) vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,

c) vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany.

Cieľová skupina: zamestnanci štátnej správy, samosprávy (samosprávnych krajov, zriaďovatelia a zamestnanci ich zariadení), právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, inštitúcie, organizácie a zložky záchranného systému, zamestnanci škôl vykonávajúci činnosť v systéme civilnej ochrany, kultúrnych zariadení, (galérie, múzeá), zamestnanci zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnej starostlivosti VUC, živnostníci a zamestnanci súkromných organizácií a vzdelávacích inštitúcií.

Organizátor : Sekcia krízového riadenia MV SR

ROZSAH NÁKLADOV NA ODBORNÚ PRÍPRAVU

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva za úhradu; to sa nevzťahuje na zamestnanca ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, iného ústredného štátneho orgánu, okresného úradu, samosprávneho kraja a obce. Úhrada zodpovedá rozsahu nevyhnutných nákladov a je príjmom štátneho rozpočtu.

Náklady na zabezpečenie odbornej prípravy na jedného účastníka ........................................... 104, 00 €.

Poplatok za účasť na príprave na odbornú spôsobilosť sa uhrádza bezhotovostným prevodom na účet Ministerstva vnútra SR.

Bližšie informácie týkajúce sa platieb budú uvedené v návratke, ktorá je súčasťou pozvánky na odbornú prípravu.

Žiadateľ podpíše elektronicky zaslanú žiadosť najneskôr pri začatí odbornej prípravy alebo školenia.

Vzhľadom na charakter praktického zamestnania v rámci odbornej prípravy sa odporúča, aby účastníci mali k dispozícii vlastný počítač (notebook).

SPÔSOB PODÁVANIA ŽIADOSTÍ

Žiadosť o vykonanie odbornej prípravy a skúšky na získanie odbornej spôsobilosti v civilnej ochrane podľa § 18a zákona, ako aj žiadosť o absolvovanie školenia a preskúšania sa predkladá najneskôr 30 dní pred termínom začatia odbornej prípravy alebo školenia v písomnej alebo elektronickej forme na nižšie uvedené poštové alebo e-mailové adresy podľa územnej príslušnosti:

- pre Bratislavský, Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky kraj:

Okresný úrad Trnava

Kollárova 8

917 01 Trnava

Kontaktná osoba pre Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Signál Piešťany:

Mgr. Jozef Magdolen
e-mailová adresa: Jozef.Magdolen@minv.sk
tel.: 033/55 64 444
mobil: + 421 902 926 139

-pre Banskobystrický a Žilinský kraj:

Okresný úrad Banská Bystrica

Nám. Ľ. Štúra 1

974 05 Banská Bystrica

Kontaktná osoba pre zariadenie Krupina Tepličky:

Mgr. Tomáš Horárik

e-mailová adresa: Tomas.Horarik@minv.sk

tel.: 048/43 06 340, 0903 553 115

- pre Košický a Prešovský kraj:

Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves
Predná Huta 13
053 31 Novoveská Huta

Kontaktná osoba pre Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves:

Ing. Vladimír Tremba

e-mailová adresa: Vladimir.Tremba@minv.sk

tel.: 053/446 11 24, 053/429 88 06


Kontaktná osoba pre ďalšie informácie ohľadne získania odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva:

Ing. Daniel Králik
daniel.kralik@minv.sk
+421 (2) 4859 3301

PhDr. Jana Hajková
jana.hajkova@minv.sk
+421 (2) 4859 3260Školenie na predĺženie platnosti osvedčenia odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva 2018

Odborne spôsobilá osoba je povinná každých päť rokov od vykonania skúšky zúčastniť sa školenia a po jeho skončení absolvovať preskúšanie; ak sa školenia nezúčastní alebo nevyhovie na preskúšaní, stratí odbornú spôsobilosť. Osoba, ktorá stratí odbornú spôsobilosť, je povinná bezodkladne odovzdať osvedčenie ministerstvu vnútra.

