Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2018, Pondelok
 

Ponuka spolupráce a zoznam preventistov v Žilinskom kraji

05. 09. 2013

Problematika kriminality mládeže je v súčasnosti čoraz viac diskutovanou témou. Policajná prax stále naliehavejšie upozorňuje na problémy súvisiace s kriminalitou mládeže a kriminalitou páchanou na mládeži. Agresivita detí a mládeže na školách sa oprávnene dostáva do centra pozornosti, stáva sa celospoločenským problémom. Šikanovanie, vandalizmus, záškoláctvo, agresivita, týranie, xenofóbne a rasistické prejavy, nenávisť a zákernosť sú medzi deťmi čoraz bežnejším javom. Mládež často nepozná trestnoprávny  a nevie rozlíšiťdosah svojho konania.

Užívanie drog a alkoholu sa tiež stalo jedným zo závažných celospoločenských problémov. Napriek všetkým doposiaľ prijatým a realizovaným opatreniam Počet osôb experimentujúcich s drogami neustále narastá, znižuje sa aj ich priemerný vek. Zvyšuje sa počet odhalených a stíhaných trestných činov nedovolenej výroby, prechovávania a distribúcie drog.

Aj vzhľadom k týmto faktorom je nevyhnutné uplatňovať nové a efektívnejšie prístupy na elimináciu rozsahu a vplyvu trestnej činnosti. Policajný zbor si uvedomuje nevyhnutnosť zvýšenia preventívneho pôsobenia na mládež. Osobitnú spoločenskú naliehavosť majú preventívne programy zamerané na mládež vzhľadom na ich perspektívny význam.

V tejto súvislosti ponúka Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline spoluprácu pri realizácii preventívnych aktivít, programov a projektov zameraných na prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti. V prípade záujmu a pre podrobnejšie informácie o formách a možnostiach vzájomnej spolupráce prosím kontaktujte preventistov, ktorí s vami dohodnú spôsob realizovania jednotlivých preventívnych akcií.

Veríme, že vzájomná spolupráca a partnerstvo najmä v rámci prevencie kriminality páchanej mládežou a na mládeži bude veľkým prínosom pre vašu organizáciu, celý Policajný zbor, občanov, ale najmä pre deti a mládež.

Okresné riaditeľstvo PZ v ČADCI

mjr. Mgr. ZLOCHOVÁ Janka

ul. Palárikova 977/25, Čadca 02219
Telefón 0961 42 3113
Fax 0961 42 3109

 

Okresné riaditeľstvo PZ v DOLNOM KUBÍNE

kpt. Mgr. ŠÁNDOR Tibor

Bysterecká 2067/5, Dolný Kubín, 026 21
Telefón 0961 43 3113
Fax 0961 43 3109

 

Okresné riaditeľstvo PZ v LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

npor. Mgr. POLJAKOVÁ Anna

Komenského č.841, Liptovský Mikuláš 031 01
Telefón 0961 45 3130
Fax 0961 45 3109

 

Okresné riaditeľstvo PZ v MARTINE

por. PhDr. Ľudmila HÚSKOVÁ

Komenského 2, Martin 036 48
Telefón 0961 46 3113
Fax 0961 46 3109

 

Okresné riaditeľstvo PZ v RUŽOMBERKU

kpt. Ing. TKÁČOVÁ Gabriela

Nám. Slobody č.1, Ružomberok, 034 01
Telefón 0961 48 3113
Fax 0961 48 3109

 

KRAJSKÉ riaditeľstvo PZ v ŽILINE a súčasne pre okresné riaditeľstvo pz v žiline

mjr. Ing. MARENČÁKOVÁ Marianna

Kuzmányho 26, Žilina, 012 23
Telefón 0961 40 2115
Fax 0961 40 2119

kpt. Ing. VINKOVÁ Soňa

Kuzmányho 26, Žilina, 012 23
Telefón 0961 40 2116
Fax 0961 40 2119