Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. november 2020, piatok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Vyhláška MPRV SR č. 320/2011 Z. z. o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka (100,2 kB) rtf
Vyhláška 297/2011 Z.z. o lesnej hospodárskej evidencií - platná od 01.01.2012 (355,5 kB) pdf
Zákon 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (330,5 kB) pdf
Vyhláška 12/2009 Z.z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov (50,6 kB) pdf
Vyhláška 232/2006 Z.z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva (101,4 kB) rtf
Vyhláška 31/1999 Z.z. o lesnej hospodárskej evidencií - platná do 31.12.2011 (128,3 kB) pdf
Vyhláška 441/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu... (91,4 kB) pdf
Vyhláška 451/2006 Z.z. o odbornom lesnom hospodárovi (74,1 kB) pdf
Vyhláška 453/2006 Z.z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa (444,1 kB) pdf
Vyhláška 65/1995 Z.z. o evidencií lesných pozemkov a stavieb (44,8 kB) pdf
Zákon č. 274/2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (282,6 kB) pdf
Vyhláška 125/2012 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 344/2009 ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve (269,8 kB) pdf
Disciplinárny poriadok platný pre všetkých držiteľov poľovného lístka (152,8 kB) pdf
Zákon 193/2005 Z.z. o rastlinnolekárskej starostlivosti (139,4 kB) pdf
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh (178,9 kB) pdf
Zákon 49/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli (73,5 kB) pdf
Zákon 138/2010 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli (235,9 kB) pdf
Zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) (140,4 kB) pdf
Zákon 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov (56,1 kB) pdf
Zákon 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách (127,5 kB) pdf