Obsah školenia:

Obsah školenia je zameraný na obnovu a doplnenie požadovaných teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných na vykonávanie príslušných činností na úseku civilnej ochrany podľa odseku 1 Vyhlášky MV SR č. 7/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.

Skúšobná komisia overuje odbornú spôsobilosť na základe rozsahu teoretických vedomostí a praktických zručností uchádzača preukázaných písomnou skúškou podľa § 18a Zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znp. a Vyhlášky MV SR č. 7/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva. Preskúšanie sa koná nasledujúci deň po skončení školenia. Ministerstvo vydá doklad o úspešnom absolvovaní preskúšania. Priebeh skúšky, opravnej skúšky a preskúšania vrátane kritérií ich hodnotenia sa riadi skúšobným poriadkom ministerstva (Opatrenie ministra vnútra SR č. 94/2016 zo dňa 13. 9.2016 o zriadení skúšobnej komisie na získanie odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva).

Cieľová skupina: zamestnanci štátnej správy, samosprávy (samosprávnych krajov, zriaďovatelia a zamestnanci ich zariadení), právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, inštitúcie, organizácie a zložky záchranného systému, zamestnanci škôl vykonávajúci činnosť v systéme civilnej ochrany, kultúrnych zariadení, (galérie, múzeá), zamestnanci zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnej starostlivosti VUC, živnostníci a zamestnanci súkromných organizácií a vzdelávacích inštitúcií.

Organizátor : Sekcia krízového riadenia MV SR

MIESTA KONANIA ODBORNEJ PRÍPRAVY A ŠKOLENÍ:

Názov školiaceho zariadenia

Adresa

CÚZ-IVS, prevádzka Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Signál Piešťany

Rekreačná 4750/13 , 921 01 Piešťany

CÚZ MVSR, zariadenie Krupina Tepličky

Tepličky 1180, 963 01 Krupina

CÚZ-IVS, prevádzka Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves

Predná Huta 13, 053 31 Novoveská Huta

 
TERMÍNY KONANIA

Termíny konania odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti v druhom polroku 2018:

CÚZ – IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Signál Piešťany

1.

24. 09. – 05. 10. 2018

Obsadený termín

2.

05. 11. – 16. 11. 2018

 

CÚZ MV SR, zariadenie Krupina Tepličky

1.

08. 10. – 19. 10. 2018

CÚZ – IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves

1.

05. 11. – 16. 11. 2018

Vykonávateľ odbornej prípravy bude z hľadiska kapacitných možností plánovať zaradenie žiadateľov do jednotlivých termínov odbornej prípravy tak, aby bolo zabezpečené ich plynulé rozloženie. Informácia od vykonávateľa odbornej prípravy o konkrétnom termíne konania odbornej prípravy bude žiadateľom oznámená formou pozvánky na odbornú prípravu (min. 10 dní pred termínom jej konania).

Termíny konania školení na predĺženie odbornej spôsobilosti v druhom polroku 2018:

CÚZ – IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Signál Piešťany

1.

17. 09. – 18. 09. 2018

2.

15. 10. – 16. 10. 2018

3.

22. 10. – 23. 10. 2018

4.

05. 11. – 06. 11. 2018

5.

19. 11. – 20. 11. 2018

6.

26. 11. – 27. 11. 2018

7.

03. 12. – 04. 12. 2018

8.

10. 12. – 11. 12. 2018

Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

1.

10. 09. – 11. 09. 2018

2.

24. 09. – 25. 09. 2018

3.

22. 10. – 23. 10. 2018

4.

12. 11. – 13. 11. 2018

5.

26. 11. – 27. 11. 2018

6.

03. 12. – 04. 12. 2018

CÚZ - IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves

1.

26. 09. – 27. 09. 2018

2.

15. 10. – 16. 10. 2018

3.

19. 11. – 20. 11. 2018

4.

06. 12. – 07. 12. 2018