Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. august 2018, Nedeľa
 

Životné prostredie

Zoznam právnych predpisov z oblasti životného prostredia je zverejnený na webovej stránke Ministerstva životného prostredia SR

Na stránke JASPI sú pre verejnosť sprístupnené novelizované znenia zákonov, vyhlášok a vládnych nariadení, súdne rozhodnutia a stanoviská súdov publikovaných v Zbierke súdnych rozhodnutí Najvyššieho súdu SR a súdne rozhodnutia, stanoviská a nálezy Ústavného súdu SR.

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 • · Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona NR SR č. 127/1994 Z. z., zákona NR SR č. 287/1994 Z.z., zákona č. 171/1998 Z.z. a zákona č. 211/2000 Z.z.
 • · Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 15/2005 Z. z.
 • · Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • · Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • · Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 313/1998 Z.z. o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (výnos č.1/1998).
 • · Opatrenie Ministerstva životného prostredia SR č. 318/2004 Z.z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 462/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie
 • · Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 471/2004 Z.z. o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (výnos č. 4 /2004).

POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 • · Zákon NR SR č. 127/94 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/ 2000 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z. a zákona č. 587/2004 Z. z.
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 52/1995 Z.z. o zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie

Prevencia závažných PRIEMYSELNých HAVÁRIÍ

 • · Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. v znení zákona č. 525/2003 Z. z., a zákona č. 587/2004 Z.z.
 • · Vyhláška č. 489/2002 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • · Vyhláška č. 490/2002 Z. z. o bezpečnostnej správe a o havarijnom pláne.
 • · Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 220/2004 Z.z. , zákona č. 572/2004 Z. z. a zákona č. 587/2004 Z. z.
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 391/2003 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

INTEGROVANÁ PREVENCIA A KONTROLA ZNEČISŤOVANIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

OCHRANA PRÍRODY a krajiny

 • · Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 364/2004 Z. z. a zákona č. 587/2004 Z.z. zákona č. 15/2005 Z.z.

Poznámka: Pozri redakčné oznámenie v čiastke 48/2003 Z. z.

 • · Zákon č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 525/2003 Z. z. a zákona č. 587/2004 Z.z.
 • · Poznámka: článok I. a II. bol zrušený zákonom č. 15/2005 Z.z.
 • · Zákon č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • · Nariadenie vlády SR č. 182/1997 Z.z. o Národnom parku Nízke Tatry.
 • · Nariadenie vlády SSR č. 23/1988 Zb. o Národnom parku Slovenský raj v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
 • · Nariadenie vlády SSR č. 24/1988 Zb. o Národnom parku Malá Fatra v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
 • · Nariadenie vlády SR č. 47/1997 Z.z. o Pieninskom národnom parku. znení nariadenia vlády SR č. 335/2004 Z.z.
 • · Nariadenie vlády SR č. 258/1997 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Poloniny.
 • · Nariadenie vlády SR č. 259/1997 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska planina.
 • · Nariadenie vlády SR č. 101/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras
 • · Nariadenie vlády Nariadenie vlády SR č 140/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra.
 • · Nariadenie vlády SR č. 58/2003 Z. z., ktorých sa vyhlasuje Tatranský národný park
 • · Nariadenie vlády SR č. 184/2003 Z.z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzovanie bežného obhospodarovania a o spôsobe výpočtu náhrady
 • · Nariadenie vlády SR č. 335/2004 Z.z, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 47/1997 Z.z. o Pieninskom národnom parku.
 • · Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 124/1979 Zb., ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
 • · Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 68/1984 Zb., ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Kysuce v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
 • · Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 58/1985 Zb., ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Ponitrie v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
 • · Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 220/1988 Zb. o o chránenej krajinnej oblasti Záhorie v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
 • · Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 14/1989 Zb. o chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
 • · Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 166/1991 Zb. o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v Tatranskom národnom parku v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 83/1993 Z. z. o štátnych prírodných rezerváciách v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 293/1996 Z.z., ktorou sa uverejňuje zoznam chránených areálov a prírodných pamiatok a vyhlasujú sa národné prírodné pamiatky v Slovenskej republike.
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 81/1998 Z.z. o Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 111/1999 Z.z., ktorou sa územie Vihorlat ustanovuje za chránenú krajinnú oblasť
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 213/2000 Z.z. o chránených nerastoch a chránených skamenelinách a o ich spoločenskom ohodnocovaní.
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 138/2001 Z.z. o Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 292/2001 Z.z., ktorou sa vyhlasujú národné prírodné pamiatky.
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 431/2001 Z.z. o Chránenej krajinnej oblasti Poľana
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 433/2001 Z.z. o Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina.
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 530/2001 Z.z. o Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty.
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 17/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné prírodné rezervácie a uverejňuje zoznam prírodných rezervácií.
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Poznámka: Redakčné oznámenie o oprave chýb uverejnené v čiastke č. 49/2003).

