Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2018, Utorok
 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - BOZP

„Neexistuje nulové riziko, neexistuje absolútna bezpečnosť!!!“

          Cieľom časti BOZP je poskytnúť potrebné informácie o platnej legislatíve z oblasti BOZP, vzorovú dokumentáciu, postupy a metódy, sumár povinností pri realizácií jednotlivých činností a profesií, ktoré pomáhajú bezpečnostným technikom a vedúcim zamestnancom pri tvorbe a riadení vlastnej dokumentácie. Zároveň sa tu nachádzajú odvetvové predpisy, vysvetlenie vybraných pojmov, zoznamy, formuláre, štatistiky, dokumenty na stiahnutie, dôležité linky, legislatíva EU a SR v oblasti BOZP a bezpečnosti strojov a mnohé iné materiály súvisiace s oblasťou BOZP. 

         Aplikáciu požiadaviek BOZP v Slovenskej republike vymedzuje v súčasnosti platný zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Tento zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základných podmienok na zaistenie BOZP a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. Zahŕňa súpis povinností pre zamestnávateľa, práva a povinnosti zamestnancov, postupy pri vydávaní osvedčení bezpečnostného technika (a autorizovaného bezpečnostného technika) a pri zabezpečovaní potrieb vzdelávania v tejto oblasti. Zákon je zostavený tak, aby svojou štruktúrou a požiadavkami dával základný minimálny rámec na implementáciu systému manažérstva BOZP. Je potrebné podotknúť, že zákon o BOZP sa nevzťahuje vo všetkých bodoch na výkon štátnej služby, ktorú vykonávajú príslušníci Policajného zboru SR. Preto sa bezpečnostnými požiadavkami zaoberá zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, v ktorom podľa §135 upravuje a zaisťuje požiadavky BOZP policajtov vykonávajúci Služobný úrad.

Ostatné zákony týkajúce sa oblasti BOZP:

 Záväzné legislatívne predpisy EÚ pre oblasť BOZP:

 • Smernica Rady 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri práci (komplexne rieši vzťah „človek – stroj - prostredie.“),
 • Smernica Rady 89/392/EHS o aproximácií právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa strojového zariadenia (bezpečnosť strojov).

Niektoré pojmy z oblasti BOZP:

Prevencia: systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach činností zamestnávateľa, ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenia rizikových faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce a určenie postupu v prípade bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia zamestnanca.

Nebezpečenstvo: stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktorý môže poškodiť zdravie zamestnanca. Môžeme ho chápať ako skrytú vlastnosť objektu, potenciál, schopnosť zapríčiniť vznik škody a je viazané na otázku: „Čo môže byť zdrojom poškodenia, čo môže spôsobiť škodu?“ napr. šmykľavá podlaha).

Ohrozenie: situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené. Predstavuje prejav nebezpečenstva, spôsob, akým môže dôjsť k úrazu alebo ku škode. Je možné definovať na základe otázky typu: „Akým spôsobom môže dôjsť ku škode?“ napr. pošmyknutie sa).

Riziko: pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných následkov na zdraví v dôsledku jeho expozície (vystavenia sa) nebezpečným faktorom. Je vyjadrené kombináciou pravdepodobnosti vzniku negatívneho javu a stupňom závažnosti jeho dôsledku. Matematicky je ho možné vyjadriť: R(stupeň rizika) = P(pravdepodobnosť) x D(dôsledok).

Zostatkové riziko: riziko, ktoré zostalo po prijatí ochranných opatrení. Môže isť o ochranné, resp. bezpečnostné opatrenia prijaté v rámci etapy konštrukčného návrhu alebo ide o ďalšie dodatočné opatrenia prijaté užívateľom zariadenia (uvádzané v návode na obsluhu).

Akceptovateľné riziko: predstavuje riziko, ktoré je znížené na takú úroveň, ktorú je možné tolerovať v organizácií za podmienok, že sú rešpektované požiadavky záväzných predpisov a vlastnej politiky.

Nehoda: neplánovaná udalosť, ktorá zapríčiní smrť, chorobu, zranenie alebo stratu.

Skoro nehoda (incident): udalosť, ktorá zapríčiní nehodu alebo potenciálne môže spôsobiť nehodu.

 
 Pracovný úraz

 Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.

Delenie:

- úraz pracovný

               - evidovaný (drobné úrazy bez PN alebo do 3 dní, evidencia na pracovisku do knihy evidencie úrazov),

               - registrovaný (PN viac ako 3 dni, záznam o úraze, vyšetrovanie úrazu),
               - závažný (viac ako 42 dní PN)
               - smrteľný
               -
ťažká ujma na zdraví
               -
ostatný (vlastné opatrenia)

 - úraz mimopracovný

 Za pracovný úraz sa nepovažuje:

-      cesta do a späť z práce,

-      úraz, ktorý vznikol počas obedňajšej prestávky,

-      úraz, ktorý vznikol pod vplyvom alkoholu alebo inej psychotropnej a návykovej látky.

Výnimka: mimoriadne povolanie do služby alebo výkonu práce.

 

Postup pri vzniku pracovného úrazu

         Zamestnanec, ktorý utrpel počas výkonu pracovnej činnosti pracovný úraz je povinný bezodkladne oznámiť vznik pracovného alebo služobného úrazu svojmu nadriadenému, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav.

         Zamestnávateľ je povinný:

 • registrovať pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca,
 • spísať záznam o registrovanom pracovnom úraze max. do 4 dní po oznámení vzniku registrovaného pracovného úrazu,
 • prijať a vykonať potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovné úrazu,
 • viesť evidenciu pracovných úrazov, v ktorej uvedie údaje potrebné na spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze, ak sa následky pracovného úrazu prejavia neskôr,
 • uchovávať záznam o registrovanom pracovnom úraze 5 rokov od jeho vzniku, rovnaká lehota platí aj pre jeho evidenciu.  Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:


  Ing. Slavomír Ištocy
  slavomir.istocy@minv.sk 
  tel: +421 (2) 4859 3037