Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Sadzobník správnych poplatkov organizačného odboru

 Druh úkonu  Výška poplatku 
v eurách
 Vydanie výpisu, odpisu alebo písomnej informácie z registratúrnych záznamov, za každú aj začatú stranu v hodnote            2
 Osvedčenie výpisov a odpisov (fotokópii) z registratúrnych záznamov v hodnote           4