 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 396/2003 Z.z. o Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 420/2003 Z. z., ktorou sa ustanovuje územie Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava a jej zóny
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 122/2004 Z.z. o chránenej krajinnej oblasti Latorica
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 319/2004 Z.z. , ktorou sa ustanovujú zóny Pieninského národného parku
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 110/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 173/2005 Z.z., ktorou sa vyhlasuje chránené územie Horná Orava
 • · Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 396/1990 Zb. o uzavretí Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam najmä ako biotopy vodného vtáctva (Ramsarský dohovor).
 • · Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 159/1991 Zb. o uzavretí Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.
 • · Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 572/1992 Zb. o uzavretí Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES).
 • · Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 34/1996 Z.z. o uzavretí Dohovoru o biologickej diverzite.
 • · Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 91/1998 Z.z. o uzavretí Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonský dohovor).
 • · Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 93/1998 Z.z. o uzavretí Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bernský dohovor).
 • · Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 268/2002 Z. z. o prijatí Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva
 • · Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 450/2004 Z.z. o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

VODNÉ HOSPODÁRSTVO, OCHRANA AKOSTI A MNOŽSTVA VÔD A ICH RACIONÁLNEHO VYUŽÍVANIA a rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb

 • · Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z.z.
 • · Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z.z. a zákona č. 587/2004 Z.z.
 • · Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z.z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z. a zákona č. 587/2004 Z.z.
 • · Zákon č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami

Poznámka: Zrušuje sa
Zákon národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve
Nariadenie vlády SSR č. 32/1975 Zb. o ochrane pred povodňami
Vládne nariadenie č. 96/1953 o Hydrometeorologickom ústave

 • · Nariadenie vlády SSR č. 46/1978 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove v znení nariadenia vlády SSR č. 52/1981 Zb.
 • · Nariadenie vlády SSR č. 13/1987 Zb. o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd.
 • · Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 491/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.
 • · Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 617/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti
 • · Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd

Poznámka: Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z.z. (uverejnené v čiastke 16 zo 4. februára 2005)

 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 556/2002 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona
 • · Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 524/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu a o zaraďovaní vodných diel do jednotlivých kategórií
 • · Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 525/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských tokov
 • · Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 124/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody
 • · Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 238/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o rybárstve.
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodoch a verejných kanalizácií
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch

Poznámka: Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške – Čiastka 29 z 24.2.2005

 • · Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 392/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach (vykonáva vodný zákon)
 • · Vyhláška ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 29/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov
 • · Vyhláška ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

Poznámka: zrušuje § 11 až 13 vyhlášky MŽP SR č. 556/2002 Z.z.

 • · Vyhláška ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 101/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone vodnej stráže

Poznámka: zrušuje § 13 vyhlášky MŽP SR č. 556/2002 Z.z

 • · Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č 131/2000 Z.z. o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci na hraničných vodách.

OCHRANA OVZDUŠIA A OZÓNOVEJ VRSTVY ZEME

 • · Zákon č. 76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 408/2000 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 525/2003 Z. z. zákona č. 364/2004 Z.z. a zákona č. 587/2004 Z.z.
 • · Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z.z. zákona č. 553/2001 Z.z. , zákona č. 478/2002 Z. z. zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č.364/2004 Z.z. a zákona č. 587/2004 Z.z.
 • · Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 245/2003 Z. z. zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z. zákona č. 572/2004 Z.z. zákona č. 587/2004 Z.z., a zákona č. 725/2004 Z.z.
 • · Zákon č. 572/2004 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z.z.

Poznámka: zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.60/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a národné emisné kvóty, zrušuje sa § 12 ods. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 408/2003 Z.z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia

 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 299/1995 Z.z. o podmienkach na udeľovanie oprávnenia na vykonávanie meraní emisií a imisií a o zásadách výkonu tejto činnosti v znení vyhlášky č. 155/ 2000 Z.z.
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/1998 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 437/2000 Z.z.
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 127/2000 Z.z. o ustanovení najväčších prípustných množstiev znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 144 /2000 Z.z. o požiadavkách na kvalitu palív, o vedení prevádzkovej evidencie a o rozsahu a spôsobe poskytovania údajov orgánom ochrany ovzdušia.
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 704/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zariadení používaných na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu.
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 705/2002 Z. z. o kvalite ovzdušia.
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácií zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení vyhlášky č. 410/2003 Z. z.
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 202/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovaní a o oprávnení na meranie emisií a kvality ovzdušia.
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.408/2003 Z.z., o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 409/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá

Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške MŹPSR č. 409/2003 Z.z..( Uverejnené v čiastke č. 191/2003).

Poznámka: Oprava sa týka § 7 ods. 2 a Prílohy č. 2 bod 1.

