Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. september 2017, Sobota
 

Odborná spôsobilosť v CO

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ NA ÚSEKU CIVILNEJ OCHRANY OBYVATEĽSTVA

Odbornú spôsobilosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva ustanovuje § 18a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, podrobnosti vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 7/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti 2017

Odborná príprava pre získanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva podľa § 18 a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 7/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva. Odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré sú potrebné na

a) vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany obyvateľstva,

b) vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,

c) vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany.

Cieľová skupina: zamestnanci štátnej správy, samosprávy (samosprávnych krajov, zriaďovatelia a zamestnanci ich zariadení), právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, inštitúcie, organizácie a zložky záchranného systému, zamestnanci škôl vykonávajúci činnosť v systéme civilnej ochrany, kultúrnych zariadení, (galérie, múzeá), zamestnanci zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnej starostlivosti VUC, živnostníci a zamestnanci súkromných organizácií a vzdelávacích inštitúcií.

Organizátor : Sekcia krízového riadenia MV SR

ROZSAH NÁKLADOV NA ODBORNÚ PRÍPRAVU

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva za úhradu; to sa nevzťahuje na zamestnanca ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, iného ústredného štátneho orgánu, okresného úradu, samosprávneho kraja a obce. Úhrada zodpovedá rozsahu nevyhnutných nákladov a je príjmom štátneho rozpočtu.

Náklady na zabezpečenie odbornej prípravy na jedného účastníka ........................................... 104, 00 €.

Poplatok za účasť na príprave na odbornú spôsobilosť sa uhrádza bezhotovostným prevodom na účet Ministerstva vnútra SR.

Bližšie informácie týkajúce sa platieb budú uvedené v návratke, ktorá je súčasťou pozvánky na odbornú prípravu.

Žiadateľ podpíše elektronicky zaslanú žiadosť najneskôr pri začatí odbornej prípravy alebo školenia.

Vzhľadom na charakter praktického zamestnania v rámci odbornej prípravy sa odporúča, aby účastníci mali k dispozícii vlastný počítač (notebook).

SPÔSOB PODÁVANIA ŽIADOSTÍ

Žiadosť o vykonanie odbornej prípravy a skúšky na získanie odbornej spôsobilosti v civilnej ochrane podľa § 18a zákona, ako aj žiadosť o absolvovanie školenia a preskúšania sa predkladá najneskôr 30 dní pred termínom začatia odbornej prípravy alebo školenia v písomnej alebo elektronickej forme na nižšie uvedené poštové alebo e-mailové adresy podľa územnej príslušnosti:

- pre Bratislavský, Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky kraj:

Okresný úrad Trnava

Kollárova 8

917 01 Trnava

Kontaktná osoba pre Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Signál Piešťany:

Mgr. Jozef Magdolen
e-mailová adresa: Jozef.Magdolen@minv.sk
tel.: 033/55 64 444
mobil: + 421 902 926 139

-pre Banskobystrický a Žilinský kraj:

Okresný úrad Banská Bystrica

Námestie Ľudovíta Štúra č. 1

9704 01 Banská Bystrica

Kontaktná osoba pre Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča:

Ing. Katarína Pecníková

e-mailová adresa: Katarina.Pecnikova@minv.sk

tel.: 048/43 06 354

- pre Košický a Prešovský kraj:

Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves
Predná Huta 13
053 31 Novoveská Huta

Kontaktná osoba pre Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves:

Ing. Vladimír Tremba

e-mailová adresa: Vladimir.Tremba@minv.sk

tel.: 053/446 11 24, 053/429 88 06


Kontaktná osoba pre ďalšie informácie ohľadne získania odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva:

Ing. Daniel Králik
daniel.kralik@minv.sk
+421 (2) 4859 3301

PhDr. Jana Hajková
jana.hajkova@minv.sk
+421 (2) 4859 3260Školenie na predĺženie platnosti osvedčenia odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva 2017

Odborne spôsobilá osoba je povinná každých päť rokov od vykonania skúšky zúčastniť sa školenia a po jeho skončení absolvovať preskúšanie; ak sa školenia nezúčastní alebo nevyhovie na preskúšaní, stratí odbornú spôsobilosť. Osoba, ktorá stratí odbornú spôsobilosť, je povinná bezodkladne odovzdať osvedčenie ministerstvu vnútra.

Obsah školenia:

Obsah školenia je zameraný na obnovu a doplnenie požadovaných teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných na vykonávanie príslušných činností na úseku civilnej ochrany podľa odseku 1 Vyhlášky MV SR č. 7/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.

Skúšobná komisia overuje odbornú spôsobilosť na základe rozsahu teoretických vedomostí a praktických zručností uchádzača preukázaných písomnou skúškou podľa § 18a Zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znp. a Vyhlášky MV SR č. 7/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva. Preskúšanie sa koná nasledujúci deň po skončení školenia. Ministerstvo vydá doklad o úspešnom absolvovaní preskúšania. Priebeh skúšky, opravnej skúšky a preskúšania vrátane kritérií ich hodnotenia sa riadi skúšobným poriadkom ministerstva (Opatrenie ministra vnútra SR č. 94/2016 zo dňa 13. 9.2016 o zriadení skúšobnej komisie na získanie odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva).

Cieľová skupina: zamestnanci štátnej správy, samosprávy (samosprávnych krajov, zriaďovatelia a zamestnanci ich zariadení), právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, inštitúcie, organizácie a zložky záchranného systému, zamestnanci škôl vykonávajúci činnosť v systéme civilnej ochrany, kultúrnych zariadení, (galérie, múzeá), zamestnanci zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnej starostlivosti VUC, živnostníci a zamestnanci súkromných organizácií a vzdelávacích inštitúcií.

Organizátor : Sekcia krízového riadenia MV SR

MIESTA KONANIA ODBORNEJ PRÍPRAVY A ŠKOLENÍ:

Názov školiaceho zariadenia

Adresa

CUZ-IVS, prevádzka Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Signál Piešťany

Rekreačná 4750/13 , 921 01 Piešťany

CUZ-IVS, prevádzka Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča

Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča

CUZ-IVS, prevádzka Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves

Predná Huta 13, 053 31 Novoveská Huta

 
TERMÍNY KONANIA

Termíny konania odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti v druhom polroku 2017:

CÚZ – IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Signál Piešťany

1.

18. 09. – 28. 09. 2017

CÚZ – IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča

1.

04. 09. – 14. 09. 2017

CÚZ – IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves

1.

23. 10. – 03. 11. 2017

Vykonávateľ odbornej prípravy bude z hľadiska kapacitných možností plánovať zaradenie žiadateľov do jednotlivých termínov odbornej prípravy tak, aby bolo zabezpečené ich plynulé rozloženie. Informácia od vykonávateľa odbornej prípravy o konkrétnom termíne konania odbornej prípravy bude žiadateľom oznámená formou pozvánky na odbornú prípravu (min. 10 dní pred termínom jej konania).

Termíny konania školení na získanie odbornej spôsobilosti v druhom polroku 2017:

CÚZ – IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Signál Piešťany

1.

11. 09. – 12. 09. 2017

2.

25. 09. – 26. 09. 2017

3.

02. 10. – 03. 10. 2017

4.

09. 10. – 10. 10. 2017

5.

16. 10. – 17. 10. 2017

6.

06. 11. – 07. 11. 2017

7.

20. 11. – 21. 11. 2017

8.

04. 12. – 05. 12. 2017

CÚZ – IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča

1.

04. 09. – 05. 09. 2017

2.

11. 09. – 12. 09. 2017

3.

02. 10. – 03. 10. 2017

4.

16. 10. – 17. 10. 2017

5.

06. 11. – 07. 11. 2017

6.

20. 11. – 21. 11. 2017

7.

04. 12. – 05. 12. 2017

8.

11. 12. – 12. 12. 2017

CÚZ - IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves

1.

11. 09. – 12. 09. 2017

2.

24. 10. – 25. 10. 2017

3.

13. 11. – 14. 11. 2017

4.

05. 12. – 06. 12. 2017

5.

12. 12. – 13. 12. 2017