 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania emisií, obsah údajov a spôsob informovania verejnosti
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 53/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie v znení vyhlášky č. 102/2005 Z.z.
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 61/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 711/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • · Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 343/1998 Z.z. o Kodanskom protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu.
 • · Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 344/1998 Z.z. o Protokole k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 o ďalšom znižovaní emisií síry.
 • · Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 140/2000 Z.z. o Dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu.
 • · Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 204/2003 Z. z. o vydávaní výnosu o technickom zabezpečení oprávnených meraní a metodikách monitorovania emisií a kvality ovzdušia.

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

 • · Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002, zákona č. 393/2002 Z.z., zákona č. 529/2002 Z.z. , zákona č. 188/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z.z. a zákona č. 443/2004 Z.z. a zákona č. 587/2004 Z.z.
 • · Zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2003 Z. z. , zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z.z. a zákona č. 443/2004 Z.z. a zákona č. 587/2004 Z.z.
 • · Zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 525/2003 Z.z. a zákona č. 587/2004 Z.z.
 • · Zákon č. 443/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Poznámka: Zákon zrušuje vyhlášku Ministerstva životného prostredia SR č.234/2001 Z.z. o zaradení odpadov do Zeleného zoznamu odpadov, Žltého zoznamu odpadov Červeného zoznamu odpadov a o vzoroch dokladov požadovaných pri preprave odpadov, v znení vyhlášky č. 410/2002 Z. z. a vyhlášky č. 227/2003 Z. z.

 • · Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 22/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov
 • · Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 153/2004 Z. z. , ktorým sa ustanovujú záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a ich recyklácie
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 283/2001 Z.z o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 509/2002 Z.z. a vyhlášky č. 128/2004 Z.z.
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z. a vyhlášky č. 129/2004 Z. z.
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 732/2002 Z. z. o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a o výške zálohy za ne a o výške zálohy za zálohované opakovane použiteľné obaly
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 5/2003 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch v znení vyhlášky č. 577/2003 Z. z.
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 227/2003 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 234/2001 Z.z. o zaradení zoznamov do Zeleného zoznamu odpadov, Žltého zoznamu odpadov a Červeného zoznamu odpadov a o vzoroch dokladov požadovaných pri preprave odpadov v znení vyhlášky č. 410/2002 Z.z.
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 126/2004 Z. z. autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovení osôb oprávnených na vydanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.127/2004 Z.z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
 • · Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 135/2004 Z. z. o dekontaminácii zariadení s obsahom polychlórovaných bifenylov
 • · Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 60/1995 Z.z. o pristúpení Slovenskej republiky k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní.
 • · Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 75/2002 Z. z. o vydaní výnosu č. 1/2002, ktorým sa ustanovujú jednotné metódy analytickej kontroly odpadov
 • · Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z.z., ústavného zákona č.9/1999 Z.z., ústavného zákona č. 90/2001 Z.z., ústavného zákona č. 140/2014 a ústavného zákona č. 323/2004 Z.z.

SÚVISIACE PRÁVNE PREDPISY

Poznámka: úplné znenie č.135/2001 Z.z.

Životné prostredie: Čl. 4, 20, 23, 44, 45 a 55

 • · Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona SNR č. 498/1991 Zb. ,zákona č. 558/2001 Z.z. , zákona č. 203/2004 Z. z. a zákona č. 587/2004 Z. z.
 • · Zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona SNR č. 499/1991 Zb., zákona NR SR č. 154/1995 Z.z. a zákona č. 58/1998 Z.z.
 • · Zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

Poznámka: Životné prostredie: § 181a, 181b, 181c ,181e, § 181f a § 181g.

 • · Zákon SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • · Zákon č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Poznámka: § 1 ods. 2 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 • · Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
  • · Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poznámka: Posledná novela: Zákon č. 15/2005 Z. z. . - zmeny v X . časti - Životné
prostredie

 • · Zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 424/2001 Z.z. a zákona č. 203/2004 Z.z.
 • · Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
 • · Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na
  obce a na vyššie územné celky v znení zákona č. 184/2002 Z.z., zákona č. 103/2003 Z. z.
Poznámka: § 9 Štátna pomoc na životné prostredie

Poznámka: Životné prostredie - Čl. V, IX a X.

 • · Zákon č. 553/2001 Z.z. o zrušení niektorých fondov, o niektorých opatreniach s ich
  zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poznámka: § 5 a § 14 body a 9 a 12, čl. XIII až XXI, čl.. XXIII a XXIV.

 • · Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 575/2001 Z.z., zákona č. 411/2002 Z.z.., zákona č. 465/2002 Z.z. a zákona č. 139/2003 Z.z.
 • · Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z.z.
 • · Zákon č. 301/2004 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2005
  • · Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach
   úhrady nákladov za sprístupnenie informácií
Poznámka: § 16 - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky